ModaNewsroom

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Toreb­ka Cha­nel, Her­mès czy Dior kupio­na za uła­mek ceny. Brzmi jak marze­nie, tym­cza­sem w inter­ne­to­wym komi­sie dreambig.pl jest to moż­li­we. To plat­for­ma odsprze­da­ją­ca buty, toreb­ki, ubra­nia i akce­so­ria wyłącz­nie luk­su­so­wych marek. Dzia­ła w duchu zrównoważonej…

Więcej
ModaNewsroom

PUMA i ADER ERROR szukają piękna w niedoskonałościach

Fir­ma spor­to­wa PUMA i kore­ań­ska mar­ka odzie­żo­wa ADER ERROR ponow­nie połą­czy­ły siły, by stwo­rzyć nową linię ubrań i butów „Under Cre­ati­vi­ty”.  Kolek­cja to ukłon w stro­nę nie­do­sko­na­ło­ści, w któ­rych obie mar­ki doszu­ku­ja się pięk­na.  Efektem…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja marki NAGO - Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesien­na baza, któ­ra pozwo­li zbu­do­wać prak­tycz­ną, kap­su­ło­wą gar­de­ro­bę. NAGO nie chce narzu­cać sezo­no­wych tren­dów. Zda­niem pro­jek­tan­tów każ­da kobie­ta dosko­na­le wie, co jest dla niej naj­lep­sze. Nowo­ści od mar­ki to odpo­wiedź na potrzeby…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories i Giorgia Lupi zmieniają bazy danych 
w kolekcję ubrań

Mar­ka & Other Sto­ries i artyst­ka Gior­gia Lupi sta­nę­ły przed nie­ma­łym wyzwa­niem: jak nadać zbio­rom bez­oso­bo­wych infor­ma­cji ludz­ką twarz? Dzię­ki spe­cjal­nej kolek­cji ubrań każ­da kobie­ta może opo­wie­dzieć histo­rie trzech wiel­kich naukow­ców – mate­ma­tycz­ki, kon­ser­wa­tor­ki przyrody…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesien­no-zimo­wa, pierw­sza odsło­na kolek­cji pol­skiej mar­ki The Odder Side na sezon 2019/20 bar­dzo nas zasko­czy­ła. Nie tyl­ko z uwa­gi na same ubra­nia – od same­go  począt­ku dopra­co­wa­ne w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści materiałów…

Więcej
ModaNewsroom

MUUV nowa kolekcja INTO THE WILD

Budzik. Szyb­ki prysz­nic. Kawa? Tak, ale na wynos, żeby nie tra­cić cza­su. Potem ze spo­tka­nia na spo­tka­nie, z pra­cy na tre­ning. I tak bez koń­ca. Poko­na­nie pie­szo kil­ku prze­cznic, to dla nich czas, żeby podzwonić,…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja kurtek z materiałów z odzysku/ WEEKDAY

Już pod koniec listo­pa­da tego roku w Pol­sce otwo­rzy się w kra­kow­skiej Gale­rii Kazi­mierz pierw­szy sklep mar­ki Week­day, któ­ra jest zna­na m.in. ze swo­je­go bar­dzo eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia do mody. W tym sezo­nie jesień – zima…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Ist­nie­je nie­wie­le ele­men­tów popkul­tu­ry, któ­re wzbu­dzi­ły tyle emo­cji, nostal­gii i poświę­ce­nia wśród fanów, co saga Star War­sTM. Od cza­su pre­mie­ry fil­mu Star Wars: Część IV – Nowa Nadzie­ja, legen­dar­na seria fil­mów fan­ta- sy o przygodach…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Reebok i Gigi Hadid odkry­wa­ją dru­gi roz­dział modo­wej współ­pra­cy – kolek­cję na sezon Jesień/Zima 2019. Gigi Hadid, mię­dzy­na­ro­do­wa iko­na sty­lu i model­ka, po raz kolej­ny wyko­rzy­sta­ła swo­je umie­jęt­no­ści zdo­by­te na wybie­gu i wraz z projektantami…

Więcej
ModaNewsroom

Giambattista Valli x H&M

Bez wąt­pie­nia, do ten pory to naj­bar­dziej efek­tow­na współ­pra­ca szwedz­kiej mar­ki H&M z domem mody. Kie­dy w maju pod­czas impre­zy gali amfAR w Pary­żu Vogue poin­for­mo­wał, że H&M i Giam­bat­ti­sta Val­li współ­pra­cu­ją nad nową kolekcją…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Rosa na jesień - zimę 2019

Jesie­nią mar­ka Rosa zapra­sza do fascy­nu­ją­ce­go ogro­du natu­ry, peł­ne­go ryt­micz­nych form, rzeź­biar­skich struk­tur i sta­ran­nie wypra­co­wa­nych deta­li.  Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji były pra­ce nie­miec­kie­go arty­sty Kar­la Bloss­feld­ta, któ­ry foto­gra­fo­wał rośli­ny w dużym powięk­sze­niu. W…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

Nowa it-bag – Chanel 19

Cha­nel 19 – taką nazwę przy­brał naj­now­szy model tor­by fran­cu­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wa­ny przez  Kar­la Lager­fel­da i Vir­gi­nie Viard, któ­ry odda­je hołd kul­to­wej 2.55 zapro­jek­to­wa­nej przez Coco w lutym 1955 roku.  Numer 19 nie inaczej…

Więcej