ModaNewsroom

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Po udziale Dua Lipy w kampanii Pepe Jeans wiosna-lato 2019, współpraca marki z artystką wchodzi w nowy etap. W sezonie jesień-zima 2019 do sprzedaży trafi pierwsza w historii kolekcja Pepe Jeans London zaprojektowana we współpracy z Duą. 

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Wczo­raj wie­czo­rem (3.09) w Lon­dy­nie, odbył się event w Vic­to­ria House Base­ment z oka­zji pre­mie­ry kolek­cji, na któ­rym poja­wi­ła się Dua Lipa. „Jestem bar­dzo dum­na z tej kolek­cji. To wspa­nia­łe uczu­cie widzieć pro­jek­ty, któ­re wcho­dzą do sprze­da­ży. Nie mogła­bym pro­sić o więcej”

Jako lau­re­at­ka trzech nagród Brits i dwóch Gram­my, Dua Lipa jest woka­list­ką i autor­ką pio­se­nek zna­ną z glo­bal­nych prze­bo­jów, któ­re bły­ska­wicz­nie weszły w kanon popo­wej kla­sy­ki. Jej wyjąt­ko­wy talent i styl tym razem zna­la­zły zasto­so­wa­nie w two­rze­niu ponad­cza­so­wych deni­mo­wych ubrań, z któ­rych sły­nie Pepe Jeans. 

Kolek­cja kap­su­ło­wa jesień-zima 2019

Dua czer­pa­ła inspi­ra­cję do swo­jej kolek­cji Pepe Jeans z mik­su este­tyk lat 90. i pierw­szej deka­dy XX wie­ku. Efek­tem jest połą­cze­nie non­sza­lan­cji super­mo­de­lek poza wybie­giem, ener­gii klu­bo­wej sce­ny grun­ge i sza­lo­ne­go sty­lu festi­wa­li. Artyst­ka wybra­ła z archi­wów Pepe Jeans swo­je ulu­bio­ne pro­jek­ty, któ­re w odświe­żo­nych wer­sjach – uroz­ma­ico­nych nowo­cze­sny­mi akcen­ta­mi – stwo­rzy­ły wyjąt­ko­wą gar­de­ro­bę. 

Do naj­waż­niej­szych ele­men­tów kolek­cji nale­ży zali­czyć łań­cusz­ko­wą sukien­kę, a tak­że sukien­ki i topy zdo­bio­ne bro­ka­tem – ide­al­ne na jesien­ne i zimo­we impre­zy. Ofer­tę deni­mu two­rzy zestaw oversize’owej kurt­ki i spód­nicz­ki mini oraz kla­sycz­ne dżin­sy na co dzień i na wie­czór. Lipa zadba­ła o to, by jak naj­wię­cej fanów mogło cie­szyć się efek­ta­mi tej współ­pra­cy: ceny pro­duk­tów roz­po­czy­na­ją się już od 120 zł.

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19 Pepe Jeans X Dua Lipa FW19 Pepe Jeans X Dua Lipa FW19 Pepe Jeans X Dua Lipa FW19 Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Dua Lipa

Uro­dzo­na w Lon­dy­nie, wycho­wa­na w Koso­wie artyst­ka w 2018 r. zapi­sa­ła się w histo­rii jako pierw­sza kobie­ta z pię­cio­ma nomi­na­cja­mi do Brit Awards. Wró­ci­ła wte­dy do domu z dwie­ma sta­tu­et­ka­mi: dla Naj­lep­szej Bry­tyj­skiej Solist­ki i Naj­lep­sze­go Bry­tyj­skie­go Debiu­tu. Przez ostat­nie dwa lata Dua Lipa była tak­że artyst­ką naj­czę­ściej słu­cha­ną w ser­wi­sach stre­amin­go­wych na świe­cie. Jej tele­dysk do pro­ko­bie­ce­go hitu „New Rules” był odtwo­rzo­ny w ser­wi­sie YouTu­be ponad miliard razy, co uczy­ni­ło Duę naj­młod­szą w histo­rii artyst­ką z takim wyni­kiem. Utwór „One Kiss” – efekt współ­pra­cy z Calvi­nem Har­ri­sem – był naj­le­piej sprze­da­ją­cym się sin­glem 2018 r. w Wiel­kiej Bry­ta­nii i otrzy­mał nagro­dę Brit za Naj­lep­szy Bry­tyj­ski Sin­giel. Do tej pory Dua Lipa sprze­da­ła ponad 40 milio­nów sin­gli i 3,4 milio­na albu­mów na całym świe­cie. Ode­bra­ła tak­że dwie nagro­dy Gram­my: dla Naj­lep­szej Nowej Artyst­ki i Naj­lep­sze­go Nagra­nia Dan­ce – za wypro­du­ko­wa­ny przez duet Silk City świa­to­wy hit „Elec­tri­ci­ty”.

Dua dora­sta­ła rów­no­le­gle z roz­wo­jem Pepe Jeans, a mama zabie­ra­ła ją do skle­pu mar­ki na Por­to­bel­lo Road już w dzie­ciń­stwie. Wszyst­ko to spra­wi­ło, że współ­pra­ca była eks­cy­tu­ją­cym połą­cze­niem kre­atyw­no­ści Dui z mistrzo­stwem Pepe Jeans w pro­jek­to­wa­niu denimu.

Pepe Jeans London

Mar­ka Pepe Jeans powsta­ła na słyn­nej lon­dyń­skiej uli­cy Por­to­bel­lo Road w 1973 r. Dziś – 45 lat póź­niej – wciąż jej wier­na swo­jej filo­zo­fii i dotrzy­mu­je obiet­ni­cy two­rze­nia naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cej dżin­so­wej mody na świecie.

Róż­no­rod­ność i eklek­tyzm czy­nią Lon­dyn ide­al­nym kul­tu­ro­wym tyglem, w któ­rym mie­sza­ją się inspi­ra­cje kształ­tu­ją­ce styl Pepe Jeans. Ener­gia tego mia­sta jest nie­ustan­nym napę­dem do two­rze­nia deni­mo­wych kolek­cji dla męż­czyzn, kobiet i dzie­ci. 

#DUAFORPEPE
#MyPe­pe­Je­ans
@pepejeans
pepejeans.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy