ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcielenie Bauhausu! Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED ‘Pop Minimalism’ interpretuje na nowo styl Bauhausu i miksuje go z trendami lat 80. i 90. Połączenie rzemieślniczych cięć i artystycznego designu nadaje różnorodności oraz świeżości w miejskich stylizacjach. 2020 rok rozpoczynamy zabawą kolorami, kształtami i materiałami!

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Kolek­cja ‘Pop Mini­ma­lism’ peł­na jest kon­tra­sto­wych form, typo­wych dla ery Bau­hau­su. Kolo­ry­sty­ka waha się od paste­lo­wych odcie­ni błę­ki­tu po jaskra­we poma­rań­cze, łącząc mod­ne zesta­wia­nie skraj­nych kolo­rów i gra­ficz­ne nadru­ki. W kolek­cji dopa­so­wa­ne ubra­nia sty­li­zo­wa­ne są z over­si­zo­wy­mi ele­men­ta­mi niczym z sza­fy chło­pa­ka. Ponad­ga­ba­ry­to­we mary­nar­ki i spor­to­we kom­ple­ty spra­wia­ją, że marzy­my o wio­śnie, a fan­ki kobie­cych zesta­wień odnaj­dą w kolek­cji zarów­no obszer­ne sukien­ki, jak i kobie­ce ołów­ko­we spód­ni­ce. Nato­miast, piko­wa­ne, sze­ro­kie płasz­cze ide­al­nie ogrze­ją przed nadej­ściem cie­plej­szych dni.

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Look­bo­ok kolek­cji został sfo­to­gra­fo­wa­ny w Tel Avi­vie oraz nad Morzem Mar­twym. Model­ka Ansley Guliel­mi sta­nę­ła przed obiek­ty­wem eki­py pro­duk­cyj­nej EDITED, kie­ro­wa­nej przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­ska Nel­les­sen. Kolek­cja zosta­ła stwo­rzo­na przez Dyrek­tor­kę Kre­atyw­ną Cla­ris­sę Labin oraz zespół pro­jek­to­wy EDITED w Berlinie.

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED torba Edited Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Wio­sen­na kolek­cja od EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ jest dostęp­na od 09.01.2020 na stro­nie EDITED.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej