ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK - nowa kampania torebek

Świa­tło dzien­ne ujrza­ła wła­śnie nowa kam­pa­nia Zofii Chy­lak – pro­jek­tant­ki, któ­rej mini­ma­li­stycz­ne tor­by sztur­mem zdo­by­ły ser­ca kobiet w Pol­sce. Na zdję­ciach widzi­my ulep­szo­ną wer­sję dotych­cza­so­wych pro­jek­tów mar­ki, wyko­ny­wa­nych z wło­skiej mię­si­stej skó­ry naj­wyż­szej jako­ści. Tym razem skó­rza­nym akce­so­riom towa­rzy­szą czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le. Obok takich zdjęć nie da się przejść obo­jęt­nie. Defi­ni­tyw­nie jed­na z naj­lep­szych kam­pa­nii nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Cha­pe­au bas!

Więcej
ModaNewsroom

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Już 23 mar­ca 2016 r. star­tu­je naj­now­sza, wio­sen­no-lenia kam­pa­nia mar­ki TK Maxx pod hasłem SZALONE MOŻLIWOŚCI, któ­ra zachę­ca klien­tów do poszu­ki­wa­nia tego co zaska­ku­ją­ce i nie­prze­wi­dy­wal­ne w świe­cie peł­nym prze­wi­dy­wal­no­ści. SZALONE MOŻLIWOŚCI TK Maxx odkry­wa­ją się wów­czas, gdy wcho­dząc do skle­pu po kon­kret­ny pro­dukt wycho­dzi­my z zupeł­nie innym, cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nym i zaska­ku­ją­cym. Moż­na odwie­dzić TK Maxx w poszu­ki­wa­niu szam­po­nu do wło­sów, a wyjść z peł­nym wypo­sa­że­niem nur­ka. Wystar­czy, że na zaku­py wybie­rze­my się z otwar­tym umysłem.

Więcej
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wiosny?…

Więcej
ModaNewsroom

CHANCE - nowa kolekcja marki BELLER

Od kil­ku dni zarów­no na www.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE. Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej…

Więcej
ModaNewsroom

Zrównoważona moda w nowym konkursie dla młodych projektantów

Kap­pAhl pra­gnie two­rzyć wyso­kiej jako­ści odzież, wypro­du­ko­wa­ną z posza­no­wa­niem ludzi i śro­do­wi­ska. Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test to kon­kurs dla stu­den­tów kie­run­ków modo­wych i zwią­za­nych z tek­sty­lia­mi, któ­rzy pra­gną wziąć udział w two­rze­niu przy­szło­ścio­wych roz­wią­zań w…

Więcej
ModaNewsroom

#ViceVersa: kobiece piękno według Liu Jo

Mar­ka Liu Jo roz­po­czy­na kam­pa­nię na sezon SS16: przy­jaźń dwóch mię­dzy­na­ro­do­wych ikon pięk­na, Kar­lie Kloss i Jour­dan Dunn, poka­zu­je nie­zli­czo­ne obli­cza kobie­co­ści. Liu Jo na sezon SS16 wpro­wa­dza #Vice­Ver­sa: kam­pa­nię wize­run­ko­wą, któ­ra sta­no­wi roz­wi­nię­cie komu­ni­ka­cji bran­du. #Vice­Ver­sa to…

Więcej
ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki. Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce przestrzeń…

Więcej
ModaNewsroom

Dolce&Gabbana Accessories 2016 - kampania która zachwyca

Wło­ski duet Dolce&Gabbana nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć. Nie od dziś wia­do­mo, że Pano­wie to jed­ni z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób z bran­ży. Zaraz po peł­nej kolo­rów i uśmie­chu kam­pa­nii zapo­wia­da­ją­cej przy­szły sezon, pro­jek­tan­ci zasko­czy­li cały…

Więcej
ModaNewsroom

Home Wear: wybór redakcji VERS-24

Dom to miej­sce w któ­rym po dniu cięż­kiej pra­cy możesz zdjąć z sie­bie sztyw­ne, ele­ganc­kie ubra­nie, zjeść lek­ko­straw­ną kola­cję, włą­czyć spo­koj­ną, relak­su­ją­cą muzy­kę oraz wyle­gi­wać się z lap­to­pem w swo­im naj­wy­god­niej­szym łóż­ku na świe­cie. Twój…

Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Dzi­siaj w show­ro­omie pol­skiej mar­ki biżu­te­ryj­nej Bel­ler odby­ła się pre­zen­ta­cja nowych kolek­cji. Redak­cji VERS-24 nie mogło na niej zabrak­nąć! Jak wszyst­kie kobie­ty kocha­my bły­skot­ki. Te two­rzo­ne przez Bel­ler są nie­zwy­kle deli­kat­ne i sub­tel­ne. Choć marka…

Więcej
ModaNewsroom

Kolory roku 2016 według Pantone

Przy­cho­dzi taki czas, w któ­rym Insty­tut Pan­to­ne tra­dy­cyj­nie wybie­ra kolor, któ­ry będzie prze­wod­ni w następ­nym roku. Tym razem zamiast zde­cy­do­wać się wyłącz­nie na jeden z pale­ty, posta­no­wio­no ogło­sić, że kolo­ra­mi roku 2016 będą Rose Quartz…

Więcej
ModaNewsroom

All I want for Christmas is... Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Już jest! Świą­tecz­na kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters zachwy­ca magicz­ną atmos­fe­rą Boże­go Naro­dze­nia pro­sto ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Otu­la­ją­ce sty­li­za­cje i przy­tul­ne wnę­trza, w któ­rych powsta­ła sesja zdję­cio­wa, ujmu­ją nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem. Spędź naj­pięk­niej­szy czas w roku razem…

Więcej