ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każdy pokaz domu mody Chanel to jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej oczekiwanych  punktów paryskiego Tygodnia Mody. Tym razem Grand Palais zamienił się w paryski dach, z którego można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Niezwykle zachowawcza i poprawna kolekcja to manifest wolności i zarazem paryskiej nonszalancki rodem z lat 60. 

nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Miej­ska, a jed­no­cze­śnie kobie­ca i nie­uchwyt­na – daw­no  nie było tak zrow­no­wa­żo­nej kolek­cji we fran­cu­skim domu mody – z jed­nej stro­ny pro­sto­ta, zaś z dru­giej odwa­ga i zaba­wa modą. Naj­now­sza kolek­cja  Cha­nel to ubra­nia, któ­re moż­na nosić swo­bod­nie od świ­tu, do nocy.

Kurt­ki z koł­nie­rzy­ka­mi i man­kie­ta­mi oraz krót­ki­mi spód­ni­ca­mi to praw­dzi­wa waria­cja na temat twe­edo­we­go gar­ni­tu­ru. Nie bra­ku­je rów­nież spodni capri i dżin­so­wych kur­tek z marsz­cze­nia­mi. Bia­łe płasz­cze nosi­my za to non­sza­lanc­ko i łączy­my je z obszer­ny­mi spód­ni­ca­mi oraz topa­mi z czar­no-bia­łe­go twe­edu. Saty­no­we, jedwab­ne fal­ba­ny i tafty zdo­bią krót­kie, dopa­so­wa­ne lub  asy­me­trycz­ne spód­ni­ce, koniecz­nie noszo­ne wyso­ko w talii. Roman­ty­zmu i uro­ku doda­ją kolek­cji marsz­czo­ne  bluz­ki i deli­kat­ne pli­sy z balo­no­wy­mi ręka­wa­mi ozdo­bio­ny­mi kokard­ka­mi. Deli­kat­ne bluz­ki i spód­ni­ce powsta­ły  tym razem z warstw dru­ko­wa­ne­go szy­fo­nu, organ­zy, piór i rafii.  Awan­gar­dy doda­ją za to hafto­wa­ne wokół koł­nie­rzy oraz pary­skie nadru­ki na sukien­kach. Z akce­so­riów poja­wi­ły się zapi­na­ne na zamek, popraw­ne tor­by ze skó­ry lub twe­edu, przy­po­mi­na­ją­ce piór­ni­ki uczen­nic. Nie zabra­kło tak­że zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach biżu­te­rii coutu­re: per­ło­wych bro­szek, naszyj­ni­ków z kolo­ro­we­go krysz­ta­łu czy bran­so­le­tek z man­kie­ta­mi sygno­wa­ny­mi Cha­nel Paris.

Sezon wio­sna-lato 2020 według fran­cu­skie­go domu mody to bez­sprzecz­nie pochwa­ła kobie­co­ści – moc­no zazna­czo­na talia, deli­kat­ny maki­jaż, dłu­gie wło­sy, pli­so­wa­ne, marsz­czo­ne bluz­ki, roz­klo­szo­wa­ne sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny czy ele­ganc­kie  buty. Świe­żo­ści doda­ją koł­nie­rzy­ki, kurt­ki z man­kie­ta­mi, jeans oraz krót­kie spód­ni­ce. Wszyst­ko to spra­wia, że kolek­cja pozo­sta­je pro­sta i  lek­ka, a mate­ria­ły zapew­nia­ją swo­bo­dę i nie ogra­ni­cza­ją ruchów, a paski i krat­ka w cegla­stych kolo­rach znacz­nie oży­wia­ją kul­to­wą czerń. Na wybie­gu kolek­cję dum­nie pre­zen­to­wa­ły top model­ki: Kaia Ger­ber oraz sio­stry Bel­la i Gigi Hadid.

Kto stoi za suk­ce­sem naj­now­szej kolek­cji Cha­nel  wio­sna-lato 2020? Fran­cu­ska z krwi i kości pro­jek­tant­ka Vir­gi­nie Viard uro­dzo­na  w 1962 roku  pocho­dzi z Lyonu we Fran­cji, gdzie jej dziad­ko­wie pra­co­wa­li jako pro­du­cen­ci jedwa­biu. Vir­gi­nie stu­dio­wa­ła zaś sce­no­gra­fię teatral­ną w Cours Geo­r­ge, by następ­nie zdo­by­wać warsz­tat u boku pro­jek­tan­ta kostiu­mów – Dominique’a Borg. Swo­ją przy­go­dę z domem mody Cha­nel Viard roz­po­czę­ła już w 1987 roku i wkrót­ce szyb­ko powie­rzo­no jej hafto­wa­nie. Pro­jek­tan­cie, jako jed­nej z nie­licz­nych osób uda­ło się nawią­zać bli­skie rela­cje zawo­do­we z samym Lager­fel­dem, jed­nak  wkrót­ce posta­no­wi­ła opu­ścić Cha­nel dla Chloé, gdy pro­jek­tant powró­cił do Cha­nel ponow­nie w 1992 roku. Nie­dłu­go póź­niej, bo w 1997 roku Viard opu­ści­ła Chloé, by wspól­nie z Kar­lem pra­co­wać dla Cha­nel jako koor­dy­na­tor hau­te coutu­re. W 2000 roku Viard zosta­ła dyrek­to­rem stu­dia kre­acji Cha­nel, nad­zo­ru­jąc  kolek­cje hau­te coutu­re, ready-to-wear i akce­so­ria, ści­śle współ­pra­cu­jąc z mistrzem  przy wszyst­kich 10 kolek­cjach w cią­gu roku. 

nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020  nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020 nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

#CHA­NEL­Spring­Sum­mer

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy