ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kultowy model Vans – Era z nową technologią komfortu i „super” wygodną podeszwą.

Kultowy model Vans - Era z nową technologią komfortu i „super” wygodną podeszwą

Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z legen­dar­ne­go teamu Z‑Boys (Tony Alva i Sta­cy Per­al­ta), to praw­dzi­wy kla­syk. Od tego cza­su wie­le się wyda­rzy­ło: wpro­wa­dzo­no zna­czą­ce ulep­sze­nia w zakre­sie budo­wy butów i znacz­nie ulep­szo­no ich komfort.

Na sezon wio­sna 2020 r. Vans wpro­wa­dza nową odsło­nę mode­lu Era. Podwa­ja­ją­cy staw­kę Super Com­fy­Cush Era dosłow­nie został zbu­do­wa­ny na wspo­mnia­nym mode­lu, wyko­rzy­stu­jąc podwój­ną pode­szwę zewnętrz­ną oraz plat­for­mę, zapew­nia­jąc naj­więk­szą wygo­dę nosze­nia. W nowych odsło­nach butów zasto­so­wa­no naj­now­szą i naj­wy­god­niej­szą tech­no­lo­gię Vans, w tym odświe­żo­ną wer­sję cho­lew­ki oraz łączo­ną kon­struk­cję z pian­ki i gumy, zapew­nia­jąc ide­al­ne połą­cze­nie wygo­dy i przy­czep­no­ści. Ponad­to ulep­szo­na cho­lew­ka posia­da uprosz­czo­ne, jed­no­czę­ścio­we wnę­trze popra­wia­ją­ce sta­bi­li­za­cję języ­ka i wspie­ra­ją­ce śród­sto­pie, a odpro­wa­dza­ją­ce wil­goć mate­ria­ły zapew­nia­ją sto­pom jesz­cze więk­szy kom­fort na co dzień.

Kultowy model Vans - Era z nową technologią komfortu i „super” wygodną podeszwą Kultowy model Vans - Era z nową technologią komfortu i „super” wygodną podeszwą

Aby opo­wie­dzieć histo­rię Com­fy­Cush Era, w tym sezo­nie Vans nawią­zał współ­pra­cę z arty­stą Geof­fem McFetridge’em, pre­zen­tu­jąc jego dzie­ła nawią­zu­ją­ce do idei kom­for­tu. „Kom­fort to nagro­da za kre­atyw­ność.” – powie­dział McFe­trid­ge. „Kom­for­tem nie jest pro­ces, pro­ces jest nie­wy­god­ny. Kom­fort to nagro­da za podej­mo­wa­nie wyzwań. Jeśli przez cały czas jest miło, to jest to podej­rza­ne, wiesz o co mi chodzi?”

Naj­now­sze mode­le Com­fy­Cush Era są już dostęp­ne. Aby dowie­dzieć się wię­cej o ofer­cie Vans Com­fy­Cush Era i punk­tach sprze­da­ży, odwiedź Vans.eu.

Kultowy model Vans - Era z nową technologią komfortu i „super” wygodną podeszwą

Infor­ma­cje o Vans

Vans®, mar­ka VF Cor­po­ra­tion (NYSE: VFC), pro­po­nu­je ory­gi­nal­ne obu­wie, odzież i akce­so­ria, two­rzo­ne z myślą o spor­tach akcji. Kolek­cje Vans Authen­tic są sprze­da­wa­ne w 84 kra­jach na całym świ­cie za pośred­nic­twem sie­ci filii, dys­try­bu­to­rów oraz mię­dzy­na­ro­do­wych biur. Vans posia­da ponad 2000 punk­tów sprze­da­ży deta­licz­nej na całym świe­cie, obej­mu­ją­cych wła­sne skle­py, punk­ty dzia­ła­ją­ce w opar­ciu o kon­ce­sję oraz współ­pra­cę part­ner­ską. Mar­ka Vans pro­mu­je kre­atyw­ną auto­ek­spre­sję w kul­tu­rze mło­dzie­żo­wej poprzez sport, sztu­kę, muzy­kę i kul­tu­rę stre­eto­wą. Mar­ka posia­da pro­gre­syw­ne plat­for­my takie jak Vans Park Series, Vans Tri­ple Crown of Sur­fing, Vans Pool Par­ty, Vans Custom Cul­tu­re oraz mię­dzy­na­ro­do­we cen­trum kul­tu­ry i muzy­ki Vans: House of Vans.

Vans, “Off The Wall” Sin­ce ’66 – vans.eu

youtube.com/vans
instagram.com/vans_europe
twitter.com/vans_europe
facebook.com/vans_europe

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch stonowanych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę, Vans jest mar­ką dla tych, któ­rzy żyją według eto­su „Off…
Więcej