ModaNewsroom

Alexa Chung x AG Jeans już dostępną w Polsce!

Bry­tyj­ska iko­na mody Ale­xa Chung zapro­jek­to­wa­ła kolek­cje we współ­pra­cy ze zna­ną, ame­ry­kań­ską mar­ką deni­mo­wą AG – Adria­no Goldschmied.

AG Jeans to pocho­dzą­cy z Kari­fo­nii pre­mium brand, któ­ry został zało­żo­ny w 2000 roku, przez Yul Ku (obec­ny dyrek­tor kre­atyw­ny) oraz twór­cę marek, takich jak Die­sel, Replay, czy Gap – wło­skie­go pro­jek­tan­ta Adria­no Goldschmied’a.

Ale­xa Chung jest pocho­dzą­cą z Anglii, mię­dzy­na­ro­do­wą iko­ną mody oraz muzą wie­lu pro­jek­tan­tów. Swo­ją karie­rę zaczy­na­ła jako model­ka oraz pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na, z cza­sem zaję­ła się rów­nież dzien­ni­kar­stwem. Jej publi­ka­cje poja­wi­ły się w wydaw­nic­twach zna­nych na całym świe­cie tj. The Inde­pen­dent oraz Bri­tish Vogue, dla któ­re­go prze­pro­wa­dza­ła wywia­dy z taki­mi sła­wa­mi jak Karl Lager­feld oraz Chri­sto­pher Kane.

W czerw­cu ubie­głe­go roku mię­dzy­na­ro­do­wy por­tal modo­wy Women’s Wear Daily podał infor­ma­cję o współ­pra­cy model­ki oraz mar­ki AG Jeans. Powsta­ła kolek­cja nosi nazwę „Ale­xa Chung for AG” i moż­na w niej zna­leźć inspi­ro­wa­ne modą lat sześć­dzie­sią­tych i sie­dem­dzie­sią­tych; jean­sy, ogrod­nicz­ki, szor­ty z wyso­kim sta­nem, deni­mo­we żakie­ty oraz sukien­ki. Kolo­ry wystę­pu­ją­ce w linii to głów­nie bla­dy róż, zardze­wia­ła czer­wień oraz lek­ko spra­ny odcień zieleni.

R_AGJEANS_LOOK_09_020_c
Alexa Chung x AG Jeans Alexa Chung x AG Jeans

Linia zapro­jek­to­wa­na przez Ale­xę – „Ale­xa Chung for AG” będzie dostęp­na od 15 stycz­nia 2015 w Pol­sce na stro­nie skle­pu inter­ne­to­we­go Jades24.pl.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *