ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Calzedonia w sezonie jesiennym inspiruje się męskim krawiectwem nawiązując do żakardowych nadruków. Zarówno w legginsach, jak i rajstopach, znajdziemy również kraty, m.in.: klasyczną, kurzą stopkę, księcia Walii, a także tartanową (w tej wersji dostępna w popowych kolorach). 

                     Calzedonia – jesień/zima 2019, rajstopy 

Świeć jasno niczym dia­ment! Dzię­ki błysz­czą­cym tek­stu­rom znaj­du­ją­cych się w nowej kolek­cji Cal­ze­do­nia jest to moż­li­we! Znaj­dzie­my w niej zło­te, brą­zo­we, różo­we oraz srebr­ne tka­ni­ny, któ­re łączą się z poły­sku­ją­cy­mi i meta­lo­wy­mi prin­ta­mi, lami­no­wa­ny­mi i pół­prze­źro­czy­sty­mi ele­men­ta­mi, dając lustrza­ny efekt.   

To logo mania! Naj­bar­dziej mod­ny look wyma­ga mono­gra­mów od stóp do głów. Poznaj nowe logo „CLZ” zło­żo­ne z ini­cja­łów mar­ki. Kolej­nym nowym nadru­kiem w kli­ma­cie logo­ma­nii, jest dru­ko­wa­ny napis: „Cal­ze­do­nia”, któ­ry jest umiesz­czo­ny na raj­sto­pach. Dla roman­ty­ków mar­ka prze­wi­dzia­ła poetyc­kie, deli­kat­ne tiu­lo­we nadruki.

Calzedonia, legginsy lata 90 Calzedonia rajstopy z gwiazdami Calzedonia rajstopy z logo Calzedonia rajstopy w panterkę Calzedonia czerwone legginsy z lateksu Calzedonia rajstopy Calzedonia skarpety Calzedonia legginsy Calzedonia niebieskie skarpety Calzedonia skarpety Calzedonia rajstopy z logo Calzedonia rajstopy Calzedonia legginsy Calzedonia rajstopy

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwa­ją­ca już od sze­ściu lat współ­pra­ca będzie kon­ty­nu­owa­na w sezo­nie jesień-zima 2019/20. Gwiaz­da Hol­ly­wo­od, któ­ra wcie­la­ła się w róż­ne typy kobiet, tym razem wystą­pi w spo­cie stwo­rzo­nym przez wło­skie­go reży­se­ra Ago Pani­nie­go, któ­ry pra­co­wał już…
Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia prezentuje nową kolekcję na nachodzące lato 2015

W tym roku Cal­ze­do­nia powi­ta lato wraz z nie­zwy­kłą kolek­cją biki­ni, zapro­jek­to­wa­ną z myślą o mło­dych dziew­czy­nach. Znak roz­po­znaw­czy linii? Hash­tag #CLZ! Nasy­co­na gama kolo­ry­stycz­na peł­na flu­ore­scen­cyj­nych akcen­tów oraz ory­gi­nal­ne prin­ty i wzo­ry to motywy…
Więcej