ModaNewsroomPolecane

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Energia kalifornijskiego słońca wpleciona w sylwetki inspirowane latami 80. Taka jest najnowsza kolekcja Affair. Marka właśnie wypuszcza swoją drugą kolekcję. Do charakterystycznych kopertowych sukienek w kwiatowe wzory oraz inspirowanych męską szafą garniturów i koszul, dołączają miękkie denimowe spodnie i kurtki.

Kolekcja na sezon SS 2020 polskiej marki Affair założonej przez Aleksandrę Dubińską i Martę Kudła to zwiewne i sensualne sukienki midi, eksponujące dekolt topy i tuniki, kobiece sukienki, a także oversize'owe marynarki i kurtki.

Kolek­cja na sezon SS 2020 pol­skiej mar­ki Affa­ir zało­żo­nej przez Alek­san­drę Dubiń­ską i Mar­tę Kudła to zwiew­ne i sen­su­al­ne sukien­ki midi, eks­po­nu­ją­ce dekolt topy i tuni­ki, a tak­że over­si­ze­’o­we mary­nar­ki i kurt­ki. Nowo­ścią tej kolek­cji są deni­mo­we kurt­ki i spodnie.

Głów­ną inspi­ra­cją przy two­rze­niu kolek­cji był kli­mat lat 80 i 90, a tak­że sło­necz­na i zmy­sło­wa ener­gia Kali­for­nii, któ­rą pro­jek­tant­ka kolek­cji darzy szcze­gól­nym uczu­ciem. W let­niej kolek­cji Affa­ir posta­wi­ła ona na natu­ral­ne tka­ni­ny, któ­re w przy­jem­ny spo­sób opla­ta­ją cia­ło: jedwab­ne saty­ny, z któ­rych uszy­te zosta­ły sukien­ki, spód­ni­ce i topy, wyso­kiej jako­ści baweł­nę, z któ­rych powsta­ły cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki koszu­le w męskim sty­lu. Gar­ni­tu­ry i codzien­ne sukien­ki stwo­rzo­ne zosta­ły z prze­wiew­nej wisko­zy. Wyjąt­ko­we wykoń­cze­nie tej kolek­cji sta­no­wi odważ­ny bia­ły lateks, z któ­re­go powsta­ła over­si­zo­wa ramo­ne­ska. 

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Całość kolek­cji utrzy­ma­na jest w odcie­niach soczy­ste­go różu i fio­le­tu, wyra­zi­ste­go połą­cze­nia czer­wie­ni i czer­ni, a tak­że zła­ma­nej bie­li i błę­ki­tu. Maki to w tym sezo­nie prze­wod­ni motyw kwia­to­wy, któ­ry znaj­du­je się na dru­ko­wa­nych tka­ni­nach. Są one sub­tel­nym nawią­za­niem do fak­tu, że wszyst­kie ubra­nia mar­ki powsta­ją w Pol­sce. 

Let­nia kolek­cja Affa­ir to tak­że romans pięk­nych ubrań i wyjąt­ko­wej biżu­te­rii. Mar­ka nawią­za­ła współ­pra­cę z ber­liń­skim bran­dem Mila­no­va Stu­dio, a jej efek­tem są skó­rza­ne paski z biżu­te­ryj­ny­mi klam­ra­mi, naszyj­ni­ki, przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę wyra­zi­ste srebr­ne kol­czy­ki, a tak­że brosz­ki, któ­re świet­nie wkom­po­no­wu­ją się noszo­ne pod koł­nie­rzy­ka­mi koszul z kolek­cji SS2020.

Affair kolekcja wiosna – lato 2020 Affair kolekcja wiosna – lato 2020 Affair kolekcja wiosna – lato 2020 Affair kolekcja wiosna – lato 2020 sukienka Affair sukienka Affair sukienka Affair różowa sukienka Affair różowa bluzka Affair sukienka Affair polska marka Affair

Rado­sny i zmy­sło­wy vibe kali­fo­nij­skiej dziew­czy­ny, stał się inspi­ra­cją dla kam­pa­nii pro­mu­ją­cej let­nią kolek­cję Affa­ir. Kli­ma­tycz­ne zdję­cia wyko­nał foto­graf Filip Zawadz­ki, a przed obiek­ty­wem sta­nę­ła model­ka Zodia K. Za make–up i sty­li­za­cję fry­zur była odpo­wie­dzial­na Gosia Suli­ma. Sesję sty­li­zo­wa­ła Ania Akińcza.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Wiosenne przebudzenie - Affair SS21

Pol­ska mar­ka Affa­ir od same­go począt­ku sły­nie z autor­skich prin­tów, któ­re poja­wia­ją się w każ­dej kolek­cji, a tak­że zmy­sło­wych, kobie­cych sukie­nek. Naj­now­sza kolek­cja Affa­ir SS21 to uoso­bie­nie tęsk­no­ty za upal­nym latem peł­nym słoń­ca i beztroski. …
Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dlatego…
Więcej
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy najgorętszymi…
Więcej