Tekst: Julia Szułdrzyńska
Zdję­cia i video: mate­ria­ły prasowe

hm-spring-2015-film

Szwedz­ka mar­ka przed­sta­wi­ła kolek­cję Stu­dio na sezon wiosna/lato 2015. Jest ona wyraź­nie inspi­ro­wa­na lata­mi sie­dem­dzie­sią­ty­mi oraz sie­lan­ko­wym życiem, któ­re toczy­ło się wte­dy w Mia­mi i Palm Springs. Swo­im kli­ma­tem prze­no­si nas do bez­tro­skich cza­sów, kie­dy dzień roz­po­czy­nał się na kor­cie, towa­rzy­skim meczem teni­sa a koń­czył sza­lo­ną impre­zą pod gołym nie­bem w pięk­nych ogro­dach. Przy­naj­mniej wywo­łu­je w nas to wyobra­że­nie, któ­re mamy o tam­tych czasach.

Klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi są humo­ry­stycz­ne prin­ty, zwiew­ne tka­ni­ny, oraz spor­to­we ele­men­ty. Praw­dzi­wa mie­sza­ni­na barw, jasne mate­ria­ły, zło­te wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że kolek­cja jest praw­dzi­wą mie­szan­ką wybu­cho­wą! Mimo to ma w sobie wdzięcz­ną lek­kość, któ­ra spra­wia, że wszyst­ko ze sobą ide­al­nie współ­gra i roz­bu­dza nasze zmy­sły, uśpio­ne po zimie. Swo­bo­da, luz ale zara­zem wyra­fi­no­wa­nie i kla­sa. Stwo­rze­nie takiej kom­po­zy­cji jest nie lada wyzwa­niem. Pro­jek­tan­ci H&M świet­nie się spi­sa­li osią­ga­jąc ten efekt. Wśród zapro­po­no­wa­nych na ten sezon ubrań znaj­dzie­my licz­ne pro­po­zy­cje T‑shirtów z nadru­ka­mi,  sze­ro­ką gamę kom­bi­ne­zo­nów zarów­no na dzień jak i na wie­czór oraz zróż­ni­co­wa­ny wybór dodat­ków. Cie­pła i humo­ru doda­ją kolek­cji takie ele­men­ty jak fla­min­gi na biki­ni, kak­tu­sy na kimo­nie, czy nadru­ki imi­tu­ją­ce skó­rę węża. Czę­sto prze­wi­ja­ją­cym się mate­ria­łem jest tak­że jeans wyko­rzy­sta­ny mię­dzy inny­mi w cien­kich kur­tecz­kach, czy spodniach dzwonach.

Tą kolek­cją sie­ciów­ka przy­po­mi­na nam co tak napraw­dę w modzie jest naj­waż­niej­sze, zwłasz­cza latem. Do ubio­ru nie powin­ni­śmy pod­cho­dzić zbyt serio. Modą nale­ży się bawić i trak­to­wać ją z przy­mru­że­niem oka. Kie­dy tyl­ko mamy taką moż­li­wość, eks­pe­ry­men­tuj­my z prin­ta­mi, mate­ria­ła­mi i bar­wa­mi łącząc je na prze­róż­ne sposoby.

Kolek­cja będzie dostęp­na już 12 mar­ca w ponad 260 skle­pach na całym świe­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. My nie może­my docze­kać się tej daty i już wybra­li­śmy ele­men­ty, któ­re naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gustu. Zachę­ca­my Was, aby­ście tego lata rów­nież odwa­ży­li się na odro­bi­nę modo­we­go szaleństwa.

hm-spring-2015-film2

h&m

 For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *