PolecaneUroda

Produkty do pielęgnacji, które warto kupić na Black Friday – lista Indii 

Za kilka dni ostatni piątek miesiąca, a to oznacza mnóstwo dobrych okazji aby kupić to, czego tak naprawdę potrzebujemy -  Black Friday  to nie lada wyzwanie. Jak odnaleźć się w przedświątecznym szale zakupów i wybrać mądrze? Koniecznie zróbcie listę produktów, które zawsze chcieliście mieć, bądź które są Wam niezbędne. Dzisiaj nasza redaktor naczelna – India przestawia swój wybór kosmetyków do pięlęgnacji, na które będzie polować w ten piątek. Być może to zainspiruje Was do stworzenia własnej. Tymczasem sprawdźcie, co znajduje się na jej liście.

Herbivore Bakuchiol

Her­bi­vo­re Baku­chiol

  1. Her­bi­vo­re Baku­chiol - pro­dukt, o któ­rym sły­sza­łam wie­le bar­dzo dobrych opi­nii, ale nigdy nie mia­łam oka­zji wypró­bo­wać. Sku­tecz­ny przede wszyst­kim w wal­ce z taki­mi pro­ble­ma­mi jak: prze­bar­wie­nia, ciem­ne pla­my, nie­rów­na tek­stu­ra skó­ry, drob­ne linie/ zmarszcz­ki oraz suchość.
Filorga Global Repair Cream

Filor­ga Glo­bal Repa­ir krem

  1. Filor­ga Glo­bal Repa­ir kre­am – pro­duk­ty mar­ki Filor­ga bar­dzo lubię i z powo­dze­niem uży­wam ich do pie­lę­gna­cji skó­ry już kil­ka lat. Krem Glo­bal Repa­ir to nowość, któ­rą na pew­no chcę wypró­bo­wać i jeże­li tyl­ko znaj­dę na nie­go jakąś pro­mo­cję, nawet nie będę się zasta­na­wiać nad zaku­pem.  
Institut Esthederm Excellage krem

Insti­tut Esthe­derm Excel­la­ge krem

  1. Insti­tut Esthe­derm Excel­la­ge krem - głę­bo­ko odży­wia­ją­cy krem, któ­ry przy­wra­ca skó­rze doj­rza­łej  gęstość i blask. W dodat­ku ma bar­dzo faj­ną kon­sy­sten­cję i spodo­ba się każ­dej kobie­cie, któ­ra zma­ga się z suchą skó­rą. Oso­bi­ście skoń­czy­łam już 2 opa­ko­wa­nia tego kre­mu i z pew­no­ścią będę polo­wać na następ­ne!
Krem Chanel LE LIFT do pielęgnacji ust i ich konturu

Krem Cha­nel LE LIFT do pie­lę­gna­cji ust i ich kon­tu­ru

  1. Krem Cha­nel LE LIFT do pie­lę­gna­cji ust i ich kon­tu­ru – sub­tel­nie wypeł­nia usta i wygła­dza ich oko­li­ce. Co wię­cej, umoż­li­wia kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję nie tyl­ko ust, ale i ich kon­tu­ru oraz linii wokół po to, aby upięk­szyć uśmiech. To bar­dzo faj­ny krem któ­ry oka­zał się dla mnie odkry­ciem i zasko­cze­niem – wcze­śniej nigdy nie dba­łam o skó­rę wokół ust. Od kie­dy go uży­wam, sta­ło się to ruty­ną na mia­rę nakła­da­nia kre­mu pod oczy. Mimo nie­wiel­kie­go opa­ko­wa­nia, krem jest bar­dzo wydaj­ny i ma bar­dzo deli­kat­ny zapach, któ­ry nie podraż­nia.
Krem KLAPP Cosmetics Collagen 24h

Krem KLAPP Cosme­tics Col­la­gen 24h

  1. Krem KLAPP Cosme­tics Col­la­gen 24h – ten krem na dzień i na noc to praw­dzi­wy game chan­ger w pie­lę­gna­cji! Z wie­kiem nasza skó­ra stop­nio­wo tra­ci kola­gen i osła­bia się. Jego wyso­ka i skon­cen­tro­wa­na zawar­tość w tym nie­wiel­kim kre­mie nie­mal natych­miast napi­na skó­rę, popra­wia­jąc rysy twa­rzy. Uwiel­biam go za bar­dzo dobry skład i zawar­tość wita­min, któ­re odpo­wied­nio odży­wia­ją i nawil­ża­ją moją skó­rę.
Chanel L’HUILE ROSE – olejek

Cha­nel L’HUILE ROSE – ole­jek

  1. Ole­jek do masa­żu cia­ła Cha­nel L’HUILE ROSE – ole­jek,  bez któ­re­go nie wyobra­żam sobie już wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go. Jego deli­kat­ny i łago­dzą­cy, róża­no – owo­co­wy, wio­sen­ny zapach roz­kwi­ta na tle drzew­nej głę­bi i bia­łe­go piż­ma. Wystar­czy kil­ka kro­pel by moje cia­ło sta­ło się odży­wio­ne, moc­no nawil­żo­ne, a zapach przez wie­le godzin utrzy­my­wał się na skó­rze.
Serum do twarzy Oio Lab 7 Wonders

Serum do twa­rzy Oio Lab 7 Won­ders

  1. Serum do twa­rzy Oio Lab 7 Won­ders – od jakie­goś cza­su bar­dziej zwra­cam uwa­gę na skład kosme­ty­ków i przy­wią­zu­ję uwa­gę do natu­ral­nych skład­ni­ków. To wyjąt­ko­we serum do twa­rzy to moje ostat­nie odkry­cie – nie­zwy­kle połą­cze­nie siły roślin z naj­now­szy­mi tech­no­lo­gia­mi. Sil­nie skon­cen­tro­wa­ne olej­ki, m.in. z nasion kono­pii czy sza­fra­nu rege­ne­ru­ją moją skó­rę jak żaden inny!
Krem La Roche – Posay Redermedic C

Krem La Roche – Posay Reder­me­dic C

  1. Krem La Roche – Posay Reder­me­dic C – krem, któ­re sta­łe znaj­du­je się w mojej kosme­tycz­ce. Sku­tecz­nie wygła­dza zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę twa­rzy. Za co go uwiel­biam? Świet­nie ujed­no­li­ca jej kolo­ryt, dzię­ki cze­mu w kil­ka sekund moja twarz sta­je się bar­dziej pro­mien­na i peł­na bla­sku.
Krem na noc Lierac Paris

Krem na noc Lie­rac Paris

  1. Krem na noc Lie­rac Paris  - od jakie­goś cza­su pro­dukt, któ­ry stał się obo­wiąz­ko­wą czę­ścią mojej pie­lę­gna­cji przed snem. Kie­dy śpisz, on wspa­nia­le rege­ne­ru­je i ujędr­nia  skó­rę. Uwiel­biam go za deli­kat­ny zapach i aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję, któ­ra wchła­nia się w kil­ka sekund. 
Mleczko do twarzy Chanel LE BLANC ESSENCE LOTION

Mlecz­ko do twa­rzy Cha­nel LE BLANC ESSENCE LOTION

10. Mlecz­ko do twa­rzy Cha­nel LE BLANC ESSENCE LOTION – pro­dukt 3w1, któ­ry bły­ska­wicz­nie roz­świe­tla skó­rę popra­wia­jąc jej kon­dy­cję. Jego for­mu­ła zawie­ra cen­ny eks­trakt z kwia­tu more­li japoń­skiej ume, ole­jek z kwia­tów ume oraz pochod­ną wita­mi­ny C. To boga­ty pro­dukt, któ­ry chro­ni moją skó­rę i zapew­nia jej jej kom­fort przez cały dzień. Do tej pory żaden krem nie pozo­sta­wiał mojej twa­rzy tak pro­mien­nej i mięk­kiej. 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej