Moda

Jak to się stało, że buty Ugg uznawane są za „must have” w szafie kobiety?

Tekst: Iga Litwiń­czuk
Zdję­cia: uggaustralia.eu

uggaustralia.eu.

Kali­for­nij­skie buty Ugg Austa­lia to mar­ka przy­tul­nych, wyko­na­nych z owczej skó­ry butów. Począ­tek ich sła­wy przy­pa­da na począ­tek 2000 roku. W 2012 roku poja­wi­ły się pogło­ski, że fir­ma zakoń­czy pro­duk­cję butów. Jed­nak na prze­kór wszyst­kim plot­kom i spe­ku­la­cjom mar­ka ma się lepiej niż kie­dy­kol­wiek.

Od kie­dy Paris Hil­ton zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na przez papa­raz­zi jak zakła­da buty Ugg zaraz po wyj­ściu od kosme­tycz­ki, bran­ża mody tyl­ko cze­ka­ła aby zain­te­re­so­wa­nie Ugg umar­ło śmier­cią natu­ral­ną. Jed­nak tak się nigdy nie sta­ło. Oprócz małe­go kry­zy­su w 2012 roku, mar­ka Ugg nie­zmien­nie zara­bia $1 bilion. W 2013 roku sprze­daż wzro­sła o 9.7 % i mar­ka udo­wad­ni­ła, że ma ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku i nie jest tyl­ko zmie­nia­ją­cym się tren­dem.

Nie uwa­ża­my nas tyl­ko za mod­ną mar­kę. Uwa­ża­my się za mar­kę luk­su­so­wą oraz wygod­ną.” – powie­dzia­ła Con­nie Rish­wa­in, pre­zes Ugg Austra­lia dla Bus­si­nes Of Fashion. „Zde­cy­do­wa­nie jeste­śmy nie­za­wod­ną mar­ką modo­wą.”

 Histo­ria butów Ugg zaczę­ła się w 1970 roku w Austra­lii. Począt­ko­wo były popu­lar­ne tyl­ko wśród sur­fe­rów, któ­rzy uzna­li je za wygod­ne i ogrze­wa­ją­ce zmar­z­nię­te sto­py po sur­fo­wa­niu buty. Brian Smith, jeden z Austra­lij­skich sur­fe­rów miesz­ka­ją­cych w Kali­for­nii, zauwa­żył napływ Ugg do Ame­ry­ki, któ­re były impor­to­wa­ne z Austra­lii na duża ska­lę. Dostrzegł poten­cjał butów i zało­żył swo­ją fir­mę Ugg Hol­dings Inc w połu­dnio­wej Kali­for­nii, gdzie do dzi­siaj mie­ści się sie­dzi­ba fir­my. W 1995 roku, Smith sprze­dał mar­kę ame­ry­kań­skiej fir­mie obuw­ni­czej Dec­kers Out­do­or Cor­po­ra­tion za $14.6 milio­nów.

Od 2000 roku zaczy­na się „zło­ty wiek” Ugg i zna­czą­cy wzrost popu­lar­no­ści tego Austra­lij­skie­go pro­duk­tu (Ugg pro­du­ko­wa­ne są w Chi­nach, jed­nak wyko­na­ne są z ze skó­ry austra­lij­skich owiec i wzo­ro­wa­ne na austra­lij­skim sty­lu życia) wśród gwiazd mię­dzy inny­mi: Kate Moss, Sarah Jes­si­ca Par­ker czy Stel­la McCart­ney.

Oczy­wi­ście wszyst­ko co mod­ne i popu­lar­ne szyb­ko zaczy­na być pod­ra­bia­ne. To samo sta­ło się z buta­mi Ugg. Przez to, że pod­rób­ki zaczę­ły inten­syw­nie poja­wiać się na ryn­ku buty zaczę­ły być koja­rzo­ne z tan­de­tą. Na szczę­ście ory­gi­nal­ne buty wyko­na­ne są z jako­ścio­wo dobrych mate­ria­łów i dla­te­go nie war­to na nich oszczę­dzać i kupo­wać pod­rób­ki, któ­re nie prze­trwa­ją nawet jed­ne­go sezo­nu.

W paź­dzier­ni­ku mar­ka zano­to­wa­ła sprze­daż w wyso­ko­ści $417.1 milio­nów oraz wzrost sprze­da­ży w porów­na­niu do ubie­głe­go roku o 23.8 %.  Wyko­na­ne z owczej skó­ry buty, mimo że uwa­ża­ne przez wie­le osób za brzyd­kie są tak­że bar­dzo mod­ne. Nie waż­ne do jakiej gru­py nale­żysz, zwo­len­ni­ków czy prze­ciw­ni­ków butów Ugg, ta mar­ka ma się świet­nie i nie zwal­nia tem­pa.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
Więcej
ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *