NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój ukochany zapach towarzyszył Ci przez cały dzień? Dzięki wyjątkowej, delikatnej mgiełce do włosów, która  przedłuża aurę zapachu Gabrielle Chanel – to możliwe.

Chanel Gabrielle mgiełka do włosów

Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy sta­ją się gład­sze, bar­dziej mięk­kie i błysz­czą­ce, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla pro­mien­ne kwia­to­we nuty zapa­chu uosa­bia­ją­ce­go oso­bę podą­ża­ją­cą wła­sną dro­gą, pro­mien­ną i czer­pią­cą z życia gar­ścia­mi.

Gabriel­le Cha­nel to świe­tli­sty zapach, skom­po­no­wa­ny z czte­rech abso­lut­nie wyjąt­ko­wych  kwia­tów: egzo­tycz­ne­go i inten­syw­ne­go jaśmi­nu, pro­mien­ne­go i owo­co­we­go ylang-ylang, świe­żych i musu­ją­cych kwia­tów poma­rań­czy oraz kre­mo­wej, nie­by­wa­le kobie­cej tube­ro­zy z Gras­se. 

Znacz­nie deli­kat­niej­sza od zapa­chu mgieł­ka do wło­sów sub­tel­nie pod­kre­śla świe­tli­stą, kwia­to­wą aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel. Wystar­czy, że spry­skasz nią szczot­kę przed sty­li­za­cją wło­sów lub roz­py­lisz bez­po­śred­nio na wło­sach, aby otu­lić je deli­kat­nym zapa­chem. Zamknię­ta w kwa­dra­to­wym fla­ko­nie z oszro­nio­ne­go szkła ma poręcz­ny for­mat, któ­ry łatwo wsu­nąć do każ­dej toreb­ki i zabrać wszę­dzie, w każ­dym miej­scu roz­ta­cza­jąc cudow­ny zapach.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej