ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Converse po raz kolejny eksperymentuje z klasykami, pokazując ewolucję marki na ulicy. Na wiosnę w ofercie marki będzie można znaleźć wiele wariacji inspirowanych kultowym Chuckiem i innymi legendami od Converse. Nowa kolekcja Twisted Classic to zwariowany mash-up i zabawa proporcją, komfortem oraz ekspresją.

Nowa kolekcja Converse Twisted Classic

Ten kon­cept uwi­dacz­nia się we współ­pra­cy kre­atyw­nej z JW Ander­son, któ­ry wypro­wa­dził Run Star Hike z ulic na wybie­gi. Run Star Hike to połą­cze­nie cho­lew­ki kul­to­we­go mode­lu Chuck Tay­lor z odważ­ną pode­szwą z pian­ki EVA. Dzię­ki uni­ka­to­wej budo­wie, jak rów­nież funk­cjom takim jak zaak­cen­to­wa­na guma pode­szwy i wyraź­ne umiesz­cze­nie gwiaz­dy Conver­se, syl­wet­ka buta dostar­cza poczu­cia zwięk­szo­ne­go kom­for­tu i lep­szej posta­wy. W tym sezo­nie Run Star Hike dostęp­ny będzie w sezo­no­wej ofer­cie od Conver­se – zade­biu­tu­ją w bie­li i czer­ni, by następ­nie powró­cić w innych kolo­rach.

Conver­se wpro­wa­dza też zupeł­nie nowy model Conver­se CPX70. Cho­lew­ka Chuc­ka znów słu­ży jako punkt wyj­ścia, jed­nak zysku­je zupeł­nie inny cha­rak­ter dzię­ki wyjąt­ko­wej pode­szwie. Model łączy w sobie kom­po­nen­ty pocho­dzą­ce z dzie­dzic­twa pro­duk­tów do koszy­ków­ki – pro­jekt pode­szwy to kom­bi­na­cja tyl­nej czę­ści pocho­dzą­ce­go z mode­lu ERX póź­nych lat 80tych, środ­ka z mode­lu One Star i przed­niej część z kolek­cji Pro Leather. Ten styl jest jed­no­cze­śnie zna­jo­my i nie­ocze­ki­wa­ny. Two­rzy nową jakość, któ­ry koja­rzy się jed­no­znacz­nie z koszy­kar­ską kolek­cją Conver­se, pod­czas gdy pian­ka EVA na pię­cie i przo­dzie buta zapew­ni kom­fort nosze­nia przez cały dzień.

Nowa kolekcja Converse Twisted Classic

Kul­to­we Chuc­ki i nie­za­po­mnia­ne 70-tki zosta­ły zebra­ne w serię Chuck Tay­lor All Star i Chuck 70s, wzbo­ga­co­ne o nie­tu­zin­ko­wą ener­gię archi­wal­nych prin­tów Conver­se, wyko­rzy­sta­nie zde­cy­do­wa­nych kolo­rów, nakła­da­ją­cych się gra­fik z logo i dużą naszyw­kę z gwiaz­dą Chuck. Wszyst­ko to, co naj­lep­sze w Conver­se zyska­ło nową jakość.

buty Converse nowenowe buty Converse

Kolek­cja Twi­sted Clas­sic dostęp­na będzie w skle­pach Conver­se, w skle­pach part­ner­skich i na converse.pl od 24 stycz­nia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej
ModaStreet style

GOLF le FLEUR* x Converse

Od muzy­ki, przez tele­wi­zję, po modę. Tyler, The Cre­ator nigdy nie stro­nił od moż­li­wo­ści wypo­wia­da­nia się poprzez roz­ma­ite kana­ły. Wraz z pre­mie­rą naj­now­szej kolek­cji GOLF le FLEUR*, przy­go­to­wa­ną po raz kolej­ny wspól­nie z Conver­se, Tyler…
Więcej