NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Chanel postanowiła stworzyć zapach odróżniający się od wszystkich innych. Śmiały, bogaty, abstrakcyjny i tajemniczy bukiet pozbawiony dominujących nut. Radykalna zmiana i niespotykane wykorzystanie aldehydów sprawiło, że Gabrielle nadała mu tajemniczą nazwę,  niczym kod – N°5 – która sprawiła, że nagle wszystkie inne stały się niemodne. Dla N°5 Coco wybrała prosty laboratoryjny flakon. Tak minimalistyczny, by na pierwszym planie znajdował się zapach. I tak prosty„ ponadczasowy flakon zdobi szlifowany jak diament korek, inspirowany kształtem Placu Vendôme w Paryżu. Sylwetka legendarnego flakonu pozostaje praktycznie niezmieniona od czasu jej stworzenia.

Świąteczny zestaw Chanel No5

ZESTAW CHANEL N°5 EAU DE PARFUM 100 ML

Ponad­cza­so­wa i kla­sycz­na linia N°5 to nie tyl­ko per­fu­my. Znaj­dzie­my w niej bowiem wodę per­fu­mo­wa­ną w sprayu do toreb­ki z wymien­nym wkła­dem, dzię­ki cze­mu ten kobie­cy, pudro­wo-kwia­to­wy zapach będziesz mogła zabie­rać ze sobą wszę­dzie. 

W linii N°5 nie mogło zabrak­nąć zesta­wów: umiesz­czo­nych w czar­no-bia­łym pudeł­ku (edy­cja limi­to­wa­na), legen­dar­nych fla­ko­nów wody per­fu­mo­wa­nej (100 ml) N°5 o abso­lut­nie kobie­cym, zmy­sło­wym i otu­la­ją­cym zapa­chu oraz N°5 L’Eau z abs­trak­cyj­ną nutą nowo­cze­sno­ści w parze z nowym pro­duk­tem Mini Twist and Spray (7 ml). W świą­tecz­nym opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my N°5 Eau de Par­fum oraz N°5 L’Eau z Mini Twist and Spray z dwo­ma wymien­ny­mi wkła­da­mi, a pro­duk­ty utrzy­ma­ne w czar­no-zło­tej kolo­ry­sty­ce są rów­nie efek­tow­ne i pożą­da­ne jak pomad­ka. Nowy przy­ja­zny w podró­ży for­mat 7 ml otwie­ra się pro­stym prze­krę­ce­niem dło­ni i umoż­li­wia per­fu­mo­wa­nie jed­nym gestem. Teraz, nasz ulu­bio­ny zapach może­my „nosić” nie tyl­ko za pomo­cą per­fum – N°5 Frag­ments D’Or to per­fu­mo­wa­ny żel do cia­ła nasy­co­ny świe­ży­mi i łagod­ny­mi nuta­mi N°5, któ­re­go zło­te dro­bin­ki błysz­czą zawie­szo­ne we fla­ko­nie i zachwy­ca­ją zmy­sły. Żel zapew­nia wyra­fi­no­wa­ne dozna­nie pod­czas apli­ka­cji, pozo­sta­wia­jąc na skó­rze deli­kat­ny zapach. Z linii N°5 L’Eau znaj­dzie­my sze­reg pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji cia­ła: świe­ży żel pod prysz­nic o lek­kiej kon­sy­sten­cji oraz nawil­ża­ją­ce, świe­że mlecz­ko do cia­ła, któ­re nie pozo­sta­wia na skó­rze tłu­ste­go wykoń­cze­nia. 

Gdy­by tego było mało, Cha­nel wpro­wa­dza nas w magicz­ną atmos­fe­rę świąt i cza­ru­je wzor­nic­twem w edy­cji limi­to­wa­nej: legen­dar­ny fla­kon wody per­fu­mo­wa­nej N°5 jak i N°5 L’Eau (100 ml) możesz teraz kupić  w czar­no-bia­łym kolek­cjo­ner­skim pudeł­ku przy­pró­szo­nym płat­ka­mi śnie­gu.

ZESTAW CHANEL N°5 L’EAU 100 ML

ZESTAW CHANEL N°5 L’EAU 100 ML

ZESTAW WODA PERFUMOWANA CHANEL N°5 100 ML + MINI TWIST AND SPRAY 7 ML

ZESTAW WODA PERFUMOWANA CHANEL N°5 100 ML + MINI TWIST AND SPRAY 7 ML

ZESTAW CHANEL N°5 L'EAU 100 ML + MINI TWIST AND SPRAY 7 ML

ZESTAW CHANEL N°5 L’EAU 100 ML + MINI TWIST AND SPRAY 7 ML

CHANEL N°5 EAU DE PARFUM MINI TWIST AND SPRAY

CHANEL N°5 EAU DE PARFUM MINI TWIST AND SPRAY

CHANEL N°5 L'EAU MINI TWIST AND SPRAY

CHANEL N°5 L’EAU MINI TWIST AND SPRAY

CHANEL N°5 FRAGMENTS D’OR -perfumowany żel do ciała

CHANEL N°5 FRAGMENTS D’OR ‑per­fu­mo­wa­ny żel do cia­ła

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy