NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Stworzony z błyskotliwą elegancją zapach TOM FORD MÉTALLIQUE hipnotyzuje swoje wielbicielki pulsującym blaskiem nowoczesnej, pewnej siebie kobiecości — świadomej, lśniącej i w pełnym rozkwicie. Wyczarowana z uzależniających aldehydów połyskująca zbroja otula rozbrzmiewające główne nuty zmysłowych białych kwiatów niczym drogocenna, obsypana kwieciem, metalowa Wenus.

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Otwie­ra­ją­cy się eks­plo­zją lżej­szych od powie­trza alde­hy­dów, zapach TOM FORD MÉTALLIQUE deli­kat­nie uno­si się na skó­rze jak hafto­wa­na suk­nia peł­nią­ca rolę zbroi; meta­licz­na osło­na, któ­ra zaczy­na się jesz­cze bar­dziej iskrzyć dzię­ki zde­rze­niu rześ­kich nut zie­lo­nej ber­ga­mot­ki z try­ska­ją­cym życiem różo­wym pie­przem.

Pod meta­licz­nie chłod­ną fasa­dą zapa­chu MÉTALLIQUE bije wspa­nia­łe kwia­to­we ser­ce kom­po­zy­cji, spo­tę­go­wa­ne uni­kal­nym zesta­wie­niem deli­kat­nej woni bia­łych kwia­tów gło­gu — przod­ka róży zna­ne­go ze swo­je­go zło­żo­ne­go, korzen­ne­go aro­ma­tu — z sub­tel­ny­mi nuta­mi kon­wa­lii i nar­ko­tycz­nym nek­ta­rem helio­tro­pu.

Aura roz­ta­cza­na przez nasio­na ambret­te wno­si cie­pło, pod­czas gdy drzew­ne nuty bal­sa­mu peru­wiań­skie­go nada­ją cało­ści kom­po­zy­cji bogac­two i głę­bię. W połą­cze­niu z deli­kat­ną wani­lią oraz kre­mo­wym drze­wem san­da­ło­wym w nucie bazy powsta­je upa­ja­ją­cy i kon­tra­stu­ją­cy osta­tecz­ny akord, któ­ry wzmac­nia otu­la­ją­cy i popra­wia­ją­cy samo­po­czu­cie efekt, a tak­że wyczu­wa­ne na począt­ku meta­licz­ne lśnie­nie.

Fla­kon TOM FORD MÉTALLIQUE odzwier­cie­dla pro­mien­ne pięk­no tego zapa­chu. Ukry­ty w wyko­na­nym z gład­kie­go, srebr­ne­go szkła fla­ko­nie z utrzy­ma­ną w zło­tej kolo­ry­sty­ce tablicz­ką i pasu­ją­cym do niej kor­kiem, zapach ten dostęp­ny jest w dwóch pojem­no­ściach: 50 (549 zł) i 100 ml (749 zł).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet - wybór Vers-24

Już 8 mar­ca obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet – glo­bal­ny i wyjąt­ko­wy dzień, w któ­rym świę­tu­je­my spo­łecz­ne, gospo­dar­cze, kul­tu­ral­ne i poli­tycz­ne osią­gnię­cia kobiet. Tak napraw­dę żaden z pre­zen­tów nie wyna­gro­dzi trwa­ją­cych przez wie­le lat zma­gań kobiet,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Ranking najpiękniejszych perfum dla kobiet

Kupo­wa­nie per­fum dla kobiet zawsze jest nie lada wyzwa­niem. I nie cho­dzi tu co naj­mniej o sam fakt obda­ro­wa­nia zapa­chem z oka­zji świąt czy uro­dzin – naj­waż­niej­sze, by tego wybo­ru doko­nać bez­piecz­nie. Wie­le osób chęt­nie…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

TOM FORD SOLEIL NEIGE - zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Naj­now­szy, orien­tal­ny i kobie­cy zapach z kolek­cji Toma For­da Sole­il Neige to zimo­we obli­cze sło­necz­ne­go zapa­chu Sole­il. Peł­ny bla­sku, cie­pły zapach przy­wo­dzi na myśl ośnie­żo­ne, alpej­skie pagór­ki, któ­re mie­nią się gdzieś w bla­sku słoń­ca na…
Więcej