ModaNewsroom

Zakochaj się w jesieni z EDITED!

Zako­chaj się w jesie­ni z EDITED! Nowy sezon wita­my kolek­cją „Soft Adven­tu­res”. Mięk­kie paste­lo­we kolo­ry połą­czo­ne z odcie­nia­mi czer­wie­ni wpro­wa­dza­ją w roman­tycz­ny nastrój jesie­ni. Pro­jek­ty ide­al­nie wpi­szą się też w kli­mat koń­ców­ki lata, dzię­ki bardzo…

Więcej
ModaNewsroom

Converse Renew – nowa inicjatywa

Conver­se Chuck Tay­lor All Star, czy­li kul­to­wa syl­wet­ka buta, któ­ra powsta­ła z myślą o koszy­ków­ce jest od lat desi­gner­ską iko­ną wśród pro­jek­tan­tów i pasjo­na­tów obu­wia. Przez ostat­nie 100 lat, mar­ka Conver­se była i wciąż jest…

Więcej
ModaMust haveNewsroom

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Nie­speł­na mie­siąc po pre­mie­rze nowej kolek­cji biżu­te­rii na sezon wiosna/lato 2019, pro­jek­tant­ka Nata­lia Kopisz­ka posze­rza ofer­tę swo­jej mar­ki o kolej­ne let­nie nowo­ści. Wśród nich domi­nu­ją deli­kat­ne akce­so­ria do wło­sów, któ­re ozdo­bią waka­cyj­ne fry­zu­ry i upięcia,…

Więcej
ModaNewsroom

Wachlarzy - kolekcja specjalna. Fern Fans x & Other Stories

Nie ma bar­dziej sty­lo­we­go i prak­tycz­ne­go dodat­ku na lato niż wachlarz. W prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no go do prze­ka­zy­wa­nia tajem­nych wia­do­mo­ści, a to tyl­ko doda­je mu deka­den­cji. Nowa kolek­cja spe­cjal­na & Other Sto­ries to pięć mode­li tych…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Naj­now­sza kam­pa­nia jagg. prze­no­si nas do sen­su­al­ne­go świa­ta. Zmy­sło­wa kobie­ta na tle eklek­tycz­nych wnętrz opo­wia­da fil­mo­wą histo­rię. Cie­płe, malar­skie świa­tło nada­je zdję­ciom mięk­ko­ści. Roman­tycz­ne sty­li­za­cje oraz natu­ral­ny maki­jaż pod­kre­śla­ją biżu­te­rię, któ­ra wydo­by­wa kobie­cość. Zdję­cia wyglądają,…

Więcej
ModaNewsroom

HERSEASONS - z miłości do piękna i designu 

HERSEASONS to nowa, pol­ska mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ścią do pięk­na i desi­gnu. W kolek­cji na próż­no szu­kać krzy­kli­wych kolo­rów czy abs­trak­cyj­nych faso­nów. Są za to sukien­ki i spód­ni­ce w kla­sycz­nych,  ponad­cza­so­wych odcie­niach, a więc:…

Więcej
ModaNewsroom

Okulary Muscat - nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i naj­młod­szych fashio­ni­stów.      Lato w peł­ni, więc w Muscat…

Więcej
ModaNewsroom

COS jesień – zima 2019

Kolek­cja mar­ki COS jesień – zima 2019 sku­pia się na dwóch klu­czo­wych kon­cep­cjach zwią­za­nych z eks­plo­ra­cją ska­li. Bru­ta­li­stycz­ne podej­ście opar­te na moc­nych, łama­nych liniach monu­men­tal­nej archi­tek­tu­ry dopeł­nia się­ze spo­koj­nym nastro­jem uciecz­ki do natu­ry. Świat człowieka…

Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…

Więcej
ModaNewsroom

Kolaboracja Giambattista Valli z H&M!

Naj­now­szą kolek­cję spe­cjal­ną H&M sygnu­je Giam­bat­ti­sta Val­li – pary­ski mistrz sztu­ki pięk­na i fine­zji. Wia­do­mość zosta­ła ogło­szo­na dziś pod­czas gali amfAR w Can­nes. Ken­dall Jen­ner, Chia­ra Fer­ra­gni, H.E.R (Gabriel­la Wil­son), Chris Lee, Bian­ca Bran­do­li­ni oraz…

Więcej