ModaNewsroom

Okulary Muscat - nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i naj­młod­szych fashio­ni­stów.      Lato w peł­ni, więc w Muscat…

Więcej
ModaNewsroom

COS jesień – zima 2019

Kolek­cja mar­ki COS jesień – zima 2019 sku­pia się na dwóch klu­czo­wych kon­cep­cjach zwią­za­nych z eks­plo­ra­cją ska­li. Bru­ta­li­stycz­ne podej­ście opar­te na moc­nych, łama­nych liniach monu­men­tal­nej archi­tek­tu­ry dopeł­nia się­ze spo­koj­nym nastro­jem uciecz­ki do natu­ry. Świat człowieka…

Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…

Więcej
ModaNewsroom

Kolaboracja Giambattista Valli z H&M!

Naj­now­szą kolek­cję spe­cjal­ną H&M sygnu­je Giam­bat­ti­sta Val­li – pary­ski mistrz sztu­ki pięk­na i fine­zji. Wia­do­mość zosta­ła ogło­szo­na dziś pod­czas gali amfAR w Can­nes. Ken­dall Jen­ner, Chia­ra Fer­ra­gni, H.E.R (Gabriel­la Wil­son), Chris Lee, Bian­ca Bran­do­li­ni oraz…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja i kampania MAKO

Głę­bo­ka czerń i świe­tli­sta biel, dopra­co­wa­ne for­my oraz kow­boj­skie akcen­ty – w tym sezo­nie MAKO sta­wia kolej­ny krok w kie­run­ku mini­ma­li­zmu z zadzior­nym twi­stem. Pol­ska mar­ka tore­bek i butów zapre­zen­to­wa­ła wła­śnie nową kam­pa­nię oraz kolekcję,…

Więcej
ModaNewsroom

The Odder Side Playa – wiosna-lato 2019

The Odder Side Playa to obok pre­mie­ro­we­go dro­pu pol­skiej mar­ki, naj­now­sza linia powsta­ła spe­cjal­nie z myślą o lecie.  Wszyst­ko dla­te­go, że znaj­dzie­cie w niej mini­ma­li­stycz­ne kostiu­my kąpie­lo­we: dwu­czę­ścio­we, wykoń­czo­ne fal­ban­ką, a tak­że jed­no­czę­ścio­we z głębokim…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories x Mia Larsson 

Mar­ka & Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nową kolek­cję biżu­te­rii, zapro­jek­to­wa­ną we współ­pra­cy z Mią Lars­son. Ta inno­wa­cyj­na, szwedz­ka jubi­ler­ka zyska­ła roz­po­zna­wal­ność przez nada­wa­nie dru­gie­go życia mate­ria­łom pozy­ska­nym z morza. Utrzy­ma­ne w duchu eko­lo­gicz­ne­go rze­mio­sła, jedy­ne w swoim…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słoń­ce, cie­pły pia­sek, szum fal – już nie musi­my dłu­żej tęsk­nić za latem i chwi­la­mi peł­ny­mi słoń­ca. Naj­now­sza kolek­cja kostiu­mów kąpie­lo­wych EDITED ide­al­nie wpro­wa­dza nas w stan waka­cyj­nej bez­tro­ski. Kla­sycz­ne stro­je kąpie­lo­we, uro­cze biki­ni, czy…

Więcej
ModaNewsroom

Wspomnienie lata, czyli kolekcja s/s 2019 Wishbone

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii Wish­bo­ne dzię­ki naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji s/s 2019 zabie­ra nas gdzieś dale­ko, na piasz­czy­stą pla­żę, na myśl przy­wo­dząc słoń­ce, bez­tro­skę i dłu­gie, let­nie wie­czo­ry.      Nie­zwy­kle kobie­ca, a jed­no­cze­śnie deli­kat­na i ponadczasowa…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Harry Potter

W tym sezo­nie Vans podej­mu­je współ­pra­cę z War­ner Bros.Consumer Pro­ducts, aby wspól­nie stwo­rzyć wyjąt­ko­wą kolek­cję butów inspi­ro­wa­ną Har­rym Pot­te­rem. Mar­ka Vans przed­sta­wia czte­ry mode­le sty­li­zo­wa­ne i nazwa­ne na cześć każ­de­go z Domów Szko­ły Magii i…

Więcej
ModaNewsroom

Weekday w Polsce

  Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce. Nowy sklep będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w War­sza­wie, w ser­cu nie­daw­no zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Elek­trow­ni Powi­śle. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje głów­nie z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicznej.…

Więcej
ModaNewsroom

LVMH potwierdza współpracę z Rihanną – Fenty 

Dzi­siaj LVMH Louis Vuiton Moet Hen­nes­sy ogło­sił, że tej wio­sny ofi­cjal­nie wpro­wa­dza na rynek nową mar­kę luk­su­so­wą. I to nie byle jaką, bo mar­kę pio­sen­kar­ki z Bar­ba­do­su, Rihan­ny – Fen­ty. Według luk­su­so­we­go kon­glo­me­ra­tu Fen­ty będzie obejmować…

Więcej