NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój ukochany zapach towarzyszył Ci przez cały dzień? Dzięki wyjątkowej, delikatnej mgiełce do włosów, która  przedłuża aurę zapachu Gabrielle Chanel – to możliwe.

Chanel Gabrielle mgiełka do włosów

Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy sta­ją się gład­sze, bar­dziej mięk­kie i błysz­czą­ce, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla pro­mien­ne kwia­to­we nuty zapa­chu uosa­bia­ją­ce­go oso­bę podą­ża­ją­cą wła­sną dro­gą, pro­mien­ną i czer­pią­cą z życia garściami.

Gabriel­le Cha­nel to świe­tli­sty zapach, skom­po­no­wa­ny z czte­rech abso­lut­nie wyjąt­ko­wych  kwia­tów: egzo­tycz­ne­go i inten­syw­ne­go jaśmi­nu, pro­mien­ne­go i owo­co­we­go ylang-ylang, świe­żych i musu­ją­cych kwia­tów poma­rań­czy oraz kre­mo­wej, nie­by­wa­le kobie­cej tube­ro­zy z Gras­se. 

Znacz­nie deli­kat­niej­sza od zapa­chu mgieł­ka do wło­sów sub­tel­nie pod­kre­śla świe­tli­stą, kwia­to­wą aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel. Wystar­czy, że spry­skasz nią szczot­kę przed sty­li­za­cją wło­sów lub roz­py­lisz bez­po­śred­nio na wło­sach, aby otu­lić je deli­kat­nym zapa­chem. Zamknię­ta w kwa­dra­to­wym fla­ko­nie z oszro­nio­ne­go szkła ma poręcz­ny for­mat, któ­ry łatwo wsu­nąć do każ­dej toreb­ki i zabrać wszę­dzie, w każ­dym miej­scu roz­ta­cza­jąc cudow­ny zapach.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej