10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jeszcze kilka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomyśleć, że Polska moda znajdzie się na tak wysokim, światowym poziomie. 

10 rzeczy od polskich marek

W.Kruk kol­czy­ki, Nudy­ess golf, Le petit trou bie­li­zna, Nago body, Louie body, The Odder Side jeans, Hibou blu­za, Rosa Gold Cha­ins pier­ścio­nek, Man­del toreb­ka.

Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter, a któ­re poko­cha­ły kobie­ty na całym świe­cie. Oprócz tego nasz kraj może pochwa­lić się świet­ny­mi mar­ka­mi ofe­ru­ją­cy­mi naj­wyż­szej jako­ści skó­rza­ne akce­so­ria, tj. Man­del czy Mako, bie­li­zną i akce­so­ria­mi jakie ofe­ru­je Moye, Louie czy Le Petit Trou. Wśród ubrań prym wie­dzie duet The Odder Side, któ­re­go butik oprócz War­sza­wy zna­lazł się w Pary­żu, a tak­że NUDYESS, Hibou czy Nago, ofe­ru­ją­ce dobrej jako­ści, ponad­cza­so­we ubra­nia będą­ce pod­sta­wą każ­dej gar­de­ro­by.

Prócz ubrań, pol­skie mar­ki wca­le nie odsta­ją od zagra­nicz­nych,  jeśli cho­dzi o biżu­te­rię. I tak ele­ganc­kie, szy­kow­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki czy łań­cusz­ki może­my z łatwo­ścią zna­leźć w salo­nach W.Kruk czy pra­cow­ni Rosa Gold Cha­ins.

Dla­cze­go wybie­ra­jąc ubra­nia w tym sezo­nie powin­naś zain­we­sto­wać w rze­czy pol­skich marek? Nie tyl­ko dla­te­go, by wspie­rać rodzi­mych pro­jek­tan­tów i biz­nes modo­wy, ale przede wszyst­kim dla­te­go, że każ­da z tych rze­czy jest uni­ka­to­wa, nie­po­wta­rzal­na i wyko­na­na z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, a przy tym powsta­je wła­śnie w Pol­sce. To spra­wia, że wca­le nie musi­my dale­ko szu­kać, by odna­leźć szy­kow­ne i trwa­łe ubra­nia czy dodat­ki. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy