MakijażPolecaneUroda

Aksamitny mat na ustach od Chanel – Rouge Allure Ink Fusion 

Nowa, trwała i ultramatowa pomadka do ust Chanel w płynie – Rouge Allure Ink Fusion, której twarzą została włoska modelka – Vittoria Cererri.

Vittoria Cererri, Chanel pomadka

 

 To wła­śnie dzię­ki Rouge Allu­re Ink w 2016 roku Cha­nel zupeł­nie na nowo odkrył mat, two­rząc jedy­ną w swo­im rodza­ju łatwą w apli­ka­cji, aksa­mit­ną a zara­zem inten­syw­ną, płyn­ną pomad­kę do ust.

Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Rouge Allu­re Ink Fusion to odważ­ne, mato­we kolo­ry, któ­re dają wyra­zi­sty efekt. To praw­dzi­wa pale­ta kolo­rów nowej gene­ra­cji – inten­syw­nych i o głę­bo­kim odcie­niu, a jed­no­cze­śnie trwa­łych przez cały dzień. Rouge Allu­re Ink Fusion pozo­sta­wia­ją lek­ką powło­kę niczym dru­ga skó­ra o inten­syw­nym kolo­rze. 

Nowa, trwała i ultramatowa pomadka do ust Chanel w płynie – Rouge Allure Ink FusionTa wyjąt­ko­wa, płyn­na kon­sy­sten­cja to efekt prze­my­śla­nej mie­szan­ki poli­me­rów i żelu – mięk­ki, odpor­ny na roz­ma­zy­wa­nie, a zara­zem wyjąt­ko­wo deli­kat­ny. Pomad­ka wzbo­ga­co­na jest o mięk­kie ole­je, któ­re pie­lę­gnu­ją i spra­wia­ją, że zapo­mi­nasz o maki­ja­żu. W kre­mo­wej kon­sy­sten­cji ukry­to mikro­kul­ki krze­mion­ki, któ­re zapew­nia­ją aksa­mit­ny efekt. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my ultra-mato­wy efekt, któ­ry. Je wpły­wa w żaden spo­sób na kom­fort czy mięk­kość ust. Duża kon­cen­tra­cja ultra drob­nych pig­men­tów pozwa­la zacho­wać blask, a for­mu­ła zawie­ra­ją­ca połą­cze­nie drew­na Sap­pan i wita­mi­ny E spra­wia, że usta są mięk­kie, jedwa­bi­ste, a przy tym nasy­co­ne inten­syw­nym kolorem.

Wodo­od­por­na, ide­al­nie dopa­so­wu­je się do natu­ral­ne­go ruchu warg, dzię­ki cze­mu wykoń­cze­nie jesz­cze nigdy nie było tak pre­cy­zyj­ne i trwa­łe. 

Oprócz pale­ty inten­syw­nych, odważ­nych odcie­ni Rouge Allu­re Ink Fusion zosta­ła wypo­sa­żo­na w zupeł­nie nowy apli­ka­tor zapro­jek­to­wa­ny przez Cha­nel z pian­ko­we­go mate­ria­łu i o nowym kształ­cie – lek­ko zakrzy­wio­nym, ostrzej­szym i opły­wo­wym, któ­ry zapew­nia mięk­ką i wygod­ną apli­ka­cję. 

Nowa, trwała i ultramatowa pomadka do ust Chanel w płynie – Rouge Allure Ink Fusion Nowa, trwała i ultramatowa pomadka do ust Chanel w płynie – Rouge Allure Ink Fusion

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy