ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja marki NAGO – Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesienna baza, która pozwoli zbudować praktyczną, kapsułową garderobę. NAGO nie chce narzucać sezonowych trendów. Zdaniem projektantów każda kobieta doskonale wie, co jest dla niej najlepsze. Nowości od marki to odpowiedź na potrzeby każdej z nich. Ulepszono znane już modele, zaproponowano ich jesienne wersje oraz stworzono nowe projekty oparte o sugestie klientek. NAGO dokłada wszelkich starań, by unikać nadprodukcji, dlatego tak często na etapie projektowym pytane są o opinię swoje klientki. 

 

NAGO Body z bawełny organicznej

Model / 05 / 01 / black z guzi­ka­mi z koko­sa to waria­cja na temat naj­czę­ściej wybie­ra­nej sukien­ki z dro­pu let­nie­go. Wydłu­żo­no ją i doda­no ręka­wy, dzię­ki cze­mu ten popu­lar­ny fason moż­na nosić cały rok. Dodat­ko­wo, na proś­bę klien­tek, zapro­jek­to­wa­no uni­wer­sal­ną jesien­ną małą czar­ną (sukien­ka / 05 / 11 / black), któ­rą moż­na zakła­dać dwu­stron­nie – z dekol­tem z przo­du lub na ple­cach.

NAGO to przede wszyst­kim prak­tycz­ne basi­ci z dobrych, cer­ty­fi­ko­wa­nych mate­ria­łów. Tej jesie­ni przy­go­to­wa­no nowe mode­le T‑shirtów, long­sle­evów i gol­fów (dostęp­ne w kla­sycz­nej czer­ni i bie­li, a tak­że w wer­sji mię­to­wej czy kora­lo­wej) oraz nowe body z baweł­ny orga­nicz­nej. Model z guzi­ka­mi z koko­sa oraz dwu­stron­ne body z głę­bo­kim wycię­ciem to świet­na baza dla war­stwo­wej sty­li­za­cji dają­ca wie­le moż­li­wo­ści.

Twór­cy mar­ki wie­rzą, że każ­da kobie­ta zasłu­gu­je na naj­lep­szą jakość, tak jak pla­ne­ta zasłu­gu­je na świa­do­me wyko­rzy­sta­nie jej zaso­bów. W 5. dro­pie wyko­rzy­sta­no: baweł­nę orga­nicz­ną z cer­ty­fi­ka­ta­mi GOTS i OEKO TEX®100 Stan­dard, cupro (nie­zwy­kle mięk­ki mate­riał, nazy­wa­ny wegań­skim odpo­wied­ni­kiem jedwa­biu) oraz ten­cel® z cer­ty­fi­ka­tem LENZING – mate­riał pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­ry jest cał­ko­wi­cie bio­de­gra­do­wal­ny i wol­ny od szko­dli­wych sub­stan­cji che­micz­nych.

Kolek­cje NAGO powsta­ją z tro­ską o każ­dy detal. Dla­te­go zamiast pla­sti­ku w ubra­niach wyko­rzy­stu­je się guzi­ki koko­sa, meta­lo­we napy oraz suwa­ki bez niklu. Zamó­wie­nia zawsze pako­wa­ne są w eko­lo­gicz­ne i łatwe do recy­klin­go­wa­nia mate­ria­ły.

Dro­py NAGO są pro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, żeby moż­li­we było zesta­wie­nie ich z mode­la­mi z poprzed­nich sezo­nów. Dzię­ki temu pew­ne jest, że ubra­nia od pol­skiej mar­ki paso­wać będą do tego, co kobie­ty mają już w gar­de­ro­bach.  

NAGO Body z bawełny organicznej NAGO Body z bawełny organicznej NAGO Bluza z bawełny organicznej

Kre­dy­ty do sesji look­bo­oko­wej:

Zdję­cia: Micha­ela Metesová​

Model­ka: Julia Janu­le­wicz / AVANT models

Sty­li­za­cja: Robert Kiełb

Wło­sy & make-up: Anna Sło­wiń­ska

nago.com

Insta­gram: @nago_com

Face­bo­ok: @nago.clth

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapry­śna,…
Więcej
Exclusive

Wywiad z Julią Turewicz założycielką marki NAGO

Świat wstrzy­mał oddech i zamarł, a NAGO tra­fi­ło w samo cen­trum potrzeb zaszy­tych w domach ludzi poszu­ku­ją­cych kom­for­tu w nie­wy­god­nej sytu­acji. Świet­na komu­ni­ka­cja wizu­al­na, wyso­ka jakość pro­duk­tów, przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność, nie­na­gan­na orga­ni­za­cja pra­cy – to…
Więcej