ModaMust have

Szczęście według Van Cleef & Arpels

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.fr Podwój­na koni­czy­na ozna­cza podwój­ne szczę­ście? Kie­dy patrzy­my na ten pier­ścio­nek jeste­śmy tego cał­ko­wi­cie pew­ni. Zapro­jek­to­wa­ny przez pro­fe­sjo­na­li­stów fran­cu­skiej mar­ki Van Cle­ef & Arpels pier­ścio­nek skła­da się z cha­rak­te­ry­stycz­nych kwiatów –…

Więcej
ModaMust have

ROD LAVER Adidas Originals

Histo­rycz­ny model Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we Wio­sną Adi­das z sen­ty­men­tem spo­glą­da w prze­szłość, a dokład­niej do lat 70. ubie­głe­go stu­le­cia. Kla­sycz­ny model butów o nazwie Rod Laver przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ze zwy­cię­skich tur­nie­jów austra­lij­skie­go tenisisty…

Więcej
ModaMust have

Nauka o owadach

Wspo­mi­na­li­śmy już o tym, że trend na owa­dy w modzie trwa już od kil­ku sezo­nów? Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Mamy na to kolej­ny dowód. Cho­dzi o wspól­ne dzie­ło Miuc­ci Pra­dy i Damie­na Hirsta.…

Więcej