ModaMust havePolecaneTrendy

TOREBKI, KTÓRE UROZMAICĄ TWÓJ LOOK JESIENIĄ 2019

Siła tkwi w dodatkach, bo to one potrafią odmienić nawet najprostszą stylizację. Zobaczcie najmodniejsze torebki na jesień 2019! Wśród nich nie brakuje retro kuferków i podłużnych modeli dla minimalistek. Które wybierzecie?

Najpiękniejsze torebki na jesień 2019: CULT GAIA, THE SANT, Little Liffner,  BOYY, ALEXANDER WANG, STAUD, CHYLAK, PRADA, HUNTING SEASON

Naj­pięk­niej­sze toreb­ki na jesień 2019: CULT GAIA, THE SANT, Lit­tle Lif­f­ner,  BOYY, ALEXANDER WANG, STAUD, CHYLAK, PRADA, HUNTING SEASON

TOREBKI – STYLOWE MODELE NA JESIEŃ 2019 

W tym sezo­nie toreb­ki zachwy­ca­ją roz­ma­ito­ścią form, dzię­ki cze­mu nawet naj­prost­sza sty­li­za­cja zysku­je intry­gu­ją­ce wykoń­cze­nie. W modzie są przede wszyst­kim kufer­ki retro, wyko­na­ne ze skó­ry. Te gład­kie dosko­na­le pod­kre­ślą mini­ma­li­stycz­ne out­fi­ty, a wytła­cza­ne doda­dzą nie­co eks­tra­wa­gan­cji. Sty­lo­we dodat­ki do ręki to tak­że podłuż­ne toreb­ki z marsz­czo­nym uchwy­tem, kubeł­ki i cięż­sze siat­ki. W modzie ponow­nie są mode­le w kształ­cie pół­księ­ży­ca - w odcie­niu orze­cho­wym, kasz­ta­no­wym i głę­bo­kiej zie­le­ni. Takie toreb­ki będzie­my nosić i do pra­cy, i na spo­tka­nie z przy­ja­ciół­mi. Jeśli macie ocho­tę na wer­sję dodat­ku, któ­ry wpi­su­je się w dzien­no-wie­czo­ro­wy kli­mat, postaw­cie na wariant w odcie­niu sta­re­go zło­ta. 

TOREBKI – JAK NOSIĆ? 

Obec­nie, lakie­ro­wa­ne toreb­ki dosko­na­le odnaj­du­ją się tak­że w cią­gu dnia. Dla kon­tra­stu i zacho­wa­nia rów­no­wa­gi w sty­li­za­cji, wystar­czy zesta­wić taki doda­tek z mato­wą bazą np. weł­nia­nym płasz­czem czy cie­płym swe­trem z war­ko­czem i spód­ni­cą midi. Mlecz­ne i orze­cho­we toreb­ki nosi­my w total lookach, bądź wykań­cza­my nimi sty­li­za­cje na bazie brą­zów i odcie­ni nude. 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy