PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżywki do włosów nigdy nie powinnaś traktować jako opcjonalnego dodatku, ale jako podstawę codziennej pielęgnacji włosów. Zdrowe włosy to bez wątpienia jedna z najbardziej atrakcyjnych rzeczy, która przyciąga nasza uwagę, a lśniące włosy nierzadko są oznaką zdrowia. To dlatego pielęgnacja włosów powinna być  jednym z najważniejszych, codziennych  reżimów i rytuałów.

Pielęgnacja włosów – odżywka

Pie­lę­gna­cja wło­sów – odżyw­ki: JOICO Moistu­re Reco­ve­ry, JOICO Blon­de Life, JOICO K‑PAK Color The­ra­py, JOICO K‑PAK, JOICO K‑PAK COLOR THERAPY Luster Lock maska, JOICO Curl Nourished.

Pie­lę­gna­cja wło­sów nie jest zbyt trud­na – wystar­czy tyl­ko odro­bi­na cza­su i samo­dy­scy­pli­ny. Pro­ste, codzien­ne prak­ty­ki takie jak odży­wia­nie wło­sów w celu utrzy­ma­nia ich nawil­że­nia oraz odży­wie­nia mogą zdzia­łać cuda. Jed­no jest pew­ne – sty­li­ści jed­no­gło­śnie potwier­dza­ją, że już co naj­mniej coty­go­dnio­wy zabieg głę­bo­ko odży­wia­ją­cy wło­sy jest obo­wiąz­kiem szcze­gól­nie, gdy zma­gasz się z  cien­ki­mi, krę­co­ny­mi lub far­bo­wa­ny­mi. Apli­ka­cje odżyw­ki zawsze zaczy­naj od naj­bar­dziej suchych pasm wło­sów. To one są bowiem naj­bar­dziej cien­kie i kru­che, więc skład­ni­ki zawar­te w odżyw­ce zmi­ni­ma­li­zu­ją ich kru­sze­nie i wzmoc­nią je. 

Jak dobrać ide­al­ną odżyw­kę do swo­ich wło­sów? Naj­waż­niej­szym kry­te­rium wybo­ru odżyw­ki do wło­sów jest rodzaj i kon­dy­cja Two­ich pasm. Przede wszyst­kim musisz zwró­cić  uwa­gę, czy są odpo­wied­nio nawil­żo­ne. Aby sku­tecz­nie zre­ge­ne­ro­wać prze­su­szo­ne wło­sy możesz użyć odżyw­ki inten­syw­nie nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej, np. z serii JOICO Moistu­re Reco­ve­ry lub JOICO K‑PAK. Ta sama zasa­da spraw­dza się rów­nież w przy­pad­ku wło­sów krę­co­nych, któ­rym czę­sto bra­ku­je nawil­że­nia – w celu dodat­ko­we­go pod­kre­śle­nia skrę­tu, możesz dodat­ko­wo użyć odżyw­ki nawil­ża­ją­cej JOICO Curl Nouri­shed. Jeże­li zaś Two­je wło­sy są far­bo­wa­ne lub roz­ja­śnia­ne, rów­nież odgry­wa to duże zna­cze­nie przy kry­te­rium dobo­ru odżyw­ki. Do wło­sów far­bo­wa­nych możesz wybrać nie­za­wod­ną odżyw­kę JOICO K‑PAK Color The­ra­py lub maskę Luster Lock z tej samej serii, zaś do wło­sów roz­ja­śnia­nych – JOICO Blon­de Life, któ­ra pomo­że utrzy­mać im pożą­da­ny, chłod­ny odcień.

Przede wszyst­kim musisz pamię­tać, że naj­lep­sze efek­ty osią­gniesz sto­su­jąc odżyw­kę wyłącz­nie na całej dłu­go­ści wło­sów co spra­wi, że ich pasma będą błysz­czą­ce i ela­stycz­ne, a jed­no­cze­śnie nie­ob­cią­żo­ne u nasady.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej