ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki. Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce przestrzeń…

Więcej
ModaNewsroom

Dolce&Gabbana Accessories 2016 - kampania która zachwyca

Wło­ski duet Dolce&Gabbana nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć. Nie od dziś wia­do­mo, że Pano­wie to jed­ni z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób z bran­ży. Zaraz po peł­nej kolo­rów i uśmie­chu kam­pa­nii zapo­wia­da­ją­cej przy­szły sezon, pro­jek­tan­ci zasko­czy­li cały…

Więcej
ModaNewsroom

Home Wear: wybór redakcji VERS-24

Dom to miej­sce w któ­rym po dniu cięż­kiej pra­cy możesz zdjąć z sie­bie sztyw­ne, ele­ganc­kie ubra­nie, zjeść lek­ko­straw­ną kola­cję, włą­czyć spo­koj­ną, relak­su­ją­cą muzy­kę oraz wyle­gi­wać się z lap­to­pem w swo­im naj­wy­god­niej­szym łóż­ku na świe­cie. Twój…

Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Dzi­siaj w show­ro­omie pol­skiej mar­ki biżu­te­ryj­nej Bel­ler odby­ła się pre­zen­ta­cja nowych kolek­cji. Redak­cji VERS-24 nie mogło na niej zabrak­nąć! Jak wszyst­kie kobie­ty kocha­my bły­skot­ki. Te two­rzo­ne przez Bel­ler są nie­zwy­kle deli­kat­ne i sub­tel­ne. Choć marka…

Więcej
ModaNewsroom

Kolory roku 2016 według Pantone

Przy­cho­dzi taki czas, w któ­rym Insty­tut Pan­to­ne tra­dy­cyj­nie wybie­ra kolor, któ­ry będzie prze­wod­ni w następ­nym roku. Tym razem zamiast zde­cy­do­wać się wyłącz­nie na jeden z pale­ty, posta­no­wio­no ogło­sić, że kolo­ra­mi roku 2016 będą Rose Quartz…

Więcej
ModaNewsroom

All I want for Christmas is... Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Już jest! Świą­tecz­na kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters zachwy­ca magicz­ną atmos­fe­rą Boże­go Naro­dze­nia pro­sto ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Otu­la­ją­ce sty­li­za­cje i przy­tul­ne wnę­trza, w któ­rych powsta­ła sesja zdję­cio­wa, ujmu­ją nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem. Spędź naj­pięk­niej­szy czas w roku razem…

Więcej
ModaNewsroom

BERSHKA PREZENTUJE KAMPANIĘ XMAS STORIES 2015

Ber­sh­ka przed­sta­wia kam­pa­nię dla zimo­wej kolek­cji Xmas. #xmas­sto­ries pre­zen­tu­je gru­pę przy­ja­ciół pod­czas przy­go­to­wań do wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru, szu­ka­ją­cych ide­al­nej sty­li­za­cji. Wśród dam­skich pro­po­zy­cji na ten sezon, war­to zwró­cić uwa­gę na tka­ni­ny takie jak lama czy lurex…

Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge Holiday Collection '15

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we 1. grud­nia w sprze­da­ży poja­wi się naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Char­lot­te Rouge. Krót­ka świą­tecz­na seria skła­da się z 10 wyjąt­ko­wych mode­li sta­ni­ków bez zapięć, metek i fisz­bi­nów. To koron­ko­we marze­nie każ­dej kobie­ty. W…

Więcej
Newsroom

La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

Zapach La Manii jest wybit­nie kobie­cy –  prze­ci­wień­stwo popu­lar­nych dziś per­fum uni­seks. Wyra­zi­sty, kuszą­cy, zmy­sło­wy. Zosta­je w pamię­ci na dłu­go. Przy­po­mi­na mi zapach poka­zów Hau­te Coutu­re w Pary­żu, nie­zwy­kłe, aro­ma­tycz­ne fran­cu­skie per­fu­me­rie oraz atmos­fe­rę Bel­le Épo­que” Joanna…

Więcej
ModaNewsroom

Top 5 American Music Awards 2015

Zamy już lau­re­atów Ame­ri­can Music Awards 2015 ! Aż 3 sta­tu­et­ki za naj­lep­szą pio­sen­kę roku oraz ulu­bio­ny album pop/rock, i jako ulu­bio­ny arty­sta “adult con­tem­po­ra­ry zgar­nę­ła  Tay­lor Swift. Galę pro­wa­dzi­ła Jeni­fer Lopez na sce­nie Micro­soft Theatre…

Więcej
ModaNewsroom

Paprocki&Brzozowski 63 x 45 Wiosna – lato 2016

Jed­no z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń w pol­skiej bran­ży mody za nami – pokaz duetu Paprocki&Brzozowski miał miej­sce 18 listo­pa­da w war­szaw­skich Arka­dach Kubic­kie­go. Na pre­zen­ta­cję wio­­se­n­no-let­niej kolek­cji pol­skie­go domu mody jak zawsze przy­był tłum gwiazd,…

Więcej
ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy followersów?

Więcej
ModaNewsroom

TOPSHOP - KAMPANIA ŚWIĄTECZNA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we TOPSHOP sły­nie z wpro­wa­dza­nia nowych talen­tów, tren­dów i doświad­czeń dla swo­ich klien­tek. W świą­tecz­nej kam­pa­nii mar­ki TOPSHOP – Holi­day – ujrzy­my naj­go­ręt­sze nazwi­ska w bran­ży, mię­dzy inny­mi Bel­lę Hadid, Mala­ikę Firth czy Polkę –…

Więcej