Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia i video: mate­ria­ły pra­so­we

hm-spring-2015-film

Szwedz­ka mar­ka przed­sta­wi­ła kolek­cję Stu­dio na sezon wiosna/lato 2015. Jest ona wyraź­nie inspi­ro­wa­na lata­mi sie­dem­dzie­sią­ty­mi oraz sie­lan­ko­wym życiem, któ­re toczy­ło się wte­dy w Mia­mi i Palm Springs. Swo­im kli­ma­tem prze­no­si nas do bez­tro­skich cza­sów, kie­dy dzień roz­po­czy­nał się na kor­cie, towa­rzy­skim meczem teni­sa a koń­czył sza­lo­ną impre­zą pod gołym nie­bem w pięk­nych ogro­dach. Przy­naj­mniej wywo­łu­je w nas to wyobra­że­nie, któ­re mamy o tam­tych cza­sach.

Klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi są humo­ry­stycz­ne prin­ty, zwiew­ne tka­ni­ny, oraz spor­to­we ele­men­ty. Praw­dzi­wa mie­sza­ni­na barw, jasne mate­ria­ły, zło­te wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że kolek­cja jest praw­dzi­wą mie­szan­ką wybu­cho­wą! Mimo to ma w sobie wdzięcz­ną lek­kość, któ­ra spra­wia, że wszyst­ko ze sobą ide­al­nie współ­gra i roz­bu­dza nasze zmy­sły, uśpio­ne po zimie. Swo­bo­da, luz ale zara­zem wyra­fi­no­wa­nie i kla­sa. Stwo­rze­nie takiej kom­po­zy­cji jest nie lada wyzwa­niem. Pro­jek­tan­ci H&M świet­nie się spi­sa­li osią­ga­jąc ten efekt. Wśród zapro­po­no­wa­nych na ten sezon ubrań znaj­dzie­my licz­ne pro­po­zy­cje T‑shirtów z nadru­ka­mi,  sze­ro­ką gamę kom­bi­ne­zo­nów zarów­no na dzień jak i na wie­czór oraz zróż­ni­co­wa­ny wybór dodat­ków. Cie­pła i humo­ru doda­ją kolek­cji takie ele­men­ty jak fla­min­gi na biki­ni, kak­tu­sy na kimo­nie, czy nadru­ki imi­tu­ją­ce skó­rę węża. Czę­sto prze­wi­ja­ją­cym się mate­ria­łem jest tak­że jeans wyko­rzy­sta­ny mię­dzy inny­mi w cien­kich kur­tecz­kach, czy spodniach dzwo­nach.

Tą kolek­cją sie­ciów­ka przy­po­mi­na nam co tak napraw­dę w modzie jest naj­waż­niej­sze, zwłasz­cza latem. Do ubio­ru nie powin­ni­śmy pod­cho­dzić zbyt serio. Modą nale­ży się bawić i trak­to­wać ją z przy­mru­że­niem oka. Kie­dy tyl­ko mamy taką moż­li­wość, eks­pe­ry­men­tuj­my z prin­ta­mi, mate­ria­ła­mi i bar­wa­mi łącząc je na prze­róż­ne spo­so­by.

Kolek­cja będzie dostęp­na już 12 mar­ca w ponad 260 skle­pach na całym świe­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. My nie może­my docze­kać się tej daty i już wybra­li­śmy ele­men­ty, któ­re naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gustu. Zachę­ca­my Was, aby­ście tego lata rów­nież odwa­ży­li się na odro­bi­nę modo­we­go sza­leń­stwa.

hm-spring-2015-film2

h&m

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *