ModaNewsroom

JAK WYBRAĆ WYJĄTKOWĄ SUKIENKĘ NA STUDNIÓWKĘ 2020?

O tej porze roku miliony nastolatek przygotowują się na długo wyczekiwany wieczór balowy. To od nas zależy czy będziemy go wspominać z nostalgią i dobrą zabawą. Czy w mniej pozytywny sposób zadręczając się nawet pół roku wcześniej pytaniem – w co chcesz się ubrać?

STUDNIÓWKA – JEDEN WIECZÓR, WIELE DYLEMATÓW.

Nie oszu­kuj­my się, wszy­scy oglą­da­li­śmy ame­ry­kań­skie fil­my dla nasto­lat­ków. Inspi­ra­cji szu­ka­my na ekra­nach tele­wi­zo­rów, czer­wo­nych dywa­nach i Pin­te­re­ście. Naj­le­piej od razu przy­znaj­my się do jed­ne­go. U wie­lu z nas poszu­ki­wa­nia sukien­ki wyglą­da­ją podob­nie. Pochło­nię­te media­mi naj­pierw two­rzy­my w swo­jej wyobraź­ni sukien­kę ide­al­ną. Póź­niej stru­dzo­ne poszu­ki­wa­nia­mi wybie­ra­my kre­ację pod wpły­wem chwi­li. Czę­sto chce­my wyglą­dać mod­nie, więc dopa­so­wu­je­my się do tren­dów. Zda­rza się rów­nież, że sku­pia­my się na tym, by zaim­po­no­wać resz­cie lub samej sobie, więc zapę­dza­my się zbyt dale­koGene­ral­nie z nad­cho­dzą­cą stud­niów­ką wią­że się wie­le ocze­ki­wań i nadziei, ale przede wszyst­kim stresu.

ZACZNIJMY POSZUKIWANIA – SUKIENKA IDEALNA.

Masz zapi­sa­ne w gale­rii zdję­cie kre­acji ide­al­nej? Bar­dzo zazdro­ści­my, jeśli uda­ło Ci się ją zna­leźć! Patrząc jed­nak na doświad­cze­nia z minio­nych lat, nie­czę­sto się to zda­rza. Podob­ne poszu­ki­wa­nia zazwy­czaj koń­czą się roz­cza­ro­wa­niem. Nawet nie każ­da kraw­co­wa jest w sta­nie iden­tycz­nie odwzo­ro­wać czy­iś pro­jekt. Od same­go począt­ku zacznij poszu­ki­wa­nia sukien­ki, któ­rą łatwiej kupisz. Rozej­rzyj się po sie­ciów­kach oraz pol­skich mar­kach. Ocze­ki­wa­nia? Szu­kaj sukien­ki ide­al­nej dla sie­bie. Musisz jedy­nie poczuć się w niej pięk­nie i komfortowo.

czarna sukienka

Czar­na sukien­ka z kokar­da­mi, dostęp­na w buti­ku Love Be

STYLIZACJA POD OKAZJĘ.

Dru­ga spra­wa to wybie­ra­nie sukien­ki w zgo­dzie z tra­dy­cją. Wie­le inspi­ra­cyj­nych zdjęć czy porad mówi, że sukien­ka musi być kok­taj­lo­wa, naj­le­piej roz­klo­szo­wa­na i z tiu­lem lub dłu­ga z koron­ko­wym dekol­tem. Efekt jest taki, że na par­kie­cie wiru­je mnó­stwo żakar­do­wych tka­nin, pian­ki, koro­nek lub fal­ba­nek. Stro­ni­my nato­miast od prin­tów, haftów, wią­zań, buf­ków czy welu­ru. Utar­ło się prze­ko­na­nie, że wie­le moty­wów, jak m.in kwia­to­wy wzór nie pasu­je do wie­czo­ro­wej oka­zji. Jed­nak sko­ro Emma Sto­ne wystą­pi­ła na Osca­rach w gar­ni­tu­rze, to i my może­my prze­ła­mać kon­we­nan­se. Czy napraw­dę war­to wyda­wać nie małe pie­nią­dze na sukien­kę, któ­rej nie zało­ży­my ponownie?

OKREŚL MODOWE PRIORYTETY.

Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o wybór pasu­ją­cych dodat­ków, oso­by towa­rzy­szą­cej czy limu­zy­ny, ist­nie­je wie­le rze­czy, któ­re skła­da­ją się na jed­no sło­wo – stres. W sytu­acji nie poma­ga pre­sja oto­cze­nia, a my sami jedy­nie dokła­da­my sobie zmar­twień. Określ w zgo­dzie ze sobą, co w Two­jej kre­acji jest dla Cie­bie naj­waż­niej­sze. Jeśli jest to sukien­ka, odpuść moc­ny maki­jaż w naj­lep­szym salo­nie. Jeśli wolisz sku­pić się na uro­dzie, wybierz mini­ma­li­stycz­ną sukien­kę, któ­rej zna­le­zie­nie nie pochło­nie wie­le cza­su. Z wła­sne­go doświad­cze­nia doda­my, że dłu­gie poszu­ki­wa­nia kre­acji, a następ­nie pośpiesz­ne wizy­ty do fry­zje­ra i maki­ja­ży­sty pochła­nia­ją mnó­stwo ener­gii. Może po pro­stu powin­ni­śmy zasta­no­wić się czy bal stud­niów­ko­wy rze­czy­wi­ście musi być ide­al­ny, a my najpiękniejsze?

Pudrowa sukienka, Lana Nguyen

Pudro­wa sukien­ka, Lana Nguyen

PAMIĘTAJ, ABY POZOSTAĆ SOBĄ.

W wirze stud­niów­ko­we­go sza­leń­stwa łatwo wypaść z ryt­mu dobre­go sma­ku oraz indy­wi­du­al­ne­go sty­lu. Jeśli zło­ta, boga­to zdo­bio­na sukien­ka podo­ba się miło­śnicz­ce boho, nie­ko­niecz­nie zna­czy to, że będzie się w niej dobrze czu­ła. Sytu­acja wyglą­da podob­nie z maki­ja­żem. Jeśli nie wyko­nu­jesz na co dzień peł­ne­go make-up’u według zasad Kar­da­shia­nek, a zro­bisz podob­ny na stud­niów­kę, będziesz czu­ła się bar­dzo kary­ka­tu­ral­nie. Na balach matu­ral­nych czę­sto moż­na odnieść wra­że­nie, że każ­dy ma ten sam styl. Podob­ne sukien­ki, szpil­ki i odróż­nia­ją­ce się jedy­nie kolo­rem koper­tów­ki. Chcesz się wyróż­nić, ale pozo­stać w zgo­dzie ze swo­im wyczu­ciem sty­lu? Nie eks­pe­ry­men­tuj, nie prze­sa­dzaj i nie czuj pre­sji zdo­by­cia naj­pięk­niej­szej sukien­ki wie­czo­ru. Ubierz się swo­bod­nie. Kie­dy wszyst­kie kole­żan­ki będą scho­dzić z par­kie­tu i roz­ma­so­wy­wać nogi, Ty będziesz mogła doce­nić wygod­ne czó­łen­ka lub niskie san­dał­ki. Gene­ral­nie wyobraź sobie, że idziesz na wese­le naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki i baw się dobrze!

Cekinowa sukienka, butik Love Be

Ceki­no­wa sukien­ka, butik Love Be, Fot. Łukasz Bar­ty­zel

MARKI, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Jeśli jesz­cze nie usły­sza­łaś tego pyta­nia, być może ktoś Ci je wkrót­ce zada. Czy znasz jakieś skle­py, w któ­rych moż­na kupić sukien­kę? Począt­ko­wo matu­rzyst­ki zaglą­da­ją do popu­lar­nych sie­ció­wek. Pomysł nie jest zły, ponie­waż zarów­no H&M, jak i &OtherStories przy­szy­ko­wa­ło nam kil­ka cie­ka­wych propozycji.

Jeśli dys­po­nu­jesz więk­szą ilo­ścią cza­su, pro­po­nu­je­my rozej­rzeć się w skle­pie onli­ne ASOS, mają sze­ro­ki wybór sukie­nek na róż­ne oka­zje. Dodat­ko­wo, jest to wygod­na moż­li­wość, ponie­waż do przy­mia­rek nie musisz wycho­dzić z domu, a nie­pa­su­ją­cą sukien­kę zawsze możesz zwró­cić. Ide­al­ną na tą oka­zję sukien­kę znaj­dziesz w buti­ku Love Be. Zer­k­nij na model Par­ty z ceki­na­mi i fal­ba­na­mi! Naj­bar­dziej pro­ste i roz­klo­szo­wa­ne sukien­ki są dostęp­ne w NUNU, a nie­tu­zin­ko­we, fine­zyj­ne mode­le w Yoshe oraz Aggi. Za nie­sa­mo­wi­te kre­acje bar­dzo ceni­my pol­ską mar­kę Lana Nguy­en! Linie: ready to wear oraz pre­mium są nie­po­wta­rzal­ne – nie znaj­dziesz ich nigdzie indziej. Lana ofe­ru­je rów­nież szy­cie na zamó­wie­nie. Jeśli jesteś goto­wa zain­we­sto­wać w uni­ka­to­wą, wyma­rzo­ną kre­ację to zde­cy­do­wa­nie jest to miej­sce god­ne zaufania.

Plisowana sukienka, Yoshe

Pli­so­wa­na sukien­ka, Yoshe

czerwona sukienka

Czer­wo­na sukien­ka z kokar­da­mi, dostęp­na w buti­ku Love Be

Redak­tor: Mar­ta Podściańska
Redak­tor pro­wa­dzą­ca: Ilo­na Jaworska 

Komentarze

komentarzy