ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcielenie Bauhausu! Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED ‘Pop Minimalism’ interpretuje na nowo styl Bauhausu i miksuje go z trendami lat 80. i 90. Połączenie rzemieślniczych cięć i artystycznego designu nadaje różnorodności oraz świeżości w miejskich stylizacjach. 2020 rok rozpoczynamy zabawą kolorami, kształtami i materiałami!

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Kolek­cja ‘Pop Mini­ma­lism’ peł­na jest kon­tra­sto­wych form, typo­wych dla ery Bau­hau­su. Kolo­ry­sty­ka waha się od paste­lo­wych odcie­ni błę­ki­tu po jaskra­we poma­rań­cze, łącząc mod­ne zesta­wia­nie skraj­nych kolo­rów i gra­ficz­ne nadru­ki. W kolek­cji dopa­so­wa­ne ubra­nia sty­li­zo­wa­ne są z over­si­zo­wy­mi ele­men­ta­mi niczym z sza­fy chło­pa­ka. Ponad­ga­ba­ry­to­we mary­nar­ki i spor­to­we kom­ple­ty spra­wia­ją, że marzy­my o wio­śnie, a fan­ki kobie­cych zesta­wień odnaj­dą w kolek­cji zarów­no obszer­ne sukien­ki, jak i kobie­ce ołów­ko­we spód­ni­ce. Nato­miast, piko­wa­ne, sze­ro­kie płasz­cze ide­al­nie ogrze­ją przed nadej­ściem cie­plej­szych dni.

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Look­bo­ok kolek­cji został sfo­to­gra­fo­wa­ny w Tel Avi­vie oraz nad Morzem Mar­twym. Model­ka Ansley Guliel­mi sta­nę­ła przed obiek­ty­wem eki­py pro­duk­cyj­nej EDITED, kie­ro­wa­nej przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­ska Nel­les­sen. Kolek­cja zosta­ła stwo­rzo­na przez Dyrek­tor­kę Kre­atyw­ną Cla­ris­sę Labin oraz zespół pro­jek­to­wy EDITED w Ber­li­nie.

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED torba Edited Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Wio­sen­na kolek­cja od EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ jest dostęp­na od 09.01.2020 na stro­nie EDITED.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…
Więcej
ModaNewsroomTrendy

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Kra­ta, sztruks i przy­tul­ne swe­try – EDITED rein­ter­pre­tu­je zimo­we kla­sy­ki wnaj­now­szej kolek­cji Bra­ve Tra­di­tions w zupeł­nie nowy, świe­ży spo­sób. Rezul­ta­tem są inspi­ro­wa­ne lata­mi 70. kobie­ce looki, któ­re popro­wa­dzą nas przez chłod­ne, zimo­wed­ni w retro sty­lu.…
Więcej
ModaNewsroom

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia był album Pool­si­de Sli­ma Aaron­sa oraz Palm Springs. Obie…
Więcej