ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedzka marka COS to przede wszystkim surowe, nowoczesne kolekcje stworzone z myślą o ponadczasowym stylu. Główną inspiracją przy każdej z kolekcji jest architektura, fotografia, tekstylia i ceramika z całego świata, a projektanci czerpią kolory z natury, bawiąc się proporcjami.  Wyrazem tego są nierzadkie współpracę marki z artystami czy kreatywnymi ludźmi.

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

9 rze­czy z COS, w któ­re war­to zain­we­sto­wać

 

COS zna­ny jest głów­nie z naj­wy­żej jako­ści surow­ców wyko­rzy­sty­wa­nych do stwo­rze­nia ubrań. W jesien­nej gar­de­ro­bie nie może więc zabrak­nąć ich cie­płe­go, weł­nia­ne­go płasz­cza. Jeśli zaś mowa o pro­sto­cie, koniecz­nie war­to zaopa­trzyć się w kil­ka pod­sta­wo­wych, baweł­nia­nych t‑shirtów któ­re z powo­dze­niem prze­trwa­ją kil­ka sezo­nów. W chłod­niej­sze dni nie­za­stą­pio­ne oka­żą się akce­so­ria: 100% kasz­mi­ro­we sza­le czy czap­ki oraz cie­płe i mięk­kie  gol­fy. Kla­sycz­ne, codzien­ne sty­li­za­cje świet­nie uzu­peł­nią nie­ty­po­we, geo­me­trycz­ne, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­kie czar­ne spodnie oraz pozła­ca­ne kol­czy­ki, ide­al­ne zarów­no na co dzień, jak i na wie­czór. Mar­ka COS to tak­że naj­wy­żej jako­ści wyro­by skó­rza­ne – kocha­ny ich pojem­ne i funk­cjo­nal­ne tor­by oraz wygod­ne, mini­ma­li­stycz­ne buty. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej
ModaNewsroom

COS jesień – zima 2019

Kolek­cja mar­ki COS jesień – zima 2019 sku­pia się na dwóch klu­czo­wych kon­cep­cjach zwią­za­nych z eks­plo­ra­cją ska­li. Bru­ta­li­stycz­ne podej­ście opar­te na moc­nych, łama­nych liniach monu­men­tal­nej archi­tek­tu­ry dopeł­nia się­ze spo­koj­nym nastro­jem uciecz­ki do natu­ry. Świat czło­wie­ka…
Więcej