ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewandowskiej, wielokrotnej medalistki mistrzostw świata, Europy i Polski w karate nikomu nie trzeba przedstawiać. Trenerka personalna właśnie rozpoczęła współpracę z 4F. 

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anna Lewan­dow­ska zosta­ła Amba­sa­dor­ką 4F

W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę, któ­re odpo­wie­dzą na potrze­by kon­su­men­tów na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia spor­to­we­go. Hasło prze­wod­nie kam­pa­nii „WELCOME TO THE CLUB” ma za zada­nie zapra­szać do świa­ta mar­ki 4F i Anny Lewan­dow­skiej, w któ­rym każ­dy entu­zja­sta aktyw­no­ści fizycz­nej znaj­dzie coś dla sie­bie. W kolej­nym kro­ku współ­pra­cy zosta­nie zapro­jek­to­wa­na i wypro­du­ko­wa­na wspól­na kolek­cja, któ­ra będzie wyróż­nia­ła się nie tyl­ko nowo­cze­snym wzor­nic­twem, ale i zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią. 

Pod­ję­cie współ­pra­cy z Anną to kolej­ny krok w dyna­micz­nym roz­wo­ju mar­ki 4F – jestem pew­ny, że nasza wspól­na pasja i zaan­ga­żo­wa­nie wpły­ną pozy­tyw­nie na wie­le osób, któ­re już dzi­siaj zapra­sza­my do wspól­nych tre­nin­gów! – mówi Igor Kla­ja, Pre­zes Zarzą­du OTCF S.A. 

Współ­pra­cę z 4F trak­tu­ję jako kolej­ny krok bazu­ją­cy na moim doświad­cze­niu. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi będę mogła spraw­dzić się w nowych obsza­rach – po wie­lu latach tre­nin­gów, dosko­na­le wiem, jak waż­ny jest odpo­wied­ni strój spor­to­wy, któ­ry powi­nien zapew­nić mak­sy­mal­ną swo­bo­dę ruchu przy jed­no­cze­snym wspar­ciu tre­nu­ją­ce­go. Wie­rzę, że dro­ga, któ­rą wybra­li­śmy wraz z 4F pozwo­li nam zara­zić pasją do spor­tu jesz­cze wię­cej osób! – doda­je Anna Lewan­dow­ska.

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Tre­ner­ka pod­pi­sa­ła kon­trakt amba­sa­dor­ski z mar­ką 4F, w ramach któ­re­go będzie tre­no­wać w stro­jach 4F i repre­zen­to­wać mar­kę w Pol­sce i za granicą.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Nowy rok szkolny z 4F Junior AW20

4F to pol­ska mar­ka powsta­ła z pasji do spor­tu, któ­ra ofe­ru­je naj­wyż­szej jako­ści odzież i akce­so­ria spor­to­we nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. To praw­dzi­we połą­cze­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii i naj­lep­szej jako­ści z kom­for­tem i sty­lem. Wiel­ki­mi krokami…
Więcej
ModaNewsroom

Letnie historie z 4F - kolekcja lato 2020 

Pol­ska mar­ka odzie­żo­wa 4F od ponad 13 lat wspie­ra nie tyl­ko pro­fe­sjo­na­li­stów, ale i ama­to­rów pro­pa­gu­jąc aktyw­ny tryb życia i zdro­wą, spor­to­wą rywa­li­za­cję. 4F ofe­ru­je nie tyl­ko wyso­kiej kla­sy odzież spor­to­wą do tre­nin­gów, ale i…
Więcej
Styl życia

Dodaj skrzydeł biało-czerwonym w walce o tytuł mistrza z kolekcją kibica 4F

Mun­dial zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale czy wszy­scy pol­scy kibi­ce są na nie­go goto­wi? Z zapro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie na Mistrzo­stwa Świa­ta w Pił­ce Noż­nej, kolek­cją kibi­ca 4F, będziesz goto­wy nie tyl­ko na oglą­da­nie  meczów w dobrym…
Więcej