NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Stworzony z błyskotliwą elegancją zapach TOM FORD MÉTALLIQUE hipnotyzuje swoje wielbicielki pulsującym blaskiem nowoczesnej, pewnej siebie kobiecości — świadomej, lśniącej i w pełnym rozkwicie. Wyczarowana z uzależniających aldehydów połyskująca zbroja otula rozbrzmiewające główne nuty zmysłowych białych kwiatów niczym drogocenna, obsypana kwieciem, metalowa Wenus.

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Otwie­ra­ją­cy się eks­plo­zją lżej­szych od powie­trza alde­hy­dów, zapach TOM FORD MÉTALLIQUE deli­kat­nie uno­si się na skó­rze jak hafto­wa­na suk­nia peł­nią­ca rolę zbroi; meta­licz­na osło­na, któ­ra zaczy­na się jesz­cze bar­dziej iskrzyć dzię­ki zde­rze­niu rześ­kich nut zie­lo­nej ber­ga­mot­ki z try­ska­ją­cym życiem różo­wym pie­przem.

Pod meta­licz­nie chłod­ną fasa­dą zapa­chu MÉTALLIQUE bije wspa­nia­łe kwia­to­we ser­ce kom­po­zy­cji, spo­tę­go­wa­ne uni­kal­nym zesta­wie­niem deli­kat­nej woni bia­łych kwia­tów gło­gu — przod­ka róży zna­ne­go ze swo­je­go zło­żo­ne­go, korzen­ne­go aro­ma­tu — z sub­tel­ny­mi nuta­mi kon­wa­lii i nar­ko­tycz­nym nek­ta­rem helio­tro­pu.

Aura roz­ta­cza­na przez nasio­na ambret­te wno­si cie­pło, pod­czas gdy drzew­ne nuty bal­sa­mu peru­wiań­skie­go nada­ją cało­ści kom­po­zy­cji bogac­two i głę­bię. W połą­cze­niu z deli­kat­ną wani­lią oraz kre­mo­wym drze­wem san­da­ło­wym w nucie bazy powsta­je upa­ja­ją­cy i kon­tra­stu­ją­cy osta­tecz­ny akord, któ­ry wzmac­nia otu­la­ją­cy i popra­wia­ją­cy samo­po­czu­cie efekt, a tak­że wyczu­wa­ne na począt­ku meta­licz­ne lśnie­nie.

Fla­kon TOM FORD MÉTALLIQUE odzwier­cie­dla pro­mien­ne pięk­no tego zapa­chu. Ukry­ty w wyko­na­nym z gład­kie­go, srebr­ne­go szkła fla­ko­nie z utrzy­ma­ną w zło­tej kolo­ry­sty­ce tablicz­ką i pasu­ją­cym do niej kor­kiem, zapach ten dostęp­ny jest w dwóch pojem­no­ściach: 50 (549 zł) i 100 ml (749 zł).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Niezwykłe świąteczne prezenty - od świec aż po talizmany

Tego­rocz­ne świę­ta z całą pew­no­ścią będą wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, niż te w poprzed­nich latach. Być może nie spo­tka­my się przy cho­in­ce z całą rodzi­ną, a nawet jeśli, to spo­tka­nia te nie będą tak hucz­ne jak…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej