NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój ukochany zapach towarzyszył Ci przez cały dzień? Dzięki wyjątkowej, delikatnej mgiełce do włosów, która  przedłuża aurę zapachu Gabrielle Chanel – to możliwe.

Chanel Gabrielle mgiełka do włosów

Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy sta­ją się gład­sze, bar­dziej mięk­kie i błysz­czą­ce, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla pro­mien­ne kwia­to­we nuty zapa­chu uosa­bia­ją­ce­go oso­bę podą­ża­ją­cą wła­sną dro­gą, pro­mien­ną i czer­pią­cą z życia gar­ścia­mi.

Gabriel­le Cha­nel to świe­tli­sty zapach, skom­po­no­wa­ny z czte­rech abso­lut­nie wyjąt­ko­wych  kwia­tów: egzo­tycz­ne­go i inten­syw­ne­go jaśmi­nu, pro­mien­ne­go i owo­co­we­go ylang-ylang, świe­żych i musu­ją­cych kwia­tów poma­rań­czy oraz kre­mo­wej, nie­by­wa­le kobie­cej tube­ro­zy z Gras­se. 

Znacz­nie deli­kat­niej­sza od zapa­chu mgieł­ka do wło­sów sub­tel­nie pod­kre­śla świe­tli­stą, kwia­to­wą aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel. Wystar­czy, że spry­skasz nią szczot­kę przed sty­li­za­cją wło­sów lub roz­py­lisz bez­po­śred­nio na wło­sach, aby otu­lić je deli­kat­nym zapa­chem. Zamknię­ta w kwa­dra­to­wym fla­ko­nie z oszro­nio­ne­go szkła ma poręcz­ny for­mat, któ­ry łatwo wsu­nąć do każ­dej toreb­ki i zabrać wszę­dzie, w każ­dym miej­scu roz­ta­cza­jąc cudow­ny zapach.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej