ModaNewsroom

Torebki Levi’s® L‑Bag

Debiutancka kolekcja torebek Levi’s® L‑Bag zaprojektowana w San Francisco i wykonana we Włoszech obejmuje pięć ręcznie robionych ponadczasowych toreb ze skóry, które staną się perfekcyjnie dobranym i niezbędnym dodatkiem do twojej ulubionej pary jeansów.

torebki Levi’s® L-Bag

Pro­duk­ty Levi’s® to kwin­te­sen­cja jako­ści i sty­lu. Kolek­cja L‑bag odda­je hołd pierw­szej w histo­rii dam­skiej kolek­cji Levi’s®, któ­ra powsta­ła w 1934. Każ­da tor­ba wypro­du­ko­wa­na zosta­ła we Wło­szech przez zespół­rze­mieśl­ni­ków LCB, fir­my z Wero­ny, któ­ra od daw­na jest part­ne­rem pre­mium Levi’s®. Fran­cu­ską skó­rę­za­bar­wio­no barw­ni­ka­mi roślin­ny­mi. Iko­nicz­ne­go szny­tu doda­ją­to­reb­kom deta­le, jak szcze­gó­ło­wo wykoń­czo­ne ele­men­ty z żela­za np. pole­ro­wa­na rekon­struk­cja kul­to­wej wszyw­ki Levi’s®.

Mode­le L Belt Bag i L Sad­dle Bag wystę­pu­ją w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Pozo­sta­łe wer­sje: L Mini Sad­dle Bag i L Cross Body róż­nią się wiel­ko­ścią i spo­so­bem nosze­nia. Tor­by zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby stać się nie­od­łącz­ną czę­ścią gar­de­ro­by współ­cze­snej kobie­ty. Tak, jak w przy­pad­ku swo­ich kul­to­wych deni­mo­wych pro­jek­tów, mar­ka tak­że w tej kolek­cji sta­wia na ponad­cza­so­wość, este­ty­kę, jakość i uniwersalność.

Tor­ba L jest inspi­ro­wa­na swo­bod­nym i wylu­zo­wa­nym sty­lem w nowo­cze­snym wyda­niu nasze­go auten­tycz­ne­go dzie­dzic­twa Levi’s®. Tor­by sąwy­ra­fi­no­wa­ne i jed­no­cze­śnie pro­ste, wytwor­ne, ale do nosze­nia na co dzień.” – Karyn Hil­l­man, Chief Pro­duct Offi­cer, Levi’s®

Skó­ra od same­go począt­ku sta­no­wi­ła pod­sta­wo­wy skład­nik DNA mar­ki. Levi Strauss powsta­ło w 1853 roku w San Fran­ci­sco, jako sklep pasman­te­ryj­ny sprze­da­ją­cy skó­rza­ne buty, paski i ręka­wicz­ki hodow­com bydła oraz gór­ni­kom. Dopie­ro dwa­dzie­ścia lat póź­niej mar­ka zaczę­ła pro­du­ko­wać odzieżz deni­mu. Kolek­cja L bag czer­pie z auten­tycz­ne­go dzie­dzic­twa Zacho­du, co widać w wyso­kiej jako­ści ręcz­nie wyko­na­nych deta­lach ze skó­ry i żelaza.

czarna torebka Levi’s® L-Bag brązowa torebka Levi’s® L-Bag torebka Levi’s® L-Bag torebki Levi’s® L-Bag

Kolek­cja toreb L bag poja­wi się 12 wrze­śnia w skle­pie Levi’s® w Zło­tych Tara­sach oraz na www.levi.com, a ich ceny roz­po­czy­na­ją się od 669 PLN.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy