ModaNewsroom

A może by tak kariera w świecie mody? Najlepsze szkoły projektowania ubioru i designu na świecie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: fashionista.com, journaldesfemmes.com, contemporaryartdaily.com, pinterest.com

Zawo­dy zwią­za­ne z modą cie­szą się sta­le rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Mnó­stwo zdol­nych, zde­ter­mi­no­wa­nych mło­dych ludzi two­rzy, pro­jek­tu­je i przed­sta­wia swo­je pomy­sły, licząc na to, że zosta­nie przez kogoś zauwa­żo­nych i uda im się odnieść suk­ces. Kon­ku­ren­cja jest ogrom­na.

Jeże­li napraw­dę chce się coś osią­gnąć, potrzeb­ny jest nie tyl­ko talent, ale przede wszyst­kim odpo­wied­nie wykształ­ce­nie, któ­re umoż­li­wi pozna­nie i zro­zu­mie­nie tego biz­ne­su.

Na całym świ­cie ist­nie­ją licz­ne uczel­nie pozwa­la­ją­ce na naukę pro­jek­to­wa­nia, czy desi­gnu, jed­nak tak napraw­dę tyl­ko nie­któ­re z nich zapew­nia­ją to, co jest potrzeb­ne aby przy odro­bi­nie szczę­ścia i cięż­kiej pra­cy odnieść suk­ces. Uczel­nie te mogą poszczy­cić się współ­pra­cą z naj­lep­szy­mi doma­mi mody, legen­dar­ny­mi nazwi­ska­mi na listach absol­wen­tów oraz ogrom­ną ilo­ścią chęt­nych każ­de­go roku.

Uczel­nie ofe­ru­ją bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pro­gra­my, stu­dia licen­cjac­kie, magi­ster­skie, a tak­że krót­kie kur­sy prze­zna­czo­ne dla osób, chcą­cych się pod­szko­lić w danej dzie­dzi­nie. Cie­ka­wą opcją są tzw. ‘san­dwich cour­ses’, któ­re pole­ga­ją na roku nauki, następ­nie rocz­nym sta­żu w fir­mie odzie­żo­wej, koń­cząc na ponow­nym roku na uczel­ni. Jest to moż­li­we, gdyż szko­ły współ­pra­cu­ją z naj­lep­szy­mi doma­mi mody na całym świe­cie. Taki pro­gram pozwa­la na zdo­by­cie doświad­cze­nia, spoj­rze­nia na biz­nes ‘od środ­ka’ oraz pozna­nia licz­nych, wpły­wo­wych ludzi.

Nie­ste­ty cze­sne w wymie­nio­nych powy­żej szko­łach są napraw­dę wyso­kie, się­ga­ją nawet 20 000 euro rocz­nie. Kwo­ta ta znacz­nie prze­wyż­sza moż­li­wo­ści finan­so­we prze­cięt­ne­go stu­den­ta. Jed­nak uczel­nie te ofe­ru­ją licz­ne sty­pen­dia oraz dofi­nan­so­wa­nia. Aby je zdo­być nale­ży poka­zać zaan­ga­żo­wa­nie, pasję oraz rze­czy­wi­ście być w tym dobrym.

Istituto Marangoni

Na całym świe­cie znaj­du­ją się czte­ry kam­pu­sy uczel­ni : w Medio­la­nie, Pary­żu, Lon­dy­nie, oraz Szan­gha­ju. Wybór miast nie jest przy­pad­ko­wy. Szko­ła zakła­da, że ucznio­wie, aby pra­wi­dło­wo zro­zu­mieć modę, muszą z nią obco­wać na co dzień – stąd wła­śnie te czte­ry loka­li­za­cje, będą­ce sil­nie zwią­za­ne z modą. Głów­ny kam­pus znaj­du­je się w Medio­la­nie. To tutaj uczy się naj­wię­cej stu­den­tów, a kon­ku­ren­cja jest ogrom­na. Szko­ła może poszczy­cić się tak zna­ny­mi absol­wen­ta­mi jak Dome­ni­co Dolce, czy Fran­co Moschi­no.

Central Saint Martins

Jest czę­ścią Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Lon­dy­nie. Mogą się tu uczyć zarów­no przy­szli pro­jek­tan­ci mody, jak i akto­rzy, czy pio­sen­ka­rze. Umoż­li­wia to czer­pa­nie inspi­ra­cji od innych

a tak­że wymia­nę doświad­czeń i umie­jęt­no­ści. Kam­pus znaj­du­je się na Kin­g’s Cross. Mie­ści się w nim rów­nież gale­ria Letha­by Gal­le­ry, w któ­rej orga­ni­zo­wa­ne są wysta­wy zwią­za­ne ze sztu­ką i desi­gnem. Kształ­ci­li się tu ludzie, któ­rych nazwi­ska nale­żą do naj­istot­niej­szych w bran­ży modo­wej. Są to Ale­xan­der McQu­een, Stel­la McCart­ney, Zac Posen, John Gal­lia­no, Mary Katrant­zou, oraz Sarah Bur­ton. Pod­czas każ­de­go Lon­don Fashion Week, zaska­ku­ją­co spo­ra część osób, bio­rą­ca udział w tym pre­sti­żo­wym wyda­rze­niu, ukoń­czy­ła tę uczel­nię.

Royal College of Art

Jest dru­gą świet­ną szko­ła znaj­du­ją­cą się w Lon­dy­nie. Jako jedy­na uczel­nia na świ­cie ofe­ru­je wyłącz­nie stu­dia pody­plo­mo­we zarów­no w dzie­dzi­nie sztu­ki jak pro­jek­to­wa­nia. Jest uzna­wa­na za jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych insty­tu­cji tego typu. Współ­pra­cu­je z V&A Museum oraz Impe­rial Col­le­ge Lon­don. Sta­ty­sty­ki poka­zu­ją, że aż 93% absol­wen­tów znaj­du­je satys­fak­cjo­nu­ją­cą pra­cę.

ESMOD

Mię­dzy­na­ro­do­wa uczel­nia z sie­dzi­bą w Pary­żu. Na całym świe­cie ma 21 oddzia­łów. Jest naj­star­szą szko­łą ofe­ru­ją­cą naukę pro­jek­to­wa­nia mody (powsta­ła już w 1841 roku). Pro­po­nu­je licz­ne kur­sy zarów­no czy­sto arty­stycz­ne, jak i łączą­ce modę z biz­ne­sem.

The Fashion Institute of Technology (FIT)

Nowy Jork jest mie­szan­ką sty­lów, kul­tur i prze­róż­nych oso­bo­wo­ści. Jest ulu­bio­nym mia­stem wie­lu arty­stów, któ­rzy przy­jeż­dża­ją tu szu­kać inspi­ra­cji. Swo­je sie­dzi­by mają tu jed­ni z naj­więk­szych pro­jek­tan­tów mody, a dwa razy do roku ma tutaj miej­sce jed­no z czte­rech naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w świe­cie mody – New York Fashion Week. Dla­te­go też, nie powin­no być zasko­cze­niem, że to wła­śnie tutaj znaj­du­je się kolej­na z naj­lep­szych uczel­ni mody na świe­cie.

Szko­ła ma do zaofe­ro­wa­nia kie­run­ki takie jak pro­jek­to­wa­nie, ilu­stro­wa­nie, mar­ke­ting, czy busi­ness w dzie­dzi­nie mody. Głów­ny kam­pus liczy ponad 10 000 stu­den­tów. Uczy­ły się tu zna­ne oso­bi­sto­ści takie jak Caro­li­na Her­re­ra, Micha­el Kors, czy Calvin Kle­in.

Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne

Szko­ła jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej kame­ral­na od pozo­sta­łych, oraz cha­rak­te­ry­zu­je się naj­niż­szym cze­snym, wyno­szą­cym zale­d­wie oko­ło 10, 500 euro za rok. Ukoń­czy­li ją min. Yves Saint Lau­rent, czy Valen­ti­no. Dostać się tu jest bar­dzo trud­no i prze­waż­nie wyma­ga­ne jest wcze­śniej­sze doświad­cze­nie zwią­za­ne ze świa­tem mody.

Royal Academy of Fine Arts (Antwerp)

Jed­na z naj­star­szych Aka­de­mii Sztuk pięk­nych w Euro­pie. Corocz­ne poka­zy mody i pre­zen­ta­cje pra­cy stu­den­tów są nie­zwy­kle wido­wi­sko­wym wyda­rze­niem. Uczel­nia wyka­zu­je duże zain­te­re­so­wa­nie zagra­nicz­ny­mi stu­den­ta­mi, orga­ni­zu­je dla nich spe­cjal­ne pro­gra­my­Ogrom­ną uwa­gę zwra­ca się na umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia i szki­co­wa­nia a tak­że ory­gi­nal­ność i pomy­sło­wość.

Szko­łę ukoń­czy­li mię­dzy inny­mi Dries van Noten, Mar­tin Mar­gie­la, Ann Demeu­le­me­ester, czy Vin­cent van Gogh.

Pozo­sta­łe :

Lon­don Col­le­ge of Fashion

Bun­ka Fashion Col­le­ge ( Japo­nia )

Par­sons, The New Scho­ol for Design ( Nowy Jork )

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *