PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżywki do włosów nigdy nie powinnaś traktować jako opcjonalnego dodatku, ale jako podstawę codziennej pielęgnacji włosów. Zdrowe włosy to bez wątpienia jedna z najbardziej atrakcyjnych rzeczy, która przyciąga nasza uwagę, a lśniące włosy nierzadko są oznaką zdrowia. To dlatego pielęgnacja włosów powinna być  jednym z najważniejszych, codziennych  reżimów i rytuałów.

Pielęgnacja włosów – odżywka

Pie­lę­gna­cja wło­sów – odżyw­ki: JOICO Moistu­re Reco­ve­ry, JOICO Blon­de Life, JOICO K‑PAK Color The­ra­py, JOICO K‑PAK, JOICO K‑PAK COLOR THERAPY Luster Lock maska, JOICO Curl Nouri­shed.

Pie­lę­gna­cja wło­sów nie jest zbyt trud­na – wystar­czy tyl­ko odro­bi­na cza­su i samo­dy­scy­pli­ny. Pro­ste, codzien­ne prak­ty­ki takie jak odży­wia­nie wło­sów w celu utrzy­ma­nia ich nawil­że­nia oraz odży­wie­nia mogą zdzia­łać cuda. Jed­no jest pew­ne – sty­li­ści jed­no­gło­śnie potwier­dza­ją, że już co naj­mniej coty­go­dnio­wy zabieg głę­bo­ko odży­wia­ją­cy wło­sy jest obo­wiąz­kiem szcze­gól­nie, gdy zma­gasz się z  cien­ki­mi, krę­co­ny­mi lub far­bo­wa­ny­mi. Apli­ka­cje odżyw­ki zawsze zaczy­naj od naj­bar­dziej suchych pasm wło­sów. To one są bowiem naj­bar­dziej cien­kie i kru­che, więc skład­ni­ki zawar­te w odżyw­ce zmi­ni­ma­li­zu­ją ich kru­sze­nie i wzmoc­nią je. 

Jak dobrać ide­al­ną odżyw­kę do swo­ich wło­sów? Naj­waż­niej­szym kry­te­rium wybo­ru odżyw­ki do wło­sów jest rodzaj i kon­dy­cja Two­ich pasm. Przede wszyst­kim musisz zwró­cić  uwa­gę, czy są odpo­wied­nio nawil­żo­ne. Aby sku­tecz­nie zre­ge­ne­ro­wać prze­su­szo­ne wło­sy możesz użyć odżyw­ki inten­syw­nie nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej, np. z serii JOICO Moistu­re Reco­ve­ry lub JOICO K‑PAK. Ta sama zasa­da spraw­dza się rów­nież w przy­pad­ku wło­sów krę­co­nych, któ­rym czę­sto bra­ku­je nawil­że­nia – w celu dodat­ko­we­go pod­kre­śle­nia skrę­tu, możesz dodat­ko­wo użyć odżyw­ki nawil­ża­ją­cej JOICO Curl Nouri­shed. Jeże­li zaś Two­je wło­sy są far­bo­wa­ne lub roz­ja­śnia­ne, rów­nież odgry­wa to duże zna­cze­nie przy kry­te­rium dobo­ru odżyw­ki. Do wło­sów far­bo­wa­nych możesz wybrać nie­za­wod­ną odżyw­kę JOICO K‑PAK Color The­ra­py lub maskę Luster Lock z tej samej serii, zaś do wło­sów roz­ja­śnia­nych – JOICO Blon­de Life, któ­ra pomo­że utrzy­mać im pożą­da­ny, chłod­ny odcień.

Przede wszyst­kim musisz pamię­tać, że naj­lep­sze efek­ty osią­gniesz sto­su­jąc odżyw­kę wyłącz­nie na całej dłu­go­ści wło­sów co spra­wi, że ich pasma będą błysz­czą­ce i ela­stycz­ne, a jed­no­cze­śnie nie­ob­cią­żo­ne u nasa­dy.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej