ModaNewsroomPolecane

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Ener­gia kali­for­nij­skie­go słoń­ca wple­cio­na w syl­wet­ki inspi­ro­wa­ne lata­mi 80. Taka jest naj­now­sza kolek­cja Affa­ir. Mar­ka wła­śnie wypusz­cza swo­ją dru­gą kolek­cję. Do cha­rak­te­ry­stycz­nych koper­to­wych sukie­nek w kwia­to­we wzo­ry oraz inspi­ro­wa­nych męską sza­fą gar­ni­tu­rów i koszul, dołączają…

Więcej
ModaNewsroom

Pierwsza kolekcja marki aporeei

apo­re­ei to mar­ka modo­wa bez sztyw­nych toż­sa­mo­ści, w płyn­nej rela­cji z wie­lo­ścią dostęp­nych nar­ra­cji. Chcąc wnieść coś spe­cjal­ne­go w codzien­ny rytu­ał ubie­ra­nia się, Beata Modrzyń­ska two­rzy pro­duk­ty o opły­wo­wych liniach i este­ty­ce, któ­ra nie wyklucza.…

Więcej
ModaNewsroom

Chiara Ferragni w IntimissimiLand

Modo­wa i digi­ta­lo­wa influ­en­cer­ka mar­ki, już roz­po­czę­ła ten wyjąt­ko­wy okres ze spe­cjal­nym świą­tecz­nym pre­zen­tow­ni­kiem na intimissimi.com. Magię Świąt czuć już w powie­trzu w Inti­mis­si­mi, a z pomo­cą modo­wej influ­en­cer­ki i amba­sa­dor­ki mar­ki – Chia­ry Ferragni,…

Więcej
ModaNewsroom

Christine Granville - nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka zosta­nie prze­ka­za­ne na rzecz Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet. Pomy­sło­daw­czy­nią kon­cep­tu jest…

Więcej
ModaNewsroom

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń peł­na jest bowiem salo­nów naj­bar­dziej luk­su­so­wych marek. To jed­nak nie…

Więcej
ModaNewsroom

Sprezentuj sobie bieliznę od marki Triumph

Zno­wu nade­szła zima, a to naj­wyż­sza pora, aby oto­czyć się przy­tul­ną atmos­fe­rą. W okre­sie świą­tecz­nym wygo­da to pod­sta­wa, aby miło spę­dzić czas z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi, zre­lak­so­wać się i odre­ago­wać stres codzien­no­ści. Bez wzglę­du na…

Więcej
ModaNewsroom

All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Cha­nel, aby uczy­nić świą­tecz­ny czas jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wym pre­zen­tu­je naj­now­szą, spe­cjal­ną kolek­cję biżu­te­rii. Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we zegar­ki w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łym i czar­nym, w…

Więcej
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li wartości,…

Więcej
ModaNewsroom

Reebok × MISBHV

Reebok już po raz dru­gi ogła­sza współ­pra­cę z pol­ską mar­ką MISBHV, cze­go efek­tem jest dostęp­ny od 16 listo­pa­da model butów MISBHV Reebok Day­to­na DMX 2. Po raz pierw­szy efekt takiej koope­ra­cji moż­na było zoba­czyć w…

Więcej
ModaNewsroom

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Nigdy nie jest za wcze­śnie, aby ocze­ki­wać Świąt Boże­go Naro­dze­nia! Z tego powo­du mar­ka EDITED pod­ję­ła współ­pra­cę z Blan­cą Miró, dzię­ki któ­rej powstał ide­al­ny świą­tecz­ny swe­ter. Kam­pa­nia, w któ­rej głów­nym boha­te­rem jest cie­pły pulo­wer w…

Więcej