ModaNewsroom

Kolekcja Esprit Sports 2020

Witaj 2020 – czas na nowe wyzwania. Posiadając tak stylowe sportowe ubrania, z pewnością każda z Was poczuje się pewnie podczas ćwiczeń. Biorąc pod uwagę, że nie zawsze czujesz się dobrze na siłowni, w tych strojach sportowych zdecydowanie zyskasz pewność siebie, tworząc stylizacje nie tylko na fitness, ale też na wyjście na kawę z koleżankami. Baw się, tworząc sportowe stylizacje – w końcu ich przygotowanie jest tak samo ekscytujące, jak i samo zdobywanie pożądanych rezultatów podczas ćwiczeń. 

 

Esprit Sportowa Kolekcja Styczeń 2020

Nie­za­leż­nie od tego, jaki sport upra­wiasz – joge i pila­tes, inten­syw­ne tre­nin­gi i boks, na zewnątrz czy wewnątrz – naj­waż­niej­sze jest wygod­ne ubra­nie spor­to­we. Sty­lo­we biu­sto­no­sze, topy i blu­zy w paste­lo­wych kolo­rach, jasno­ró­żo­wych, bia­łych i kora­lo­wych odcie­niach; legin­sy i spodnie dre­so­we w kolo­rach kla­sycz­nej czer­ni i sza­ro­ści. Przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę kwia­to­we moty­wy, te wszyst­kie kolo­ry i wzo­ry będą wystar­cza­ją­cym powo­dem, abyś zaczę­ła ćwi­czyć. Nowo­cze­sny design, ter­micz­ne zesta­wy, sty­lo­we skar­pet­ki, i opa­ski na gło­wę – czy­li ide­al­na kolek­cja wpa­so­wu­ją­ca się w modo­we tren­dy.

Ele­men­ty z kolek­cji łatwo moż­na łączyć z ubra­nia­mi, jakie już posia­dasz w swo­jej sza­fie, two­rząc tym samym zupeł­nie nowe sty­li­za­cje. Blu­za z kap­tu­rem w połą­cze­niu z ulu­bio­ny­mi jean­sa­mi i buta­mi lub legin­sy połą­czo­ne z cie­płym, weł­nia­nym swe­trem i zimo­wy­mi buta­mi – dzię­ki tej kolek­cji, moż­li­wo­ści jest wie­le. W połą­cze­niu z kolo­ro­wy­mi dodat­ka­mi – tor­ba­mi podróż­ny­mi, ple­ca­ka­mi czy też spor­to­wy­mi dodat­ka­mi kolek­cja ide­al­nie wpa­su­je się nie tyl­ko w spor­to­we sty­li­za­cje, ale będzie mogła ci towa­rzy­szyć każ­de­go dnia z łatwo­ścią i sty­lem.

Kie­dy czu­jesz się dobrze, wyglą­dasz dobrze.” – Susie Tomp­kins Buell, Zało­ży­ciel­ka mar­ki Esprit.

Esprit Sportowa Kolekcja Styczeń 2020  Esprit Sportowa Kolekcja Styczeń 2020 Esprit Sportowa Kolekcja Styczeń 2020 Esprit Sportowa Kolekcja Styczeń 2020

Mot­to na ten rok to #Eve­ry­bo­dy­Esprit. Dołącz do spo­łecz­no­ści i dziel się rado­ścią ze swo­je­go sty­lu życia. Warsz­ta­ty tre­nin­go­we sku­pia­ją­ce się na „czy­stym umy­śle, sil­nym cie­le i rado­snej duszy” odbę­dą się w skle­pach Esprit w całej Pol­sce. Zare­je­struj się onli­ne, aby być na bie­żą­co.

Kolek­cja Esprit Sports będzie dostęp­na od począt­ku stycz­nia 2020 r. Na stro­nie www.esprit.com, a tak­że w wybra­nych skle­pach Esprit.

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy