ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedzka marka COS to przede wszystkim surowe, nowoczesne kolekcje stworzone z myślą o ponadczasowym stylu. Główną inspiracją przy każdej z kolekcji jest architektura, fotografia, tekstylia i ceramika z całego świata, a projektanci czerpią kolory z natury, bawiąc się proporcjami.  Wyrazem tego są nierzadkie współpracę marki z artystami czy kreatywnymi ludźmi.

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

9 rze­czy z COS, w któ­re war­to zainwestować

 

COS zna­ny jest głów­nie z naj­wy­żej jako­ści surow­ców wyko­rzy­sty­wa­nych do stwo­rze­nia ubrań. W jesien­nej gar­de­ro­bie nie może więc zabrak­nąć ich cie­płe­go, weł­nia­ne­go płasz­cza. Jeśli zaś mowa o pro­sto­cie, koniecz­nie war­to zaopa­trzyć się w kil­ka pod­sta­wo­wych, baweł­nia­nych t‑shirtów któ­re z powo­dze­niem prze­trwa­ją kil­ka sezo­nów. W chłod­niej­sze dni nie­za­stą­pio­ne oka­żą się akce­so­ria: 100% kasz­mi­ro­we sza­le czy czap­ki oraz cie­płe i mięk­kie  gol­fy. Kla­sycz­ne, codzien­ne sty­li­za­cje świet­nie uzu­peł­nią nie­ty­po­we, geo­me­trycz­ne, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­kie czar­ne spodnie oraz pozła­ca­ne kol­czy­ki, ide­al­ne zarów­no na co dzień, jak i na wie­czór. Mar­ka COS to tak­że naj­wy­żej jako­ści wyro­by skó­rza­ne – kocha­ny ich pojem­ne i funk­cjo­nal­ne tor­by oraz wygod­ne, mini­ma­li­stycz­ne buty. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej