Dobre, bo polskie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Rysun­ki: Julia Szuł­drzyń­ska

Skan 5

Być mod­nym, zna­czy obec­nie tyle, co ubie­rać się u pol­skich pro­jek­tan­tów. Ubra­nia i dodat­ki z met­ką “Made in Poland” sta­ją się coraz bar­dziej pożą­da­ne, ponie­waż są nie tyl­ko ozna­ką wspie­ra­nia rodzi­mych talen­tów, ale przede wszyst­kim nie­zwy­czaj­ne­go sty­lu i dobre­go sma­ku. Kre­atyw­na prze­strzeń pol­skiej mody stoi przed nami otwo­rem, ponie­waż jesz­cze nigdy pro­jek­tan­ci nie byli tak bli­sko swo­ich klien­tów. Prze­ko­naj­cie się o tym, że uda­ne zaku­py to nie tyl­ko kwe­stia buszo­wa­nia po mod­nych sie­ciów­kach.

Kreatywność w polskiej modzie jest naprawdę trendy!

Skan 9

Google’uj i kupuj!

Mamy się czym pochwa­lić. W dorob­ku pol­skie­go prze­my­słu modo­we­go trium­fy świę­cą skle­py inter­ne­to­we zna­ne przez wszyst­kich pro­fe­sjo­nal­nych fashio­ni­stów. Naj­waż­niej­szą zale­tą plat­form on – line jest fakt, że w ich asor­ty­men­cie odnaj­dzie­my pro­po­zy­cje z każ­dej pół­ki ceno­wej, obej­mu­ją­ce pro­duk­ty zarów­no mało popu­lar­nych pro­jek­tan­tów, jak i tych, któ­rych kolek­cje oglą­da­my na co dzień w rubry­kach towa­rzy­skich kolo­ro­wych cza­so­pism.

Oto adresy, które warto zapamiętać:

Mostrami.pl

Nazwa o wło­skich korze­niach – Mostra Mi – ozna­cza “Pokaż mi”. Co widzi­my na stro­nie tego skle­pu? Przede wszyst­kim ele­ganc­kie, dobrej jako­ści ubra­nia dla Pań. Mostra­mi ist­nie­je od 2012 roku, a już teraz jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich plat­form zaku­po­wych. War­to wie­dzieć, że stro­nę inter­ne­to­wą skle­pu zapro­jek­to­wał słyn­ny pol­ski gra­fik Andrzej Pągow­ski. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że to od począt­ku do koń­ca pol­skie dzie­ło.

Shwrm.pl

To potęż­na inter­ne­to­wa plat­for­ma shop­pin­go­wa, dzię­ki któ­rej może­my obej­rzeć dokład­nie sfo­to­gra­fo­wa­ne pro­jek­ty pol­skich pro­jek­tan­tów. Kupu­jąc daną rzecz nawią­zu­je­my kon­takt z samym pro­jek­tan­tem, a Show­ro­om jest pośred­ni­kiem sprze­da­ży. Wśród pro­duk­tów – sze­ro­ki wachlarz pro­po­zy­cji, zaczy­na­jąc od odzie­ży zna­nych pro­jek­tan­tów, np. Toma­oto­mo, przez Bart­ka Janu­sza, koń­cząc na mło­dych talen­tach, m.in. mar­kach Pajonk, She/s A Riot czy Local Hero­es.

Conceptshop.pl

Ubra­nia pro­sto z pra­cow­ni mło­dych pol­skich talen­tów? Dobrze tra­fi­li­ście. Con­cept­shop to plat­for­ma skie­ro­wa­na dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Ogrom­ny wybór ubrań i dodat­ków nie uła­twia pod­ję­cia decy­zji przy zaku­pie. Zachę­ca­ją do nie­go z pew­no­ścią ceny, bo ich prze­dział jest napraw­dę sze­ro­ki. W zakład­ce “best­sel­le­ry” moż­na zna­leźć kil­ka pro­po­zy­cji god­nych uwa­gi. Nie­znacz­ną wadą plat­for­my jest brak przej­rzy­sto­ści stro­ny, co utrud­nia poru­sza­nie się po tak obfi­tym w zaso­by skle­pie.  Lecz, jak to się mawia, dla chcą­ce­go nic trud­ne­go!

Skan 8

Pakamera.pl

To magicz­ne miej­sce, gdzie moda spo­ty­ka się ze sztu­ką. To, co mod­ne, to sezo­no­we tren­dy w ubra­niach i dodat­kach, zaś to, co praw­dzi­wą sztu­ką moż­na nazwać, to już biżu­te­ria i akce­so­ria wypo­sa­że­nia wnętrz. Jeśli zasta­na­wia­cie się, jaki pre­zent spra­wić bli­skim Wam oso­bom tak, by było to coś nie­sztam­po­we­go, koniecz­nie tu zaj­rzyj­cie. My upa­trzy­li­śmy już kil­ka podar­ków, któ­ry­mi chęt­nie obda­ru­je­my naszych naj­bliż­szych. Inne sami z chę­cią zna­leź­li­by­śmy pod cho­in­ką. Ory­gi­nal­ne, ręcz­nie wyko­na­ne kart­ki świą­tecz­ne spodo­ba­ły nam się naj­bar­dziej!

Tych, któ­rzy zamiast aktyw­no­ści on – line wolą tra­dy­cyj­ne zaku­py, z pew­no­ścią zain­te­re­su­ją buti­ki mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów. Ich pro­po­zy­cje sta­ją się już roz­po­zna­wal­ne na naj­mod­niej­szych uli­cach pol­skich miast. Nasze ulu­bio­ne sie­dzi­by dobrze zapo­wia­da­ją­cych się marek modo­wych, to:

Pta­sia 6 Polish Desi­gners Con­cept Shop

Ten sta­cjo­nar­ny butik poja­wił się na mapie War­sza­wy sto­sun­ko­wo nie­daw­no, bo zale­d­wie rok temu, ale szyb­ko stał się jed­nym z naj­bar­dziej uni­ka­to­wych i eks­klu­zyw­nych mul­ti­bran­dów w sto­li­cy. Kon­cept zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­ciw­ko Pała­cu Lubo­mir­skich sku­pia asor­ty­ment 30 uta­len­to­wa­nych pro­jek­tan­tów. “Pta­sia 6 to kolej­ny krok w kie­run­ku wypro­wa­dze­nia mło­dej pol­skiej mody z niszy, wycho­dzą­cy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom miło­śni­ków ory­gi­nal­ne­go desi­gnu” – zapew­nia­ją pomy­sło­daw­cy buti­ku.

TFH Tym­cza­so­wy Butik

Po roz­szy­fro­wa­niu tego tajem­ni­cze­go skró­tu otrzy­mu­je­my nazwę: “The Fame Ham­ster Fashion&Disco”, któ­ra ozna­cza­ła do cza­su powsta­nia buti­ku cykl imprez z poka­za­mi mody mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów, orga­ni­zo­wa­nych w War­sza­wie. To nie­po­wta­rzal­ne miej­sce zosta­ło zało­żo­ne przez Bart­ka Mago­cha. Począt­ko­wo miał to być zmie­nia­ją­cy co jakiś czas adres pop up shop, skoń­czy­ło się na zado­mo­wie­niu się w kamie­ni­cy Wedla przy ul. Szpi­tal­nej 8 w War­sza­wie. W TFH znaj­dzie­my pro­jek­ty, m.in.  marek She/s a Riot, Risk. Made in War­saw, Mag­dy Hasiak, Kata­rzy­ny Górec­kiej, Jaku­ba Pie­czar­kow­skie­go, Odio Tees, Boli, Mor­ka czy Madox. Mamy nadzie­ję, że nie będzie to tyl­ko tym­cza­so­wy butik!

Skan 7

Blind Con­cept Shop

Skry­ty za bra­mą na uli­cy Moko­tow­skiej 63, będą­cej naj­mod­niej­szym zagłę­biem modo­wym w War­sza­wie. Ceny nie są naj­niż­sze, ale z pew­no­ścią war­te modo­wych pere­łek, któ­rych czę­sto nie znaj­dzie­my nigdzie indziej. Poza pol­ski­mi mar­ka­mi znaj­dzie­my tu tak­że limi­to­wa­ne kolek­cje Adi­das Ori­gi­nals, pro­jek­ty Male­ne Bir­ger, buty Melissa&Vivienne Westwo­od, oraz pro­po­zy­cje rodzi­mych pro­jek­tan­tów: Musta­che War­saw, Ani Hukow­skiej czy biżu­te­ryj­nej fir­my Kari­ny Kró­lak. War­to zaglą­dać tu w cza­sie wyprze­da­ży, ponie­waż moż­na upo­lo­wać praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki!

Wspie­ra­nie pol­skie­go prze­my­słu odzie­żo­we­go sta­je się nor­mą już nie tyl­ko w naszym kra­ju, ale tak­że poza jego gra­ni­ca­mi. Absol­wen­ci szkół pro­jek­to­wa­nia oraz mło­dzi, kre­atyw­ni i przed­się­bior­czy zało­ży­cie­le marek odzie­żo­wych sta­ją się naszym „towa­rem eks­por­to­wym”, któ­ry doce­nia­ją zna­ne oso­bi­sto­ści świa­ta popkul­tu­ry.

Plat­for­my shop­pin­go­we oraz tar­gi pol­skiej mody pręż­nie roz­wi­ja­ją swo­ją dzia­łal­ność, i co naj­waż­niej­sze, funk­cjo­nu­ją na wycią­gnię­cie ręki. W okre­sie przed­świą­tecz­nym, ale tak­że w cią­gu całe­go roku moż­na to wyraź­nie zauwa­żyć. War­szaw­skie tar­gi mody w Domu Bra­ci Jabł­kow­skich, „Wybie­ram pol­ską modę” w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, „Musta­che War­saw” czy „Bike&Fashion” to jed­ne z wie­lu przed­się­wzięć, peł­nią­cych rolę swe­go rodza­ju festi­wa­li pol­skiej mody, skie­ro­wa­nych do duże­go gro­na odbior­ców. Jedy­nym pro­ble­mem pozo­sta­je tyl­ko kwe­stia, co z tak sze­ro­kiej ofer­ty wybrać dla sie­bie? W takich wypad­kach zawsze war­to posta­wić na jakość, bo ona jest natu­ral­nym wery­fi­ka­to­rem pol­skie­go ryn­ku mody. Ona jest tak­że naj­więk­szym wyzwa­niem dla każ­de­go pro­jek­tan­ta. Jeśli coraz więk­sza licz­ba kre­ato­rów mody temu wyzwa­niu spro­sta, pol­ska moda obro­ni się sama. Nie mamy ku temu żad­nych wąt­pli­wo­ści.

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy