ModaNewsroomPolecane

Sentymentalny powrót do przeszłości, czyli Chanel Métiers d’art collection 2019/2020

Konsekwentnie każdego grudnia od 2002 roku francuski dom mody prezentuje kolekcję poświęconą modzie Métiers d’art i jest jedynie potwierdzeniem ścisłych więzi łączących ją z dyrektorem artystycznym Virginie Viard. Najnowsza kolekcja to czysty hołd dla ponadczasowych kodów Gabrielle Chanel: plecionego łańcucha, pereł, kwiatu kamelii czy podwójnego C.

Chanel Métiers d’art collection 2019/2020

Po inspi­ra­cjach szu­ka­nych przez Kar­la Lager­fel­da w Ham­bur­gu czy Egip­cie, w śro­dę, 4 grud­nia kolej­ną kolek­cję zaty­tu­ło­wa­ną „31 Rue Cam­bon” – adre­sem legen­dar­ne­go pary­skie­go skle­pu Cha­nel otwar­te­go już w 1910 r., zapre­zen­to­wa­no w Pary­żu. Pierw­sza, samo­dziel­na kolek­cja Vir­gi­nie z cyklu Métiers d’art moc­no opie­ra­ła się na naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych deta­lach fran­cu­skie­go domu mody. Wyjąt­ko­wa sce­no­gra­fia poka­zu powsta­ła we współ­pra­cy z amba­sa­dor­ką mar­ki, Sofią Cop­po­lą i odzwier­cie­dlał pry­wat­ne miesz­ka­nie Gabriel­le – gabi­net w kolo­rze czar­nym, beżo­wym, krysz­ta­ło­wym, ze sta­rym zło­tem i słyn­ny­mi lustrza­ny­mi  scho­da­mi. 

Sama sce­no­gra­fia to jed­nak nie wszyst­ko, bowiem Vir­gi­nie wplo­tła ele­men­ty miesz­ka­nia Coco w deta­le ubrań. 

Kolek­cje Métiers d’art to praw­dzi­wa uczta dla kone­se­rów mody, ponie­waż poka­zu­ją nie­zwy­kłą pra­cę czte­rech miło­śni­ków, a zara­zem luk­su­so­wych dostaw­ców bran­ży mody, czy­li haf­cia­rzy, pro­du­cen­tów piór i sztucz­nych kwia­tów, mil­li­ne­rów oraz szew­ców – wie­lu z nich Cha­nel naby­ło na wyłącz­ność. Twe­edy w kolo­rze pie­przu i soli mają pod­wiąz­ki, któ­re wyglą­da­ją tak, jak­by sam mate­riał został obszy­ty frędz­la­mi. Nie bra­ko­wa­ło też piór, nadru­ko­wa­nych wzo­rów cha­rak­te­ry­stycz­nych kame­lii Cha­nel i wysa­dza­nych klej­no­ta­mi pasków czy naszyj­ni­ków. Viard uży­wa kunsz­tu rze­mieśl­ni­ków jedy­nie do upięk­sza­nia ubrań, jed­no­cze­śnie  zapew­nia­jąc swo­bo­dę nosze­nia, bliż­szą ducho­wi samej Coco Cha­nel i ówcze­snej epo­ce. Sku­pia się za to na pro­stych, przy­ja­znych dla klien­ta ubra­niach, któ­re mają ponad­cza­so­wy urok.

W kolek­cji „31 Rue Cam­bon” znaj­dzie­my zatem kla­sycz­ne czar­ne płasz­cze z gru­bej weł­ny noszo­ne  jako sukien­ki i prze­wią­za­ne szy­fo­no­wy­mi szar­fa­mi boga­to hafto­wa­ny­mi zło­tem oraz klej­no­ta­mi. Prócz ele­ganc­kiej czer­ni i bie­li nie zabra­kło inten­syw­nych różów, bur­gun­dów i kora­low­ców, któ­re zna­la­zły się na dzia­ni­no­wych swe­trach i szy­fo­no­wych ombré nadru­kach. Ciem­ne,  czar­ne szy­fo­no­we i koron­ko­we suk­nie wie­czo­ro­we zosta­ły skró­co­ne do dłu­go­ści kost­ki – tak, aby nie cią­gnę­ły się  po beżo­wym dywa­nie i zapew­nia­ły swo­bo­dę. Tego­rocz­na kolek­cja  Métiers d’art  to za to wyra­zi­ste deta­le -  toreb­ki w for­mie klat­ki dla pta­ków czy hafty z błysz­czą­cych czar­nych piór. To praw­dzi­we uoso­bie­nie współ­cze­śnie pożą­da­nej, prag­ma­tycz­nej i luk­su­so­wej kolek­cji, stwo­rzo­nej dla kobiet, któ­re do ubrań pod­cho­dzą  przede wszyst­kim prak­tycz­nie. 

Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020 Chanel Métiers d’art collection 2019/2020

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej