PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet – wybór Vers-24

Prezenty świąteczne to temat powracający niezmiennie co roku. Co roku chcemy też uniknąć przedświątecznych zakupów w Wigilię. Po raz kolejny nasza redakcja postanowiła wybrać prezenty dla najbardziej wymagających po to, by wszystko można było przygotować jeszcze przed grudniem. Wiemy, jak ciężko jest wybrać prezent dla kogoś, kto na pozór ma już wszystko. Na szczęście nasza lista prezentów świątecznych dla najbardziej wymagających jest pełna genialnych pomysłów. Wcale nie musisz szukać daleko.

Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet

Pre­zen­ty dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kobiet: Cha­nel pale­ta różu i pudrów roz­świe­tla­ją­cych, Jo Malo­ne świecz­ka, W.Kruk kol­czy­ki, Cha­nel Le Lift krem, Cha­nel No5 lotion do cia­ła, Les Exc­lu­sifs de Cha­nel zapach Beige, Oio Lab ole­jek, Cha­nel No5 zapach, W.Kruk pier­ścio­nek, Lui Sto­re opa­ska, Cha­nel Rouge Allu­re szmin­ka, Cha­nel krem do cia­ła, Tom Ford Metal­li­que zapach.

Per­fu­my Cha­nel bez wąt­pie­nia ucie­szą i zado­wo­lą każ­dą kobie­tę. Bez wzglę­du na to, czy wybie­rzesz ele­ganc­ki i ponad­cza­so­wy zapach N°5 o kwia­to­wo – alde­hy­do­wym cha­rak­te­rze czy ten z linii Les Exc­lu­sifs de Cha­nel – zmy­sło­wy zapach z inten­syw­nym akor­dem gło­gu, fre­zji i plu­me­rii, sub­tel­nie pod­kre­ślo­ny nuta­mi mio­do­wy­mi, czy­li Beige.

Każ­da wyma­ga­ją­ca kobie­ta z pew­no­ścią zachwy­ci się tak­że zapa­chem Metal­li­que Tom’a For­d’a – ten stwo­rzo­ny z bły­sko­tli­wą ele­gan­cją zapach hip­no­ty­zu­je, a uza­leż­nia­ją­ce alde­hy­dy otu­la­ją roz­brzmie­wa­ją­ce głów­ne nuty zmy­sło­wych bia­łych kwia­tów.

Nie­za­stą­pio­na w kobie­cej toreb­ce oka­że się tak­że pale­ta różu i pudrów roz­świe­tla­ją­cych z edy­cji limi­to­wa­nej  w wer­sji podróż­nej stwo­rzo­na przez Cha­nel. Har­mo­nij­ny zestaw inten­syw­nie kora­lo­we­go lub różo­we­go różu, saty­no­we lub roz­świe­tla­ją­ce pudry to inspi­ra­cja z odcie­ni Pary­ża, Lon­dy­nu, Nowe­go Jor­ku i Tokio, po to, by umoż­li­wiać maki­jaż twa­rzy i roz­świe­tlać cerę. Czte­ry mia­sta, czte­ry inspi­ra­cje, czte­ry odcie­nie róży i pudrów roz­świe­tla­ją­cych. Dodat­ko­wo zawie­ra apli­ka­tor, któ­ry zapew­nia więk­szą pre­cy­zję i pozwa­la har­mo­nij­nie łączyć kolo­ry.

Któ­ra z nas nie kocha czer­wo­nej szmin­ki? W dodat­ku tej czer­wo­nej! Eks­klu­zyw­na, legen­dar­na pomad­ka Rouge Allu­re Cha­nel z edy­cji limi­to­wa­nej w zapro­jek­to­wa­nym spe­cjal­nie na świę­ta luk­su­so­wym etui to ide­al­ny pre­zent na świę­ta.

Prócz kosme­ty­ków do maki­ja­żu, nie nale­ży zapo­mi­nać o kosme­ty­kach prze­zna­czo­nych do cia­ła: zmy­sło­wych, boga­tych  olej­kach czy masłach i nawil­ża­ją­cych bal­sa­mach  - świe­ży„ nawil­ża­ją­cy krem z kolek­cji Les Exc­lu­sifs de Cha­nel przy­go­to­wu­je skó­rę i spra­wia, że sta­je się mięk­ka. W dodat­ku, deli­kat­ne muśnię­cie dys­kret­ne­go zapa­chu kwia­tów i piż­ma pozo­sta­je w syner­gii z każ­dym zapa­chem z tej kolek­cji – per­fek­cyj­ny pre­zent pod cho­in­kę.

Kobie­ty, któ­re uwiel­bia­ją pie­lę­gna­cję i zma­ga­ją się z prze­bar­wie­nia­mi czy pierw­szy­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia z pew­no­ścią zado­wo­li prze­ciw­sta­rze­nio­wy ole­jek na noc z Oio Lab. Co znaj­du­je się w jego skła­dzie? Same natu­ral­ne skład­ni­ki takie jak m.in. tło­czo­ny na zim­no eks­trakt z żura­wi­ny, baobab oraz 5% Reti­nol. 

Biżu­te­ria  to zaraz po kosma­tych i pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji rzecz, któ­ra spraw­dza się naj­bar­dziej jako pre­zent. Nie­wiel­ki, ale zwy­kle spra­wia mnó­stwo rado­ści – pod­czas tego­rocz­nych świąt war­to zde­cy­do­wać się na zło­te, tło­czo­ne kol­czy­ki czy mie­nią­cy się bli­skiem zło­ty pier­ścio­nek z cyr­ko­nia­mi od mar­ki W.Kruk.

W chłod­ne, zimo­we dni nic tak nie two­rzy nastro­ju jak świe­ce, któ­re są uni­wer­sal­nym i spraw­dzo­nym pre­zen­tem na gwiazd­kę. Świe­ca zapa­cho­wa od Jo Malo­ne to kwin­te­sen­cja cza­ru i wdzię­ku – jej zapach popra­wia nastrój, ukoi zmy­sły i wno­si do wnę­trza  odro­bi­nę luk­su­su.

W tym roku świę­to­wa­li­śmy wiel­ki powrót opa­sek na wło­sy – ele­ganc­kich i kla­sycz­nych. Ręcz­nie robio­na, czar­na opa­ska na wło­sy  (Lui Sto­re) z limi­to­wa­nej edy­cji, wyko­na­na z naj­wy­żej jakiś mate­ria­łów i ozdo­bio­na dodat­ko­wo krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go to pre­zent, któ­ry wpra­wi w zachwyt każ­dą kobie­tę.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej