ModaNewsroom

Chiara Ferragni w IntimissimiLand

Modowa i digitalowa influencerka marki, już rozpoczęła ten wyjątkowy okres ze specjalnym świątecznym prezentownikiem na intimissimi.com.

Chiara Ferragni Intimissimi

Magię Świąt czuć już w powie­trzu w Inti­mis­si­mi, a z pomo­cą modo­wej influ­en­cer­ki i amba­sa­dor­ki mar­ki – Chia­ry Fer­ra­gni, ten tak bar­dzo wycze­ki­wa­ny świą­tecz­ny czas wyda­je się być jesz­cze bliż­szy. To czas, w któ­rym każ­dy może marzyć – szcze­gól­nie teraz, dzię­ki spe­cjal­ne­mu pro­jek­to­wi przy­go­to­wa­ne­mu na naj­wspa­nial­szą porę roku.

Nie wiesz, o czym marzyć? Przy­go­to­wa­nia roz­po­czę­ły się już na Intimissimi.com razem z Chia­rą Fer­ra­gni w Inti­mis­si­mi­Land – wspa­nia­łym prze­wod­ni­ku po pre­zen­tach świą­tecz­nych, w któ­rym Chia­ra poma­ga klien­tom w zna­le­zie­niu ide­al­ne­go podarunku.

Wśród przy­ja­znej czer­wie­ni stro­ny inter­ne­to­wej obraz Chia­ry będzie dzia­łał jako prze­wod­nik: fil­tru­jąc pro­duk­ty z listy życzeń według trzech para­me­trów: sty­lu podzie­lo­ne­go na kolek­cję: Red Pas­sion, bie­li­zny noc­nej i tej w kolo­rze czar­nym. Kon­kret­ne wybo­ry zasu­ge­ro­wa­ne są wła­śnie przez iko­nę sty­lu. Aby pre­zen­ty dotar­ły na czas, zamó­wie­nie nale­ży zro­bić do 18 grud­nia oraz wybrać opcję odbio­ru: kurier lub dowol­ny sklep Inti­mis­si­mi w całej Pol­sce. Zakres ceno­wy podzie­lo­ny jest na trzy prze­dzia­ły: do 70zł, 150zł i 220zł. 

Kolek­cja wzbo­ga­co­na zosta­ła o tra­dy­cyj­ne ele­men­ty w wer­sjach świą­tecz­nych, a kate­go­rie takie jak Ponad­cza­so­wa czerń, Ani­mal Prints i Glit­ter Mania są bez­po­śred­nio poświę­co­ne syl­we­stro­wym stylizacjom.

Chiara Ferragni Intimissimi Chiara Ferragni Intimissimi Chiara Ferragni Intimissimi Chiara Ferragni Intimissimi

W świą­tecz­nej kam­pa­nii oprócz Chia­ry Fer­ra­gni, będzie­my mogli rów­nież zoba­czyć Sarah Jes­si­cę Par­ker.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy