ModaNewsroom

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka w projekcie ILLUSTRATOR DAY

Reserved kontynuuje swoje artystyczne działania inspirowane narracją alternatywną w ramach akcji ILLUSTRATOR DAY. Tym razem marka połączyła siły z ilustratorką modową Eleną Ciupriną, która w trwającym cały dzień live-art na Instagramie marki, malowała sylwetki przygotowane przez stylistkę, Magdę Jagnicką. W zabawie wzięło udział aż 51 tysięcy miłośników mody! 

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka

  Akty­wa­cja trwa­ła przez cały dzień (25.08), od 9:00 do 20:00. Wybo­rów, tak jak poprzed­nim razem, doko­ny­wa­li obser­wa­to­rzy – to oni za pomo­cą ankiet na Insta­gram Sto­ries, typo­wa­li swo­je ulu­bio­ne zesta­wie­nia, któ­re następ­nie w nie­po­wta­rzal­nym i barw­nym sty­lu odtwa­rza­ła Ele­na. Final­nie powsta­ło pięć ilu­stra­cji modo­wych przed­sta­wia­ją­cych sty­li­za­cje pocho­dzą­ce z naj­now­szej kolek­cji Reserved.

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka

Rese­rved w arty­stycz­nym świecie

ILLUSTRATOR DAY to kre­atyw­na akty­wa­cja osa­dzo­na w social mediach mar­ki, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­na zosta­ła w kwiet­niu br. Do udzia­łu w niej, Rese­rved na prze­strze­ni naj­bliż­szych mie­się­cy zapra­szać będzie róż­no­rod­nych arty­stów oraz oso­by zwią­za­ne ze sztu­ką, min.: mala­rzy, ilu­stra­to­rów, gra­fi­ków czy fotografów.

Duet zapro­szo­ny do sierp­nio­wej akcji, Ele­na Ciu­pri­na i Mag­da Jagnic­ka, udo­wad­nia, że moda i sztu­ką są ze sobą napraw­dę bli­sko – uzu­peł­nia­ją się i prze­ni­ka­ją, a przede wszyst­kim są obec­ne codzien­nie na naszych uli­cach. Dziew­czy­ny opo­wia­da­ją o tym w mate­ria­le video, któ­ry powstał w ramach pro­jek­tu ILLUSTRATOR DAY. 

Ele­na Ciur­pi­na jest ilu­stra­tor­ką mody. Na co dzień zaj­mu­je się ilu­stra­cją poka­zów, kolek­cji pro­jek­tan­tów, look­bo­oków, współ­pra­cu­je z maga­zy­na­mi i por­ta­la­mi modo­wy­mi. Rysu­je wszyst­ko co doty­czy mody. Potra­fi kil­ko­ma barw­ny­mi kre­ska­mi lub pla­ma­mi odwzo­ro­wać sty­li­za­cje model­ki lub mode­la, któ­ry prze­miesz­cza się po wybie­gu. Zaj­mu­je jej to cza­sa­mi tyl­ko kil­ka­na­ście sekund.

Mag­da Jagnic­ka jest sty­list­ką, z bran­żą modo­wą zwią­za­na jest już ponad 10 lat. Na swo­im kon­cie ma współ­pra­cę z pre­sti­żo­wy­mi maga­zy­na­mi, zarów­no z Pol­ski, jak i zagra­ni­cy. Współ­pra­co­wa­ła z topo­wy­mi model­ka­mi oraz foto­gra­fa­mi pod­czas sesji zdję­cio­wych. Sty­li­zu­je gwiaz­dy na czer­wo­ny dywan oraz kam­pa­nie marek, min.: Rese­rved, Bizuu czy Apart. 

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy