Oczekuje się, że do 2030 r. w globalnej klasie średniej będzie 5 miliardów ludzi, a zużycie tekstyliów i obuwia wzrośnie o 65% w porównaniu do 2015 roku. Już teraz świat zużywa co roku zasoby na poziomie 1,6 naszej planety. Ale kreatywność i innowacje mogą zmienić liczby na korzyść planety i pomóc w największej transformacji w branży mody. H&M Foundation (organizacja non-profit) otworzyła na stronie globalchangeaward.com piątą rundę wyzwania Global Change Award, w ramach którego przyjmowane są pomysły na innowacje mogące przyśpieszyć tę zmianę.

 H&M Global Change Awards 2020

Dzię­ki cyr­ku­lar­ne­mu podej­ściu moda może być pro­jek­to­wa­na, pro­du­ko­wa­na, sprze­da­wa­na, uży­wa­na, ponow­nie wyko­rzy­sty­wa­na i pod­da­wa­na recy­klin­go­wi w taki spo­sób, aby zaso­by były wyko­rzy­sty­wa­ne wciąż od nowa, bez koń­ca, w obie­gu zamknię­tym. Wyzwa­nie Glo­bal Chan­ge Award zosta­ło zaini­cjo­wa­ne w 2015 r. przez H&M Foun­da­tion, we współ­pra­cy z Accen­tu­re i KTH Roy­al Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy. W ramach dotych­cza­so­wych edy­cji wpły­nę­ło ponad 14 000 zgło­szeń ze 182 kra­jów. Nazwa­ne nagro­dą Nobla w dzie­dzi­nie mody, wyzwa­nie ma na celu zmniej­sze­nie wpły­wu mody na pla­ne­tę i nasze warun­ki życia, poma­ga­jąc prze­ło­mo­wym pomy­słom przejść od fazy pro­jek­to­wa­nia do zaist­nie­nia na ryn­ku. Kil­ku poprzed­nich zwy­cięz­ców pro­wa­dzi bie­żą­cą współ­pra­cę i pro­jek­ty­pi­lo­ta­żo­we z bran­żą, a nie­któ­rzy są już na rynku.

Już po raz pią­ty nagro­da Glo­bal Chan­ge Award oka­za­ła się dla inno­wa­to­rów świet­nym spo­so­bem na wej­ście do bran­ży modo­wej i prze­kształ­ce­nie jej od wewnątrz. Widzie­li­śmy, jak poprzed­ni zwy­cięz­cy­prze­cho­dzi­li od szki­co­wa­nia pro­jek­tu do obec­no­ści na ryn­ku – ale co waż­niej­sze, inspi­ro­wa­li nowe poko­le­nie twór­ców, naukow­ców i przed­się­bior­ców do zmniej­sze­nia wpły­wu bran­ży modo­wej na pla­ne­tę poprzez inno­wa­cje. Kolej­na nie­zwy­kła kon­cep­cja może pocho­dzić z każ­de­go miej­sca. Zatem jeśli masz pomysł, w któ­ry wie­rzysz, koniecz­nie zgłoś go wła­śnie tu.”- mówi Karl-Johan Per­s­son, czło­nek zarzą­du H&M Foun­da­tion i Dyrek­tor Gene­ral­ny H&M Hen­nes & Mau­ritz AB.

Co być może nawet waż­niej­sze niż grant w wyso­ko­ści 1 milio­na euro, pię­ciu zwy­cięz­ców roz­po­czy­na­rocz­ny pro­gram akce­le­ra­cji inno­wa­cji, w ramach któ­re­go uda­dzą się do Sztok­hol­mu, Nowe­go Jor­ku i Hong­kon­gu. Akce­le­ra­tor pro­wa­dzo­ny przez Fun­da­cję H&M, Accen­tu­re i Kró­lew­ski Insty­tut Tech­no­lo­gii KTH wspie­ra zwy­cięz­ców w prze­no­sze­niu ich pomy­słów w fazę imple­men­ta­cji oraz testów oraz ofe­ru­je wska­zów­ki, jak szyb­ko przejść na więk­szą ska­lę i zmak­sy­ma­li­zo­wać wpływ ich pomy­słów na przemysł.

W tym roku szu­ka­my szcze­gól­nie inno­wa­cji, któ­re uła­twią nam, jako kon­su­men­tom, bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne dzia­ła­nie, pomy­słów, któ­re wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gię i danych, któ­re czy­nią prze­mysł modo­wy inte­li­gent­niej­szym, oraz roz­wią­zań, któ­re uła­twia­ją pro­jek­to­wa­nie zgod­ne z ideą obie­gu­za­mknię­te­go”, mówi Erik Bang, Lider ds. Inno­wa­cji, H&M Foundation.

Aby wygrać, inno­wa­cja powin­na mieć poten­cjał do wpro­wa­dze­nia zmian w modzie w kie­run­ku obie­gu zamknię­te­go, jak rów­nież powin­na być moż­li­wa do wpro­wa­dze­nia na więk­szą ska­lę. Inne kry­te­ria toświe­żość pomy­słu, jego eko­no­micz­ne zrów­no­wa­że­nie oraz odda­nie zespo­łu zaj­mu­ją­ce­go się daną inno­wa­cją idei wpro­wa­dza­nia zmian. H&M Foun­da­tion zaini­cjo­wa­ła wyzwa­nie, aby zna­leźć inno­wa­cje, któ­re pozwo­lą na poważ­ne zmia­ny w całej bran­ży, a zwy­cięz­ca może współ­pra­co­wać z kim­kol­wiek zechce. Ani H&M Foun­da­tion, będą­ca orga­ni­za­cją non-pro­fit, ani H&M Gro­up nie czer­pią z inno­wa­cyj­nych pomy­słów korzy­ści w zakre­sie praw wła­sno­ści mająt­ko­wej lub intelektualnej.

Ter­min zgło­szeń mija 16 paź­dzier­ni­ka 2019, a pię­ciu zwy­cięz­ców zosta­nie uho­no­ro­wa­nych na cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród w sztok­holm­skim ratu­szu, w kwiet­niu 2020.

Infor­ma­cje o Glo­bal Chan­ge Award i jak apli­ko­wać: https://globalchangeaward.com/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy