ModaNewsroom

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń peł­na jest bowiem salo­nów naj­bar­dziej luk­su­so­wych marek. To jed­nak nie…

Więcej
ModaNewsroom

Sprezentuj sobie bieliznę od marki Triumph

Zno­wu nade­szła zima, a to naj­wyż­sza pora, aby oto­czyć się przy­tul­ną atmos­fe­rą. W okre­sie świą­tecz­nym wygo­da to pod­sta­wa, aby miło spę­dzić czas z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi, zre­lak­so­wać się i odre­ago­wać stres codzien­no­ści. Bez wzglę­du na…

Więcej
ModaNewsroom

All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Cha­nel, aby uczy­nić świą­tecz­ny czas jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wym pre­zen­tu­je naj­now­szą, spe­cjal­ną kolek­cję biżu­te­rii. Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we zegar­ki w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łym i czar­nym, w…

Więcej
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li wartości,…

Więcej
ModaNewsroom

Reebok × MISBHV

Reebok już po raz dru­gi ogła­sza współ­pra­cę z pol­ską mar­ką MISBHV, cze­go efek­tem jest dostęp­ny od 16 listo­pa­da model butów MISBHV Reebok Day­to­na DMX 2. Po raz pierw­szy efekt takiej koope­ra­cji moż­na było zoba­czyć w…

Więcej
ModaNewsroom

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Nigdy nie jest za wcze­śnie, aby ocze­ki­wać Świąt Boże­go Naro­dze­nia! Z tego powo­du mar­ka EDITED pod­ję­ła współ­pra­cę z Blan­cą Miró, dzię­ki któ­rej powstał ide­al­ny świą­tecz­ny swe­ter. Kam­pa­nia, w któ­rej głów­nym boha­te­rem jest cie­pły pulo­wer w…

Więcej
ModaNewsroom

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Toreb­ka Cha­nel, Her­mès czy Dior kupio­na za uła­mek ceny. Brzmi jak marze­nie, tym­cza­sem w inter­ne­to­wym komi­sie dreambig.pl jest to moż­li­we. To plat­for­ma odsprze­da­ją­ca buty, toreb­ki, ubra­nia i akce­so­ria wyłącz­nie luk­su­so­wych marek. Dzia­ła w duchu zrównoważonej…

Więcej
ModaNewsroom

PUMA i ADER ERROR szukają piękna w niedoskonałościach

Fir­ma spor­to­wa PUMA i kore­ań­ska mar­ka odzie­żo­wa ADER ERROR ponow­nie połą­czy­ły siły, by stwo­rzyć nową linię ubrań i butów „Under Cre­ati­vi­ty”.  Kolek­cja to ukłon w stro­nę nie­do­sko­na­ło­ści, w któ­rych obie mar­ki doszu­ku­ja się pięk­na.  Efektem…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja marki NAGO - Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesien­na baza, któ­ra pozwo­li zbu­do­wać prak­tycz­ną, kap­su­ło­wą gar­de­ro­bę. NAGO nie chce narzu­cać sezo­no­wych tren­dów. Zda­niem pro­jek­tan­tów każ­da kobie­ta dosko­na­le wie, co jest dla niej naj­lep­sze. Nowo­ści od mar­ki to odpo­wiedź na potrzeby…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories i Giorgia Lupi zmieniają bazy danych 
w kolekcję ubrań

Mar­ka & Other Sto­ries i artyst­ka Gior­gia Lupi sta­nę­ły przed nie­ma­łym wyzwa­niem: jak nadać zbio­rom bez­oso­bo­wych infor­ma­cji ludz­ką twarz? Dzię­ki spe­cjal­nej kolek­cji ubrań każ­da kobie­ta może opo­wie­dzieć histo­rie trzech wiel­kich naukow­ców – mate­ma­tycz­ki, kon­ser­wa­tor­ki przyrody…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesien­no-zimo­wa, pierw­sza odsło­na kolek­cji pol­skiej mar­ki The Odder Side na sezon 2019/20 bar­dzo nas zasko­czy­ła. Nie tyl­ko z uwa­gi na same ubra­nia – od same­go  począt­ku dopra­co­wa­ne w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści materiałów…

Więcej