ModaNewsroom

Zrównoważona moda – nowa kategoria zakupów w Esprit 

Rok 1990 – rewolucja w świecie mody. Marka Esprit idąc pod prąd, stworzyła pierwszą zrównoważoną kolekcję ubrań- “Ecollection”. Od samego początku istnienia głównym celem marki jest troska o naszą planetę oraz uczciwe warunki pracy. Z każdym dniem marka ulepsza dotychczasowe rozwiązania, by w jak  najmniejszym stopniu szkodzić środowisku.

 

Zrównoważona moda - nowa kategoria zakupów w Esprit 

PRZYSZŁOŚĆ JEST DZIŚ 

Dział zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju mar­ki Esprit zapew­nia eko­lo­gicz­ne i spo­łecz­nie uczci­we warun­ki pra­cy, a jego głów­nym zada­niem jest zapew­nie­nie zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści. W tym celu zaini­cjo­wa­no pro­gram mody obie­gu zamknię­te­go- cir­cu­lar fashion. Dzię­ki temu mar­ka może ponow­nie wyko­rzy­stać reszt­ki tka­nin do pro­duk­cji ubrań, mini­ma­li­zu­jąc pro­duk­cję śmie­ci  oraz poszu­ki­wać inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w pro­ce­sie two­rze­nia i pro­duk­cji odzieży.

Esprit ofe­ru­je ubra­nia wyko­na­ne z zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści. Orga­nicz­na baweł­na i weł­na, włók­na rege­ne­ru­ją­ce takie jak  lyocel, LENZINGTM ECOVEROTM   oraz denim z recy­klin­gu zapew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia, a jed­no­cze­śnie są przy­ja­zne śro­do­wi­sku.  

Nowa kolek­cja Esprit w piguł­ce – I AM SUSTAINABLE 

Ubra­nia z tej kolek­cji roz­po­znasz w mgnie­niu oka. Wszyst­kie zrów­no­wa­żo­ne pro­duk­ty są ozna­czo­ne zie­lo­nym napi­sem I AM SUSTAINABLE i znaj­dziesz je w zakład­ce I AM SUSTAINABLE.

Zrównoważona moda - nowa kategoria zakupów w Esprit 

DO 2020/2021 roku Esprit chce:

  • uży­wać w 100% orga­nicz­nej baweł­ny, baweł­ny z recy­klin­gu oraz baweł­ny z zrów­no­wa­żo­nej uprawy;
  • zagwa­ran­to­wać, że 100% ubrań z deni­mu wyko­na­ne będą z mate­ria­łów z zrów­no­wa­żo­nej produkcji;
  • zastą­pić wisko­zę oraz syn­te­tycz­ne tka­ni­ny przy­naj­mniej w 30% inny­mi orga­nicz­ny­mi materiałami.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy