ModaMust havePolecane

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współczesna marka z grupy koncernu H&M, w której ofercie znajdziecie podstawowe  produkty kobiet, mężczyzn, dzieci oraz domu. Arket dąży przede wszystkim do tego, by zapewnić jak najlepszą jakość i trwałość produktów, zaprojektowanych specjalnie do noszenia na co dzień i na lata. Pierwszy sklep otwarto w sierpniu 2017 roku w Londynie na Regent Street w Londynie, zaś online Arket zadebiutował niemal w całej Europie.

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Jeśli myśli­my o jesie­ni, to z pew­no­ścią poszu­ku­je­my cie­plej, weł­nia­nej marynarki.Najchętniej w kolo­rze czar­nym czy sza­rym, jed­nak kolo­ro­wa aura za oknem coraz czę­ściej skła­nia nas ku brą­zom i beżom. W ofer­cie mar­ki znaj­dzie­cie mnó­stwo swe­trów i gol­fów  over­si­ze. Na chłod­niej­sze dni koniecz­nie je war­to zaopa­trzyć się w gru­bą kurt­kę pucho­wą, naj­le­piej w kolo­rze czar­nym tak, by paso­wa­ła do wszyst­kie­go. Tym bar­dziej, że naj­now­sza kolek­cja lek­kiej odzie­ży wierzch­niej i akce­so­riów Arket ofe­ru­je dosko­na­łe i  natu­ral­ne cie­pło z… odzy­ska­nych mate­ria­łów. To wyjąt­ko­wy,  zrów­no­wa­żo­ny spo­sób nada­wa­nia sta­rym pro­duk­tom zupeł­nie nowej war­to­ści poprzez ich ponow­ne wyko­rzy­sta­nie w kre­atyw­ny i inno­wa­cyj­ny sposób.

Nie­od­łącz­nym ele­men­tem gar­de­ro­by są tak­że nie­bie­skie, dobrze skro­jo­ne i wygod­ne jean­sy, któ­re spraw­dza­ją się zarów­no pod­czas spa­ce­rów, jak i wyjąt­ko­wych oka­zji. Wystar­czy jedy­nie dodać deli­kat­ny, saty­no­wy czar­ny top na cien­kich ramiącz­kach i doda­tek w posta­ci naj­mod­niej­szej w tym sezo­nie toreb­ki bagu­et­te, w dodat­ku w kolo­rze bia­łym. Pod­czas chłod­niej­szych dni war­to mieć w pogo­to­wiu parę skó­rza­nych, wyso­kich koza­ków, któ­re oka­żą się nie­oce­nio­ne pod­czas każ­dej jesien­nej plu­chy, a tak­że wiel­ki, gru­by weł­nia­ny szal przy­po­mi­na­ją­cy koc. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaNewsroom

H&M przedstawia nową markę ARKET

H&M, skan­dy­naw­ski gigant sie­ci odzie­żo­wej nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wpro­wa­dza na rynek zupeł­nie nową mar­kę – poznaj­cie Arket!  Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne, ale tak­że te pocho­dzą­ce od innych marek, pro­ste i…
Więcej