ModaNewsroom

Pierwsza kolekcja marki aporeei

aporeei to marka modowa bez sztywnych tożsamości, w płynnej relacji z wielością dostępnych narracji. Chcąc wnieść coś specjalnego w codzienny rytuał ubierania się, Beata Modrzyńska tworzy produkty o opływowych liniach i estetyce, która nie wyklucza.

aporeei polska marka

Głów­na linia mar­ki spa­ja w ubra­niu to, co prag­ma­tycz­ne z tym, co wymy­ka się pro­stym defi­ni­cjom. Znaj­dzie­my w niej zarów­no pro­cho­wiec, sukien­kę o mięk­kich liniach jak i pomy­sło­we kla­sy­ki na co dzień. Ilość egzem­pla­rzy uza­leż­nio­na jest od mate­ria­łów, któ­re są aktu­al­nie dostęp­ne dzię­ki cze­mu pro­duk­cja prze­bie­ga w krót­kich seriach. War­to­ścią poje­dyn­cze­go pro­jek­tu jest prze­my­śla­na i uni­wer­sal­na kon­struk­cja nie­za­leż­na od trendów.

Eks­pe­ry­men­tal­na linia upcyc­lin­go­wa jest pró­bą przyj­rze­nia się współ­cze­snej pro­ble­ma­ty­ce eko­lo­gii oraz pro­po­zy­cją dys­kur­su na jej temat. Wycho­dząc od uży­wa­nych obru­sów, sta­rych ubrań czy kawał­ków tka­ni­ny Beata Modrzyń­ska two­rzy rze­czy, któ­rych kon­struk­cja uwi­dacz­nia pro­ces odzy­ski­wa­nia. To, co zna­ne w ubra­niu pod­da­ne zosta­je orga­nicz­nej dekon­struk­cji. Powta­rza­ją­ce się zaokrą­gle­nia przy­bie­ra­ją for­mę otwo­rów i orna­men­tów a tak­że prak­tycz­nych wykończeń.

Pro­jek­ty Modrzyń­skiej pro­po­nu­ją nowej spoj­rze­nie na rela­cje z ubra­niem. Inten­cją mar­ki pozo­sta­je posze­rza­nie wraż­li­wo­ści na realia pro­ce­su produkcji.

Kam­pa­nia towa­rzy­szą­ca debiu­cie mar­ki powsta­ła przy współ­pra­cy z duetem foto­gra­fów Tatia­na i Karol, ubra­nia w sty­li­za­cji Agniesz­ki Palu­szyń­skiej zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne na model­ce Izie Bie­law­skiej z agen­cji Selec­ti­ve. Za wło­sy oraz make-up odpo­wie­dzial­na była Aga Brud­ny repre­zen­to­wa­na przez agen­cję Art Faces.

aporeei pierwsza kolekcja aporeei pierwsza kolekcja sweter aporeei polska marka aporeei brązowa kurtka aporeei sukienka aporeei

BIO

Beata Modrzyń­ska to pro­jek­tant­ka mody, któ­ra szko­li­ła się w HEAD w Gene­wie. W ramach kolek­cji dyplo­mo­wej Modrzyń­ska eks­pe­ry­men­to­wa­ła z prze­kształ­ca­niem kon­tu­rów cia­ła w wek­to­ry i krzy­wi­zny, któ­re sta­ły się pod­sta­wą jej wizu­al­ne­go języ­ka. By prze­ło­żyć ten eks­pe­ry­ment na pro­jek­to­wa­nie odzie­ży, uży­wa­ła zarów­no tra­dy­cyj­nych cięć, jak i kon­struk­cji o ama­tor­skim wyglą­dzie budu­ją­cych dia­lek­tycz­ne napię­cie. Prze­twa­rza­jąc to, co w ubra­niu zna­jo­me, pro­po­nu­je nowe spoj­rze­nie na nasze rela­cje z rzeczami.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy