Chloé Spring ‑Summer 2015

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: fashiongonerogue.com

Chloe_Spring_Summer_15_Campaign_9

W to zimo­we popo­łu­dnie my już myśla­mi wędru­je­my w kie­run­ku budzą­cej się do życia wio­sny i let­niej ener­gii. Na roz­grzew­kę pre­zen­tu­je­my Wam nową kam­pa­nię rekla­mo­wą Chloé Spring & Sum­mer 2015, w któ­rej zapre­zen­to­wa­no gwiaz­dy top mode­lin­gu o nie­ty­po­wej uro­dzie : Caro­li­ne Tren­ti­ni oraz Eni­ko Miha­lik. Sfo­to­gra­fo­wa­ne zosta­ły przez Inez & Vino­odh, na malow­ni­czej pla­ży oraz w oto­cze­niu dzi­kiej natu­ry w towa­rzy­stwie koni, któ­re­go to sym­bo­li­zu­ją siłę oraz wol­ność, czy­li dosko­na­le wpi­su­ją się w tema­ty­kę całej pre­zen­ta­cji.

Dyrek­tor kre­atyw­na Chloé Cla­re Waight Kel­ler przy oka­zji pro­mo­cji opo­wia­da o spe­cy­fi­ce tej sesji, o tym, że model­ki nie zosta­ły wybra­ne przy­pad­ko­wo. Cho­dzi­ło o ten rodzaj uro­dy: deli­kat­ne pie­gi, te wyraź­ne spoj­rze­nia i świe­ży, natu­ral­ny blask. Do tego luź­na sty­li­za­cja wło­sów i całość ide­al­nie pasu­je do legen­dar­ne­go looku lat 70, czy­li do głów­ne­go zało­że­nia kam­pa­nii.

_Chloe_Spring_Summer_15_Campaign_5

Co pre­zen­tu­je wio­sen­no-let­nia kolek­cja? Mię­dzy inny­mi fan­ta­zyj­ne ponad gaba­ry­to­we oku­la­ry, nowe tor­by z wężo­wej oraz brą­zo­wej skó­ry, drew­nia­ne san­dał­ki z ele­men­tem czar­ne­go skó­rza­ne­go paska, a tak­że ele­ganc­kie sukien­ki z deli­kat­nych i zwiew­nych mate­ria­łów ide­al­ne na let­nie upa­ły, o któ­rych teraz marzy­my.

Chloe_Spring_Summer_15_Campaign_1
Chloe_Spring_Summer_15_Campaign_12
Chloe_Spring_Summer_15_Campaign_15

Naszym zda­niem całość kolek­cji pre­zen­tu­je się sty­lo­wo, gustow­nie i wyjąt­ko­wo kli­ma­tycz­nie, a Wam jak się podo­ba ?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy