ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja marki NAGO – Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesienna baza, która pozwoli zbudować praktyczną, kapsułową garderobę. NAGO nie chce narzucać sezonowych trendów. Zdaniem projektantów każda kobieta doskonale wie, co jest dla niej najlepsze. Nowości od marki to odpowiedź na potrzeby każdej z nich. Ulepszono znane już modele, zaproponowano ich jesienne wersje oraz stworzono nowe projekty oparte o sugestie klientek. NAGO dokłada wszelkich starań, by unikać nadprodukcji, dlatego tak często na etapie projektowym pytane są o opinię swoje klientki. 

 

NAGO Body z bawełny organicznej

Model / 05 / 01 / black z guzi­ka­mi z koko­sa to waria­cja na temat naj­czę­ściej wybie­ra­nej sukien­ki z dro­pu let­nie­go. Wydłu­żo­no ją i doda­no ręka­wy, dzię­ki cze­mu ten popu­lar­ny fason moż­na nosić cały rok. Dodat­ko­wo, na proś­bę klien­tek, zapro­jek­to­wa­no uni­wer­sal­ną jesien­ną małą czar­ną (sukien­ka / 05 / 11 / black), któ­rą moż­na zakła­dać dwu­stron­nie – z dekol­tem z przo­du lub na plecach.

NAGO to przede wszyst­kim prak­tycz­ne basi­ci z dobrych, cer­ty­fi­ko­wa­nych mate­ria­łów. Tej jesie­ni przy­go­to­wa­no nowe mode­le T‑shirtów, long­sle­evów i gol­fów (dostęp­ne w kla­sycz­nej czer­ni i bie­li, a tak­że w wer­sji mię­to­wej czy kora­lo­wej) oraz nowe body z baweł­ny orga­nicz­nej. Model z guzi­ka­mi z koko­sa oraz dwu­stron­ne body z głę­bo­kim wycię­ciem to świet­na baza dla war­stwo­wej sty­li­za­cji dają­ca wie­le możliwości.

Twór­cy mar­ki wie­rzą, że każ­da kobie­ta zasłu­gu­je na naj­lep­szą jakość, tak jak pla­ne­ta zasłu­gu­je na świa­do­me wyko­rzy­sta­nie jej zaso­bów. W 5. dro­pie wyko­rzy­sta­no: baweł­nę orga­nicz­ną z cer­ty­fi­ka­ta­mi GOTS i OEKO TEX®100 Stan­dard, cupro (nie­zwy­kle mięk­ki mate­riał, nazy­wa­ny wegań­skim odpo­wied­ni­kiem jedwa­biu) oraz tencel® z cer­ty­fi­ka­tem LENZING – mate­riał pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­ry jest cał­ko­wi­cie bio­de­gra­do­wal­ny i wol­ny od szko­dli­wych sub­stan­cji chemicznych.

Kolek­cje NAGO powsta­ją z tro­ską o każ­dy detal. Dla­te­go zamiast pla­sti­ku w ubra­niach wyko­rzy­stu­je się guzi­ki koko­sa, meta­lo­we napy oraz suwa­ki bez niklu. Zamó­wie­nia zawsze pako­wa­ne są w eko­lo­gicz­ne i łatwe do recy­klin­go­wa­nia materiały.

Dro­py NAGO są pro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, żeby moż­li­we było zesta­wie­nie ich z mode­la­mi z poprzed­nich sezo­nów. Dzię­ki temu pew­ne jest, że ubra­nia od pol­skiej mar­ki paso­wać będą do tego, co kobie­ty mają już w gar­de­ro­bach.  

NAGO Body z bawełny organicznej NAGO Body z bawełny organicznej NAGO Bluza z bawełny organicznej

Kre­dy­ty do sesji lookbookowej:

Zdję­cia: Micha­ela Metesová

Model­ka: Julia Janu­le­wicz / AVANT models

Sty­li­za­cja: Robert Kiełb

Wło­sy & make-up: Anna Słowińska

nago.com

Insta­gram: @nago_com

Face­bo­ok: @nago.clth

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świadomość ciała już od najmłodszych lat - od kobiet, dla kobiet, czyli najnowsza akcja marki NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­mal od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia w szcze­gól­ny spo­sób trosz­czy się nie tyl­ko o pla­ne­tę, dba­jąc o uni­wer­sal­ność i two­rząc ubra­nia w opar­ciu o filo­zo­fię zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ale tak­że o ludzi. NAGO…
Więcej
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu można…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej