ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Sandy Liang

Vans, oryginalna marka sportowa promująca twórczą ekspresję, z dumą połączyła siły z nowojorską projektantką mody Sandy Liang, tworząc kolekcję w limitowanej edycji, która trafi do sklepów 21 lutego. Liang, znana z łączenia rozmaitych materiałów, kolorów i nadruków oraz odważnego, a zarazem młodzieńczego podejścia do mody, wniosła swój charakterystyczny styl do kompletnej kolekcji pięciu modeli obuwia Vans Classic oraz odzieży i akcesoriów. Projektantka czerpie inspirację ze swojej rodzinnej dzielnicy Bayside w nowojorskim Queens, stylu swojej babci i ubrań po starszym rodzeństwie z czasów młodości. Kolekcja stworzona z marką Vans uosabia radosną swobodę i urok tych twórczych wpływów, które na trwałe ukształtowały jej twórczość.

Vans x Sandy Liang

Vans x San­dy Liang

Moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia moich pomy­słów w kolek­cji obu­wia i odzie­ży jest speł­nie­niem moich marzeń” – mówi San­dy Liang. „Ta kolek­cja uosa­bia zabaw­ny, marzy­ciel­ski kli­mat lat dzie­więć­dzie­sią­tych, a tak­że suro­wy, luź­ny styl połu­dnio­wej czę­ści Nowe­go Jorku.”

We wszyst­kich mode­lach butów Vans x San­dy Liang głów­ną rolę odgry­wa­ją mate­ria­ły. Każ­dy model ma w sobie coś wyjąt­ko­we­go, np. przy­po­mi­na­ją­cy futro mate­riał w lam­par­cie cęt­ki czy meta­lo­we ozdo­by przy­twier­dzo­ne bez­po­śred­nio do cho­lew­ki. Naj­więk­szą gwiaz­dą pię­ciu mode­li obu­wia jest San­dy Liang Era z bran­so­let­ką przy kost­ce i meta­lo­wy­mi ozdo­ba­mi przy­szy­ty­mi bez­po­śred­nio do różo­wej aksa­mit­nej cho­lew­ki. Ozdo­bio­ną łań­cusz­kiem wer­sję mode­lu Old Sko­ol wyko­na­no z różo­we­go aksa­mi­tu przy­po­mi­na­ją­ce­go obi­cie sofy w pra­cow­ni San­dy na Lower East Side. Dru­gi model Old Sko­ol, dedy­ko­wa­ny nowo­jor­skiej Lower East Side, ma czar­ną płó­cien­ną cho­lew­kę z wyraź­ny­mi, bia­ły­mi prze­szy­cia­mi, spe­cjal­ne baweł­nia­ne sznu­rów­ki sygno­wa­ne przez San­dy Liang, pode­szwę zewnętrz­ną z nadru­kiem w moty­le oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne szwy na pię­cie. Liang stwo­rzy­ła zupeł­nie nową plat­for­mo­wą wer­sję Vans Slip-On, pokry­wa­jąc ją w cało­ści futrem śnież­ne­go lam­par­ta – od cho­lew­ki aż po pode­szwę. Dopeł­nie­niem kolek­cji jest obu­wie Vans Sport, nawią­zu­ją­ce do rodzin­nej dziel­ni­cy pro­jek­tant­ki – nowo­jor­skie­go Bay­si­de. Buty Vans Sport mają płó­cien­ną cho­lew­kę w lam­par­cie cęt­ki oraz tra­dy­cyj­ną szkoc­ką kra­tę od wewnątrz. Całość uzu­peł­nia pętel­ka z nadru­ko­wa­nym wzo­rem chec­ker­bo­ard na pię­cie oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne sznurowadła.

Kolekcja Vans x Sandy Liang

Wyróż­nia­jąc się mar­mur­ko­wą kolo­ry­sty­ką, wzo­ra­mi w moty­le i deli­kat­ny­mi zdo­bie­nia­mi, każ­dy z dzie­wię­ciu pro­duk­tów two­rzą­cych kolek­cję odzie­ży i akce­so­riów Vans x San­dy Liang dosko­na­le odda­je nostal­gię za kli­ma­tem lat 90. Jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów kolek­cji jest blu­za z kap­tu­rem San­dy BF o luź­nym kro­ju boy­friend, z ory­gi­nal­ny­mi oczka­mi, wycię­cia­mi wokół kap­tu­ra, wyszy­wa­nym logo i akcen­ta­mi z kodem pocz­to­wym. T‑shirt z dłu­gim ręka­wem San­dy BF został wyko­na­ny z gru­bej baweł­ny z bar­wio­nym efek­tem chmur na całej powierzch­ni, wybie­la­ny­mi moty­wa­mi moty­li oraz nadru­kiem chec­ker­bo­ard na ręka­wach. Inspi­ro­wa­ne rowe­ro­wą sty­li­sty­ką szor­ty San­dy Bike zosta­ły uszy­te z mie­szan­ki baweł­ny i span­dek­su z ory­gi­nal­nym ciem­no­gra­na­to­wym wężo­wym nadru­kiem. Peł­ną sty­li­za­cję nawią­zu­ją­cą do lat 90 moż­na uzy­skać dzię­ki koszul­ce na ramiącz­kach, aksa­mit­nym spodniom i krót­kiej blu­zie z kap­tu­rem, inspi­ro­wa­nym spor­to­wy­mi dre­sa­mi i zapew­nia­ją­cym dosko­na­ły kom­fort. Koszul­ka polo San­dy jest inspi­ro­wa­na wspo­mnie­nia­mi, któ­re z pew­no­ścią zasłu­gu­ją na powrót, podob­nie jak kom­bi­ne­zon w kolo­rze różo­we­go loto­su, z pła­ski­mi nita­mi wokół koł­nie­rzy­ka i na zewnętrz­nych szwach oraz wyszy­tym na pier­si kodem pocz­to­wym 10002. Inspi­ru­jąc się uni­for­ma­mi pra­cow­ni­ków sta­cji ben­zy­no­wych, San­dy zapro­jek­to­wa­ła rów­nież kurt­kę i czap­kę z nadru­kiem w krop­ki. Uzu­peł­nie­niem kolek­cji akce­so­riów jest toreb­ka San­dy Fan­ny z łań­cusz­kiem i ele­men­ta­mi z meta­lu, toreb­ka typu cross body ze sztucz­nym owczym futrem oraz skar­pet­ki w kolo­rze loto­su i bieli.

Kolekcja Vans x Sandy Liang Kolekcja Vans x Sandy Liang

Produkty kolekcji Vans x Sandy Liang będą

Kolek­cja Vans x San­dy Liang

Kolekcja Vans x Sandy Liang Kolekcja Vans x Sandy Liang Kolekcja Vans x Sandy Liang Vans x Sandy Liang

Pro­duk­ty kolek­cji Vans x San­dy Liang będą dostęp­ne na stro­nie Vans.com, w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych Vans oraz na stro­nie sandyliang.info od 21 lute­go 2020 roku, a ich cena będzie wyno­sić od 14 do 199 USD.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy