ModaNewsroom

It’s bags!- Torebki Zofii Chylak

Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

lookbook2

Kam­pa­nia rekla­mo­wa pierw­szej, autor­skiej kolek­cji tore­bek Zofii Chy­lak zachwy­ca! Mowa tu nie tyl­ko o prze­pięk­nych, kla­sycz­nych pro­po­zy­cjach, któ­re spraw­dzi­ły­by się na ramie­niu każ­dej kobie­ty, ale tak­że o zdję­ciach pro­mu­ją­cych linię pro­jek­tant­ki. Polka, któ­ra do tej pory koja­rzo­na była z kre­owa­niem i szy­ciem wyłącz­cie na zamó­wie­nie, szko­li­ła swój warsz­tat w Nowym Jor­ku m.in. u Pro­en­za Schouler.

Zofia Chylak zaprezentowała nam pomysły na idealną torebkę, biało-czarna kampania nie pozwala przejść obojętnie wobec jej propozycji, to idealny przykład tego, że mniej znaczy więcej.

Czy­stość prze­ka­zu i pro­sto­ta tra­fia­ją bez­po­śred­nio do odbior­cy. Pro­jek­tant­ka przy­go­to­wa­ła dla nas 6 pro­jek­tów tore­bek w uni­wer­sal­nych roz­mia­rach – więk­sze, wygod­ne i pojem­ne, któ­re spraw­dzą się na co dzień, ale też małe wie­czo­ro­we , któ­re uzu­peł­nią ele­ganc­ką sty­li­za­cję. Każ­dy z pro­po­no­wa­nych mode­li wyko­na­ny jest z naj­wyż­szej jako­ści wło­skiej skó­ry natu­ral­nej, o róż­nych fak­tu­rach, wzo­rach i odcie­niach. Połą­cze­nie powierzch­ni, w obrę­bie jed­ne­go kolo­ru spra­wia, że odbi­ja­ją one świa­tło potę­gu­jąc efekt i zwra­ca­jąc uwa­gę mimo pro­stej for­my. Mięk­kie skó­ry o fak­tu­rze gro­chu, mery­no­sy o natu­ral­nym pofał­do­wa­niu zesta­wio­ne są z gład­ki­mi zamsza­mi, czy mato­we skó­ry z deli­kat­nie poły­sku­ją­cy­mi gład­ko strzy­żo­ny­mi futra­mi to mate­ria­ły, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do dys­try­bu­cji pro­jek­tów. Każ­da toreb­ka posia­da wybi­ty ręcz­nie numer serii, ponie­waż kolek­cje powsta­ją w limi­to­wa­nych seriach. Pro­jek­tant­ka czu­wa nad naj­wyż­szą jako­ścią swo­ich pro­duk­tów, dla­te­go zadba­no w nich o każ­dy szcze­gół, żeby pre­zen­to­wa­ny mini­ma­lizm for­my, był opty­mal­nie dopracowany.

4199546

Toreb­ki od począt­ku grud­nia dostęp­ne są w skle­pie inter­ne­to­wym i buti­kach w War­sza­wie. W odróż­nie­niu od dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści pro­jek­tant­ki kolek­cja ta jest dostęp­na na co dzień, pre­zen­to­wa­na w eks­klu­zyw­nych seriach i uzu­peł­nia­na w kolej­nych sezo­nach. Sprawdź­cie sami jak w rze­czy­wi­sto­ści pre­zen­tu­ją się mode­le Zofii Chy­lak, zdję­cia są napraw­dę obiecujące.

lookbook1 Collages

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
chylak.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaTrendy

  Poznajcie nową it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

  Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie, ale jed­no­cze­śnie inwe­sty­cją na lata.  Karl Lager­feld, wizjo­ner i projektant,…
  Więcej
  ModaZOOM ON

  Zoom on: BOYY

  Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie nowej inter­pre­ta­cji luk­su­su w dobie ‘it bag’, two­rząc niszę, która…
  Więcej
  ModaMust have

  IT BAG - taniej?

  IT BAGS – marze­nie każ­dej miło­śnicz­ki mody. Nie­rzad­ko ich ceny przy­pra­wia­ją o zawrót gło­wy. Nie każ­dy jed­nak wie, że przy odro­bi­nie szczę­ścia, może­my upo­lo­wać naszą wyma­rzo­ną toreb­kę na wyprze­da­ży! Bowiem wyprze­da­żo­we sza­leń­stwo nie omi­ja wielkich…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *