ModaNewsroom

ROSA – Kolekcja Wiosna-Lato 2018

Nowa kolek­cja Rosy nie zawie­dzie miło­śni­ków eks­klu­zyw­nej i uni­ka­to­wej biżu­te­rii mar­ki. Aktu­al­ne pro­po­zy­cje ide­al­nie wpi­su­ją się w modo­we tren­dy, w któ­rych dys­kret­na eks­po­zy­cja biżu­te­rii prze­ła­mu­je suro­wy mini­ma­lizm panu­ją­cy w poprzed­nich sezo­nach. Bie­żą­ca moda nie stanowi…

Więcej
ModaNewsroom

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Zasta­na­wia­cie się nad odświe­że­niem wio­sen­no-let­niej gar­de­ro­by o ponad­cza­so­we, sty­lo­we i mini­ma­li­stycz­ne pro­po­zy­cje w zgo­dzie z naj­now­szy­mi tren­da­mi? Z pomo­cą przyj­dzie Wam len!Tkanina, któ­ra kró­lu­je w okre­sie waka­cyj­nym tak­że w naj­bliż­szym sezo­nie. Spraw­dzi się na kolorowych…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji wiosna-lato 2018 The Odder Side

Ete­rycz­ne, let­nie sukien­ki, koszul­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach i topy utrzy­ma­ne w kli­ma­cie sło­necz­nej Kali­for­nii to tyl­ko jed­ne z kil­ku nowo­ści, któ­re w dru­gim dro­pie wypu­ści­ła pol­ska mar­ka The Odder Side. W naj­now­szej kam­pa­nii kolekcji…

Więcej
ModaNewsroom

Le Petit Trou jesień-zima 2018

Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Le Petit Trou na jesień-zimę 2018 to połą­cze­nie kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści oraz rock and roll’a pro­sto z lat 90.- poja­wia­ją­ce się body na jed­nym ramie­niu, a wresz­cie moty­wy gwiazd, ser­du­szek czy kropek…

Więcej
ModaNewsroom

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry w tym sezo­nie poka­zu­je nową, bar­dziej dra­pież­ną odsło­nę. W kolekcji…

Więcej
ModaNewsroom

Recykling i & Other Stories

Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po kosme­ty­kach & Other Sto­ries w skle­pie mar­ki. Zakaż­dą odda­ną rzecz,…

Więcej
ModaNewsroom

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria's Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią- wybór bie­li­zny jest więc istot­nym ele­men­tem ślub­nych przy­go­to­wań. Tym razem…

Więcej
ModaNewsroom

Kampania DREAM NATION wiosna 2018

Pol­ska mar­ka DREAM NATION to mar­ka, któ­ra jest praw­dzi­wym uoso­bie­niem miło­ści do eko­lo­gii, wzo­rów i kolo­rów. Każ­da z kolek­cji powsta­je z sza­cun­kiem do ludz­kiej pra­cy i śro­do­wi­ska. Baweł­na z któ­rej powsta­ją ubra­nia DREAM NATION wytwarzana…

Więcej
ModaNewsroom

Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do któ­re­go artyst­ka uda­ła się w poszu­ki­wa­niu pereł. Oprócz nich, odnalazła…

Więcej
ModaNewsroom

Wiosenne zakupy w TK Maxx

Co roku po zimie, kie­dy nakła­da­my na sie­bie mnó­stwo warstw i woli­my raczej ubie­rać się cięż­ko, wybie­ra­jąc sto­no­wa­ne kolo­ry, wszy­scy szu­ka­my ubrań, któ­re doda­dzą nam lek­ko­­­ści- tęsk­ni­my za kolo­ra­mi i szu­ka­my cie­ka­wych wzo­rów. Wraz z…

Więcej
ModaNewsroom

Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z rado­ścią przed­sta­wiam nową odsło­nę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze odda­je ducha kolek­cji. Oprócz zna­nych kro­jów i tka­nin, któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki, poja­wi­ły się w niej mode­le, któ­re są kro­kiem w stronę…

Więcej