Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless summer – pod tym hasłem berlińska marka WALD oraz EDITED podjęły w tym sezonie współpracę, której wynikiem jest kapsułowa kolekcja akcesoriów. Inspiracją do jej stworzenia był album Poolside Slima Aaronsa oraz Palm Springs. Obie te rzeczy w idealny sposób oddają atmosferę niekończącego się lata – Palm Springs ze swoim kalifornijskim klimatem oraz fotografie Aaronsa, przedstawiające przyjęcia klasy wyższej nad basenami w latach 1950–70.

Kolekcja kapsułowa WALD for EDITED

Kolek­cja kap­su­ło­wa WALD for EDITED

Kolek­cja kap­su­ło­wa WALD for EDITED skła­da się z ośmiu pro­duk­tów. Każ­dy z nich został ręcz­nie wyko­na­ny w Niem­czech przez Spo­łe­czeń­stwo Matek mar­ki Wald. Orga­ni­za­cja fair­tra­de wspie­ra kobie­ty w każ­dym wie­ku, któ­re są nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub nie były zdol­ne do pra­cy przez dłuż­szy okres.
Biżu­te­ria z tur­ku­so­wych oraz poma­rań­czo­wych musze­lek, san­da­ły w sty­lu hip­pie i mini toreb­ka ozdo­bio­na drew­nia­ny­mi kora­li­ka­mi – wszyst­kie pro­duk­ty przy­po­mi­na­ją ory­gi­nal­ne pamiąt­ki ze sło­necz­nych waka­cji w hote­lo­wych resor­tach. Uni­wer­sal­ny i sty­lo­wy cha­rak­ter akce­so­riów spraw­dzi się nie tyl­ko pod­czas urlo­pu w mie­ście, ale też pod­czas pierw­szych dni cie­płej jesie­ni.

Look­bo­ok kolek­cji został stwo­rzo­ny w Bar­ce­lo­nie przez zespół pro­duk­cyj­ny EDITED na cze­le z Fran­zi­ską Nel­les­sen, a za obiek­ty­wem sta­nę­ła model­ka Fatou Jobe.

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED bransoletka WALD for EDITED torebka WALD for EDITED kolczyki WALD for EDITED kolczyki WALD for EDITED naszyjnik WALD for EDITED naszyjnik WALD for EDITED naszyjnik WALD for EDITED kolczyki, naszyjnik WALD for EDITED kolczyki, naszyjnik WALD for EDITED
Kolek­cja akce­so­riów WALD for EDITED będzie dostęp­na onli­ne od 06.08.2019 na stro­nie EDITED.pl oraz sta­cjo­nar­nie w skle­pach EDITED.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy