H&M Studio z radością prezentuje swoją najnowszą kolekcję na sezon jesień-zima 2019 nasyconą dramatycznym nastrojem kobiecej duchowości. 

H&M STUDIO AW19

Kam­pa­nia powsta­ła na dyna­micz­nych uli­cach Nowe­go Jor­ku, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją­ce­go ener­gię i róż­no­rod­ność. Model­ki zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne przez Chri­stia­na Mac­Do­nal­da, a o sty­li­za­cje zadba­ła Ludi­vi­ne Poiblanc. Kolek­cja to nie­zwy­kłe i zaska­ku­ją­ce połą­cze­nie naj­lep­sze­go kra­wiec­twa, jedwab­nych sukie­nek, ale i dzia­nin o tra­dy­cyj­nym charakterze.

Inspi­ra­cją dla H&M Stu­dio jesień-zima 2019 sta­ło się poszu­ki­wa­nie magii w codzien­nym życiu. W ten spo­sób powsta­ła nie­zwy­kle funk­cjo­nal­na kolek­cja ubrań,  któ­re pozwa­la­ją nowo­cze­snej kobie­cie 24 godzi­ny na dobę 7 dni w tygo­dniu cie­szyć się ponad­cza­so­wy­mi i kla­sycz­ny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by, któ­re ide­al­nie wpa­so­wu­ją się w miej­ski styl życia i zawsze będą mod­ne. To połą­cze­nie kla­sycz­nych kro­jów z awan­gar­do­wy­mi ele­men­ta­mi. 

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie z myślą o wszech­stron­no­ści i ponad­cza­so­wo­ści, a jed­no­cze­śnie tak, by nadać kobie­cym ubra­niom wyjąt­ko­wą moc doda­ją­cym im pew­no­ści sie­bie. Z pew­no­ścią nie przej­dzie­cie obo­jęt­nie obok cha­rak­te­ry­stycz­ne­go płasz­cza z moc­ny­mi ramio­na­mi, wyko­na­ne­go z moc­nej weł­ny. Poko­cha­cie tak­że weł­nia­ny, dopa­so­wa­ny kom­bi­ne­zon  z wszy­tą talią, skó­rza­ne spodnie, ale i ele­ganc­kie baweł­nia­ne i wisko­zo­we bluz­ki. Nie zabra­kło tak­że wsu­wa­nych, dwu­ko­lo­ro­wych butów do kolan, zawsze mod­nych skó­rza­nych kur­tek i cudow­nych, cie­płych swe­trów, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie jesie­ni i zimy. Jest tak­że polie­stro­wa sukien­ka z recy­klin­gu, w myśl idei zero waste. Oprócz stan­dar­do­wych, jesien­nych kolo­rów takich jak brą­zy czy zie­le­nie, zasko­czy was pale­ta żół­ci, pomi­do­ro­wa czer­wień i geo­me­trycz­ne nadruki.

H&M STUDIO AW19 koszula H&M STUDIO AW19 sweter H&M STUDIO AW19 ramoneska H&M STUDIO AW19 sukienka H&M STUDIO AW19 spódnica H&M STUDIO AW19 spódnica H&M STUDIO AW19 czarny płaszcz H&M STUDIO AW19 sweter H&M studio H&M studio

Naj­now­szą kolek­cję H&M Stu­dio  znaj­dzie­cie na hm.com oraz w wybra­nych skle­pach H&M na całym świe­cie już od 5 września.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

H&M Studio SS17 lookbook

Pró­by opi­su tej kolek­cji mogły­by się zmie­ścić w sło­wach: gra­cja i roman­tyzm bale­tu połą­czo­na z duchem spor­tu. Per­nil­la Wohl­fart, design and cre­ati­ve direc­tor w H&M mówi o niej nastę­pu­ją­co: “Jest to kolek­cja z pozy­tyw­nym przekazem…
Więcej
LookBookModa

H&M Studio Spring/Summer 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia i video: mate­ria­ły pra­so­we Szwedz­ka mar­ka przed­sta­wi­ła kolek­cję Stu­dio na sezon wiosna/lato 2015. Jest ona wyraź­nie inspi­ro­wa­na lata­mi sie­dem­dzie­sią­ty­mi oraz sie­lan­ko­wym życiem, któ­re toczy­ło się wte­dy w Mia­mi i Palm Springs.…
Więcej