ModaZOOM ON

HORST P. HORST – o legendzie fotografii, mody i sztuki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: fashionindustryarchive.com, seroword.com, pinterest.com

diors-and-flare-skirt-worn-with-a-pillbox-hat-and-ruched-blouse-photo-horst-p-horst-for-american-vogue-1952

Wła­ści­wie Horst Paul Albert Bohr­mann – ame­ry­kań­ski foto­graf nie­miec­kie­go pocho­dze­nia, dzia­ła­ją­cy głów­nie w dru­giej poło­wie XX wie­ku. W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej karie­ry współ­pra­co­wał z fran­cu­skim, bry­tyj­skim oraz ame­ry­kań­skim wyda­niem Vogue oraz wyko­nał ogrom­ną ilość ponad­cza­so­wych foto­gra­fii, do dziś budzą­cych podziw i cenio­nych na całym świe­cie.

Już jako dziec­ko zaczął inte­re­so­wać się sztu­ką awan­gar­do­wą. W 1930 roku wyje­chał do Pary­ża, będą­ce­go wte­dy świa­to­wą sto­li­cą mody. Był to dla nie­go prze­ło­mo­wy okres. Poznał tam wie­lu  ludzi zwią­za­nych ze sztu­ką i modą, któ­rzy póź­niej zna­czą­co wpły­nę­li na jego twór­czość. Foto­graf Geo­r­ge Hoy­nin­gen-Huen pra­cu­ją­cy dla Vogu­e’a zatrud­nił go jako swo­je­go asy­sten­ta. Rok póź­niej rów­nież Horst roz­po­czął współ­pra­cę z maga­zy­nem, publi­ku­jąc swo­ją pierw­szą foto­gra­fię w listo­pa­do­wym nume­rze fran­cu­skiej edy­cji. Na zdję­ciach z tam­te­go okre­su widać jego ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie sur­re­ali­zmem. Bez wąt­pie­nia było to spo­wo­do­wa­ne współ­pra­cą oraz przy­jaź­nią     z Salva­do­rem Dalím. Wiel­ki roz­głos zyskał dzię­ki swo­jej pierw­szej wysta­wie, któ­ra mia­ła miej­sce w 1932 roku. Wte­dy też zaczął robić zdję­cia por­tre­to­we zna­nym posta­ciom takim jak Bet­te Davis, Elsa Schia­pa­rel­li, księż­nicz­ka Nata­lia Pavlo­vna Paley, czy Noël Peir­ce Coward. Kie­dy w 1937 roku prze­niósł się do Nowe­go Jor­ku, poznał Coco Cha­nel, któ­rej kre­acje uwiecz­niał na foto­gra­fiach przez trzy deka­dy. Rok póź­niej zwią­zał się z Valen­ti­nem Law­for­dem wraz z któ­rym adop­to­wał, a następ­nie wycho­wał syna. W 1943 roku uzy­skał ame­ry­kań­skie oby­wa­tel­stwo i zmie­nił nazwi­sko z Bohr­mann na Horst. W latach sześć­dzie­sią­tych za namo­wą Dia­ny Vre­eland roz­po­czął serię foto­gra­fii doku­men­tu­ją­cych życie ludzi z wyż­szych sfer. Byli to mię­dzy inny­mi Andy War­hol, Yves Saint Lau­rent, Emi­lio Puc­ci, Palo­ma Picas­so, czy Jacqu­eli­ne Ken­ne­dy Onas­sis. Foto­graf zmarł w swo­im domu na Flo­ry­dzie w wie­ku 93 lat.

Mimo że twór­czość Hor­sta koja­rzo­na jest głów­nie z kobie­ta­mi oraz modą, nie nale­ży zapo­mi­nać o licz­nych foto­gra­fiach przed­sta­wia­ją­cych archi­tek­tu­rę wnętrz, oraz natu­rę. Jego dru­ga książ­ka  „Pat­terns from natu­re” jest czymś cał­ko­wi­cie zaska­ku­ją­cym. Licz­ne zdję­cia uka­zu­ją­ce rośli­ny, musz­le oraz mine­ra­ły, wyko­na­ne były w ogro­dach bota­nicz­nych, lasach w Mek­sy­ku oraz wzdłuż wybrze­ży Atlan­ty­ku i Pacy­fi­ku. Nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem jego życia były podró­że. Wraz z part­ne­rem podró­żo­wał po Bli­skim Wscho­dzie szu­ka­jąc inspi­ra­cji oraz uwiecz­nia­jąc licz­ne budow­le i malow­ni­cze kra­jo­bra­zy. Regio­ny te wywar­ły na arty­ście ogrom­ne wra­że­nie, dla­te­go też chęt­nie tam wra­cał w latach sie­dem­dzie­sią­tych i osiem­dzie­sią­tych.

Vogue-Cover-August-1957-Nena-von-Schlebrugge-by-Horst-P.-Horst-018268

Fotografie Horsta są magiczne, niepowtarzalne i ponadczasowe. Ich klasa oraz nonszalancja zapierają dech w piersiach. Artysta był mistrzem kompozycji oraz światła. Sztukę operowania nim opanował do perfekcji. Potrafił wydobyć z kobiet oraz ubrań to co najpiękniejsze i we wspaniały sposób ukazać to na zdjęciach. Odrobina erotyki, przeplatana ze skromnością i tajemnicą – tak można podsumować charakter większości dzieł Horsta.

Od wrze­śnia 2014 do stycz­nia 2015 roku może­my podzi­wiać wysta­wę poświę­co­ną foto­gra­fo­wi w V&A Museum w Lon­dy­nie. Jest ona podzie­lo­na na 10 czę­ści, poświę­co­nych odręb­nym zagad­nie­niom. Eks­po­zy­cja obej­mu­je licz­ne zdję­cia, nie­któ­re z foto­gra­fo­wa­nych kre­acji, szki­ce, notat­ni­ki a tak­że pry­wat­ne listy. Jest to punkt obo­wiąz­ko­wy dla każ­de­go miło­śni­ka zarów­no foto­gra­fii jak i mody.

photo-horst-p-horst-hawaii-1965

horst_p_horst_12

horst-p-horst-evelyn-greig

364393_original


For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *