MakijażPolecaneUroda

Ekskluzywna kreacja, czyli kolekcja Holiday 2019 – Les Ornaments de Chanel

Poczuj magię świąt wspólnie z domem mody Chanel, który całą swoją świetność i przepych  zawdzięcza Gabrielle, która zaczerpnęła je z baroku. W najnowszej odsłonie świątecznej kolekcji do makijażu Lucia Pica zainspirowała się kolekcją Les Ornaments de Chanel i w efekcie powstał odważny, wyrafinowany, świątecznej makijaż, który uwydatnia piękno i podkreśla blask skory. 

kolekcja Holiday 2019 – Les Ornaments de Chanel

Ser­ce świą­tecz­nej kolek­cji – legen­dar­na pomad­ka Rouge Allu­re to teraz sześć zupeł­nie nowych odsłon w luk­su­so­wym, czar­no-zło­tym opa­ko­wa­niu, w błysz­czą­cych kolo­rach i z saty­no­wym wykoń­cze­niem to praw­dzi­wy balans gdzieś pomię­dzy dosto­jeń­stwem a nowoczesnością..Intensywna i trwa­ła, w peł­ni kry­je usta pozo­sta­wia­jąc na nich saty­no­we wykoń­cze­nie. Usta sta­ją się ela­stycz­ne. Puder Roz­świe­tla­ją­cy gład­ko sunie po skó­rze i zapew­nia jej jedwa­bi­ste wykoń­cze­nie. Dro­go­cen­ny roz­świe­tlacz Éclat Magnéti­que de Cha­nel ze zło­ci­sty­mi prze­bły­ska­mi  ozdo­bio­no zabyt­ko­wym emble­ma­tem – moty­wem guzi­ka od żakie­tu Cha­nel. Dzię­ki nie­mu cera już za jed­nym posu­nię­ciem jest świe­ża i natu­ral­na. Puder dostęp­ny jest  w jed­nym odcie­niu: Metal Peach. Les 4 ombres to cie­nie do powiek o saty­no­wym wykoń­cze­niu, dzię­ki któ­rym uzy­skasz wie­le róż­nych efek­tów. Naj­ja­śniej­szy pięk­nie lśni na powie­kach, zaś naj­ciem­niej­szy per­fek­cyj­nie je mode­lu­je. Ta luk­su­so­wa pale­ta czte­rech cie­ni z wytło­czo­nym na jej powierzch­ni wyjąt­ko­wym zło­tym emble­ma­tem Cha­nel, dzię­ki dro­go­cen­nej este­ty­ce vin­ta­ge posia­da uni­ka­to­wy urok coutu­re. W dodat­ku wszyst­kie czte­ry cie­nie  moż­na nakła­dać war­stwa­mi, łączyć ze sobą bądź nano­sić poje­dyn­czo. Nowa pudro­wo – kre­mo­wa for­mu­ła cie­ni Ombre Pre­mi­ère jest łatwa zarów­no do apli­ka­cji, jak i nosze­nia. Na powierzch­ni cie­ni rów­nież  wytło­czo­no motyw guzi­ka od żakie­tu Cha­nel, co nada­je pro­duk­to­wi szla­chet­ne­go sty­lu. Nanie­sio­ne niczym poświa­ta cie­nie spra­wia­ją, że oczy lśnią łagod­ną lub inten­syw­ną, meta­licz­ną poświa­tą. Pro­dukt dostęp­ny jest w dwóch odcie­niach: Gran­deur – antycz­nym, meta­licz­nym zło­cie oraz Pour­pre Brun – zie­mi­stej tona­cji z ame­ty­sto­wym odcie­niem fio­le­tu. W nowej kolek­cji znaj­dzie­my tak­że dobrze zna­ne już  pro­duk­ty fran­cu­skie­go domu mody  w zupeł­nie nowych kolo­rach, m.in. wodo­od­por­na kred­kę do oczu w odcie­niu Kha­ki Inten­se, błysz­czyk Rouge Coco w odcie­niach Rouge Car­min i Rouge Gre­nat oraz lakie­ry do paznok­ci Le Ver­nis: głę­bo­ką czer­wień Rich­ness i ciem­ny Deep­ness. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażPolecaneUrodaVers24 favorites

Intensywność i precyzja - Chanel Rouge Allure Camelia

Kame­lia – ulu­bio­ny kwiat Coco Cha­nel, łączą­cy w sobie natu­ral­ny urok, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny, któ­ry stał się tak­że sym­bo­lem fran­cu­skie­go domu mody, tym razem stal się inspi­ra­cją dla Lucii Pica, któ­ra stwo­rzy­ła wyjąt­ko­wą, limi­to­wa­ną edycję…
Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Glo­bal­na dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu i pro­jek­tant­ka kolo­rów fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica przy­zna­ła, że przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel na wio­snę-lato 2020 poszu­ki­wa­ła cze­goś poetyc­kie­go. Sku­pi­ła się na natu­ral­nych fil­trach, dzię­ki któ­rym makijaż…
Więcej
MakijażNewsroomPolecaneUroda

Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Po raz kolej­ny Lucia Pica zmie­nia zasa­dy, wpro­wa­dza­jąc do jesien­no – zimo­wej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel 2019 odcie­nie czer­ni i bie­li. Amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody i jed­no­cze­śnie gwiaz­da kam­pa­nii, aktor­ka –  Kri­sten Ste­wart śmia­ło nosi przezroczysty,…
Więcej