NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój ukochany zapach towarzyszył Ci przez cały dzień? Dzięki wyjątkowej, delikatnej mgiełce do włosów, która  przedłuża aurę zapachu Gabrielle Chanel – to możliwe.

Chanel Gabrielle mgiełka do włosów

Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy sta­ją się gład­sze, bar­dziej mięk­kie i błysz­czą­ce, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla pro­mien­ne kwia­to­we nuty zapa­chu uosa­bia­ją­ce­go oso­bę podą­ża­ją­cą wła­sną dro­gą, pro­mien­ną i czer­pią­cą z życia gar­ścia­mi.

Gabriel­le Cha­nel to świe­tli­sty zapach, skom­po­no­wa­ny z czte­rech abso­lut­nie wyjąt­ko­wych  kwia­tów: egzo­tycz­ne­go i inten­syw­ne­go jaśmi­nu, pro­mien­ne­go i owo­co­we­go ylang-ylang, świe­żych i musu­ją­cych kwia­tów poma­rań­czy oraz kre­mo­wej, nie­by­wa­le kobie­cej tube­ro­zy z Gras­se. 

Znacz­nie deli­kat­niej­sza od zapa­chu mgieł­ka do wło­sów sub­tel­nie pod­kre­śla świe­tli­stą, kwia­to­wą aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel. Wystar­czy, że spry­skasz nią szczot­kę przed sty­li­za­cją wło­sów lub roz­py­lisz bez­po­śred­nio na wło­sach, aby otu­lić je deli­kat­nym zapa­chem. Zamknię­ta w kwa­dra­to­wym fla­ko­nie z oszro­nio­ne­go szkła ma poręcz­ny for­mat, któ­ry łatwo wsu­nąć do każ­dej toreb­ki i zabrać wszę­dzie, w każ­dym miej­scu roz­ta­cza­jąc cudow­ny zapach.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej