ModaNewsroom

La Mania – wiosna/lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

1

Wczo­raj­sze­go wie­czo­ru, w war­szaw­skim Soho Fac­to­ry, odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji La Mania, zapro­jek­to­wa­nej przez kre­ator­kę mar­ki – Joan­nę Prze­ta­kie­wicz, pokaz wyre­ży­se­ro­wa­ła Kata­rzy­na Soko­łow­ska, któ­ra zadba­ła o odpo­wied­nią opra­wę, a Vers-24 przy­go­to­wał dla Was rela­cje z modo­we­go wyda­rze­nia, na któ­rym nie mogło nas zabrak­nąć!

Mar­ka La Mania powsta­ła w 2010 roku, od tego cza­su cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród kobiet cenią­cych mini­ma­lizm i pięk­no pro­stej for­my. Zało­żo­na przez jed­ną z naj­bar­dziej sty­lo­wych kobiet, przy­ja­ciół­kę Kar­la Lager­fel­da, zdo­by­ła w 2014 roku nagro­dę Elle Sty­le Awards w kate­go­rii mar­ka roku. Zna­na jest nie tyl­ko w Pol­sce, pro­jek­ty La Manii moż­na zna­leźć m.in. w lon­dyń­skim Har­rod­sie, medio­lań­skim buti­ku Anto­nia i luk­su­so­wym domu towa­ro­wym Excel­sior.

2

Naj­now­sza kolek­cja ide­al­nie wpi­su­je się w este­ty­kę mar­ki, to kre­acje, któ­re zachwy­ca­ją dba­ło­ścią o każ­dy skła­do­wy ele­ment. Deli­kat­ny maki­jaż mode­lek i pro­ste fry­zu­ry two­rzą spój­ną całość z pre­zen­to­wa­ny­mi kre­acja­mi, pod­kre­śla­jąc ich pięk­no. Począw­szy od bia­łych kla­sycz­nych pro­jek­tów, doda­jąc stop­nio­wo pięk­nie poły­sku­ją­ce zdo­bie­nia, aż do peł­no­me­tra­żo­we­go efek­tu błysz­czą­cej cało­ści. Nie zabra­kło też nie­śmier­tel­nej czer­ni i cha­rak­te­ry­stycz­nych spód­nic, w kształ­cie lite­ry A. Mając na uwa­dze sezon let­ni, może­my zna­leźć pro­jek­ty w let­nich bar­wach: różo­wym i kanar­ko­wym odcie­niu żół­ci. Kre­acje zachwy­ca­ją pro­sto­tą i mister­nym wykoń­cze­niem, two­rząc ide­al­ną całość. Joan­na Prze­ta­kie­wicz tak mówi o swo­ich naj­now­szych pro­jek­tach:

Inspi­ra­cją do kolek­cji na wio­snę-lato 2015 jest James Nares i jego malar­stwo w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu. Jego uni­ka­to­wa tech­ni­ka pole­ga na powta­rza­ją­cych się ude­rze­niach gru­bym pędz­lem. Dzię­ki temu osią­ga nie­sa­mo­wi­ty efekt trój­wy­mia­ro­wo­ści, a jego “fale” zmie­nia­ją odcie­nie w zależ­no­ści od świa­tła. Chcąc uzy­skać efekt gry kolo­rów uży­li­śmy mate­ria­łów tzw. double-face. Stąd sukien­ka, któ­ra wyda­je się zło­ta, odbi­ja­jąc świa­tło może być zie­lo­na czy różo­wa. Łączy­li­śmy te kolo­ry, dobie­ra­jąc róż­ne przę­dze. 

4

Na poka­zie nie zabra­kło ludzi z bran­ży mody, cele­bry­tów i fanów pro­jek­tów Prze­ta­kie­wicz, a gościem spe­cjal­nym poka­zu była Anja Rubik, któ­ra z pierw­sze­go rzę­du oglą­da­ła naj­now­sze pro­jek­ty kole­żan­ki, eks­po­nu­jąc swo­je dłu­gie nogi wyjąt­ko­wo poza wybie­giem.

3

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki. Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce prze­strzeń…
Więcej
Newsroom

La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

„Zapach La Manii jest wybit­nie kobie­cy –  prze­ci­wień­stwo popu­lar­nych dziś per­fum uni­seks. Wyra­zi­sty, kuszą­cy, zmy­sło­wy. Zosta­je w pamię­ci na dłu­go. Przy­po­mi­na mi zapach poka­zów Hau­te Coutu­re w Pary­żu, nie­zwy­kłe, aro­ma­tycz­ne fran­cu­skie per­fu­me­rie oraz atmos­fe­rę Bel­le Épo­que” Joan­na…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­­ta- Joan­na Prze­­ta­­kie­­wicz- nie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *