Moda

Dobre, bo polskie

Tekst: Anna Jankowska
Rysun­ki: Julia Szułdrzyńska

Skan 5

Być mod­nym, zna­czy obec­nie tyle, co ubie­rać się u pol­skich pro­jek­tan­tów. Ubra­nia i dodat­ki z met­ką “Made in Poland” sta­ją się coraz bar­dziej pożą­da­ne, ponie­waż są nie tyl­ko ozna­ką wspie­ra­nia rodzi­mych talen­tów, ale przede wszyst­kim nie­zwy­czaj­ne­go sty­lu i dobre­go sma­ku. Kre­atyw­na prze­strzeń pol­skiej mody stoi przed nami otwo­rem, ponie­waż jesz­cze nigdy pro­jek­tan­ci nie byli tak bli­sko swo­ich klien­tów. Prze­ko­naj­cie się o tym, że uda­ne zaku­py to nie tyl­ko kwe­stia buszo­wa­nia po mod­nych sieciówkach.

Kreatywność w polskiej modzie jest naprawdę trendy!

Skan 9

Google’uj i kupuj!

Mamy się czym pochwa­lić. W dorob­ku pol­skie­go prze­my­słu modo­we­go trium­fy świę­cą skle­py inter­ne­to­we zna­ne przez wszyst­kich pro­fe­sjo­nal­nych fashio­ni­stów. Naj­waż­niej­szą zale­tą plat­form on – line jest fakt, że w ich asor­ty­men­cie odnaj­dzie­my pro­po­zy­cje z każ­dej pół­ki ceno­wej, obej­mu­ją­ce pro­duk­ty zarów­no mało popu­lar­nych pro­jek­tan­tów, jak i tych, któ­rych kolek­cje oglą­da­my na co dzień w rubry­kach towa­rzy­skich kolo­ro­wych czasopism.

Oto adresy, które warto zapamiętać:

Mostrami.pl

Nazwa o wło­skich korze­niach – Mostra Mi – ozna­cza “Pokaż mi”. Co widzi­my na stro­nie tego skle­pu? Przede wszyst­kim ele­ganc­kie, dobrej jako­ści ubra­nia dla Pań. Mostra­mi ist­nie­je od 2012 roku, a już teraz jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich plat­form zaku­po­wych. War­to wie­dzieć, że stro­nę inter­ne­to­wą skle­pu zapro­jek­to­wał słyn­ny pol­ski gra­fik Andrzej Pągow­ski. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że to od począt­ku do koń­ca pol­skie dzieło.

Shwrm.pl

To potęż­na inter­ne­to­wa plat­for­ma shop­pin­go­wa, dzię­ki któ­rej może­my obej­rzeć dokład­nie sfo­to­gra­fo­wa­ne pro­jek­ty pol­skich pro­jek­tan­tów. Kupu­jąc daną rzecz nawią­zu­je­my kon­takt z samym pro­jek­tan­tem, a Show­ro­om jest pośred­ni­kiem sprze­da­ży. Wśród pro­duk­tów – sze­ro­ki wachlarz pro­po­zy­cji, zaczy­na­jąc od odzie­ży zna­nych pro­jek­tan­tów, np. Toma­oto­mo, przez Bart­ka Janu­sza, koń­cząc na mło­dych talen­tach, m.in. mar­kach Pajonk, She/s A Riot czy Local Heroes.

Conceptshop.pl

Ubra­nia pro­sto z pra­cow­ni mło­dych pol­skich talen­tów? Dobrze tra­fi­li­ście. Con­cept­shop to plat­for­ma skie­ro­wa­na dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Ogrom­ny wybór ubrań i dodat­ków nie uła­twia pod­ję­cia decy­zji przy zaku­pie. Zachę­ca­ją do nie­go z pew­no­ścią ceny, bo ich prze­dział jest napraw­dę sze­ro­ki. W zakład­ce “best­sel­le­ry” moż­na zna­leźć kil­ka pro­po­zy­cji god­nych uwa­gi. Nie­znacz­ną wadą plat­for­my jest brak przej­rzy­sto­ści stro­ny, co utrud­nia poru­sza­nie się po tak obfi­tym w zaso­by skle­pie.  Lecz, jak to się mawia, dla chcą­ce­go nic trudnego!

Skan 8

Pakamera.pl

To magicz­ne miej­sce, gdzie moda spo­ty­ka się ze sztu­ką. To, co mod­ne, to sezo­no­we tren­dy w ubra­niach i dodat­kach, zaś to, co praw­dzi­wą sztu­ką moż­na nazwać, to już biżu­te­ria i akce­so­ria wypo­sa­że­nia wnętrz. Jeśli zasta­na­wia­cie się, jaki pre­zent spra­wić bli­skim Wam oso­bom tak, by było to coś nie­sztam­po­we­go, koniecz­nie tu zaj­rzyj­cie. My upa­trzy­li­śmy już kil­ka podar­ków, któ­ry­mi chęt­nie obda­ru­je­my naszych naj­bliż­szych. Inne sami z chę­cią zna­leź­li­by­śmy pod cho­in­ką. Ory­gi­nal­ne, ręcz­nie wyko­na­ne kart­ki świą­tecz­ne spodo­ba­ły nam się najbardziej!

Tych, któ­rzy zamiast aktyw­no­ści on – line wolą tra­dy­cyj­ne zaku­py, z pew­no­ścią zain­te­re­su­ją buti­ki mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów. Ich pro­po­zy­cje sta­ją się już roz­po­zna­wal­ne na naj­mod­niej­szych uli­cach pol­skich miast. Nasze ulu­bio­ne sie­dzi­by dobrze zapo­wia­da­ją­cych się marek modo­wych, to:

Pta­sia 6 Polish Desi­gners Con­cept Shop

Ten sta­cjo­nar­ny butik poja­wił się na mapie War­sza­wy sto­sun­ko­wo nie­daw­no, bo zale­d­wie rok temu, ale szyb­ko stał się jed­nym z naj­bar­dziej uni­ka­to­wych i eks­klu­zyw­nych mul­ti­bran­dów w sto­li­cy. Kon­cept zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­ciw­ko Pała­cu Lubo­mir­skich sku­pia asor­ty­ment 30 uta­len­to­wa­nych pro­jek­tan­tów. “Pta­sia 6 to kolej­ny krok w kie­run­ku wypro­wa­dze­nia mło­dej pol­skiej mody z niszy, wycho­dzą­cy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom miło­śni­ków ory­gi­nal­ne­go desi­gnu” – zapew­nia­ją pomy­sło­daw­cy butiku.

TFH Tym­cza­so­wy Butik

Po roz­szy­fro­wa­niu tego tajem­ni­cze­go skró­tu otrzy­mu­je­my nazwę: “The Fame Ham­ster Fashion&Disco”, któ­ra ozna­cza­ła do cza­su powsta­nia buti­ku cykl imprez z poka­za­mi mody mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów, orga­ni­zo­wa­nych w War­sza­wie. To nie­po­wta­rzal­ne miej­sce zosta­ło zało­żo­ne przez Bart­ka Mago­cha. Począt­ko­wo miał to być zmie­nia­ją­cy co jakiś czas adres pop up shop, skoń­czy­ło się na zado­mo­wie­niu się w kamie­ni­cy Wedla przy ul. Szpi­tal­nej 8 w War­sza­wie. W TFH znaj­dzie­my pro­jek­ty, m.in.  marek She/s a Riot, Risk. Made in War­saw, Mag­dy Hasiak, Kata­rzy­ny Górec­kiej, Jaku­ba Pie­czar­kow­skie­go, Odio Tees, Boli, Mor­ka czy Madox. Mamy nadzie­ję, że nie będzie to tyl­ko tym­cza­so­wy butik!

Skan 7

Blind Con­cept Shop

Skry­ty za bra­mą na uli­cy Moko­tow­skiej 63, będą­cej naj­mod­niej­szym zagłę­biem modo­wym w War­sza­wie. Ceny nie są naj­niż­sze, ale z pew­no­ścią war­te modo­wych pere­łek, któ­rych czę­sto nie znaj­dzie­my nigdzie indziej. Poza pol­ski­mi mar­ka­mi znaj­dzie­my tu tak­że limi­to­wa­ne kolek­cje Adi­das Ori­gi­nals, pro­jek­ty Male­ne Bir­ger, buty Melissa&Vivienne Westwo­od, oraz pro­po­zy­cje rodzi­mych pro­jek­tan­tów: Musta­che War­saw, Ani Hukow­skiej czy biżu­te­ryj­nej fir­my Kari­ny Kró­lak. War­to zaglą­dać tu w cza­sie wyprze­da­ży, ponie­waż moż­na upo­lo­wać praw­dzi­we dzie­ła sztuki!

Wspie­ra­nie pol­skie­go prze­my­słu odzie­żo­we­go sta­je się nor­mą już nie tyl­ko w naszym kra­ju, ale tak­że poza jego gra­ni­ca­mi. Absol­wen­ci szkół pro­jek­to­wa­nia oraz mło­dzi, kre­atyw­ni i przed­się­bior­czy zało­ży­cie­le marek odzie­żo­wych sta­ją się naszym „towa­rem eks­por­to­wym”, któ­ry doce­nia­ją zna­ne oso­bi­sto­ści świa­ta popkultury.

Plat­for­my shop­pin­go­we oraz tar­gi pol­skiej mody pręż­nie roz­wi­ja­ją swo­ją dzia­łal­ność, i co naj­waż­niej­sze, funk­cjo­nu­ją na wycią­gnię­cie ręki. W okre­sie przed­świą­tecz­nym, ale tak­że w cią­gu całe­go roku moż­na to wyraź­nie zauwa­żyć. War­szaw­skie tar­gi mody w Domu Bra­ci Jabł­kow­skich, „Wybie­ram pol­ską modę” w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, „Musta­che War­saw” czy „Bike&Fashion” to jed­ne z wie­lu przed­się­wzięć, peł­nią­cych rolę swe­go rodza­ju festi­wa­li pol­skiej mody, skie­ro­wa­nych do duże­go gro­na odbior­ców. Jedy­nym pro­ble­mem pozo­sta­je tyl­ko kwe­stia, co z tak sze­ro­kiej ofer­ty wybrać dla sie­bie? W takich wypad­kach zawsze war­to posta­wić na jakość, bo ona jest natu­ral­nym wery­fi­ka­to­rem pol­skie­go ryn­ku mody. Ona jest tak­że naj­więk­szym wyzwa­niem dla każ­de­go pro­jek­tan­ta. Jeśli coraz więk­sza licz­ba kre­ato­rów mody temu wyzwa­niu spro­sta, pol­ska moda obro­ni się sama. Nie mamy ku temu żad­nych wątpliwości.

 For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  ModaMust have

  Top 5 polskich marek modowych dla miłośniczek minimalizmu

  Jesteś wier­na zasa­dzie „mniej zna­czy wię­cej” ? Zamiast sza­leć na wyprze­da­żach i przy­no­sić do domu kolej­ne nie­po­trzeb­ne ubra­nia wolisz zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy design oraz świet­ną jakość? Redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła ran­king pię­ciu pol­skich marek modo­wych, które…
  Więcej
  Wywiady

  Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

  NATASHA DZIEWIT – CO BY TU DUŻO MÓWIĆ. WYSTARCZY POKAZAĆ JEJ KOLEKCJE, KTÓRE PRZYPOMINAJĄ MOZAIKĘ KULTUROWĄ. PROJEKTANTKA, KTÓRA NICZYM ARCHEOLOG, ODKRYWA ŚWIAT I KULTURY. DOCIERA DO ICH KORZENI, BY NASTĘPNIE TWORZYĆ PEREŁKI MODOWE DLA NAS I  KOLEJNYCH POKOLEŃ. NATASHA POKAZUJE, ŻE MODA JEST MIĘDZYNARODOWA, ŁĄCZY LUDZI, ALE RÓWNIEŻ ICH OD SIEBIE ODRÓŻNIA. TĘ UNIKALNOŚĆ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDA ODWAŻNA KOBIETA, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
  Więcej
  ModaNewsroom

  NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

  Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsłonie.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *