ModaZOOM ON

ZOOM ON: OLSEN

Mary – Kate i Ashley Olsen urodziły się 13 czerwca 1986 roku w Sherman Oaks, Kalifornia. Zanim jeszcze nauczyły się chodzić czy mówić pojawiły się przed kamerami. Ich kariera zaczęła się w 1987 roku i, choć teraz poświęcają się bardziej modzie niż aktorstwu, zdecydowanie można mówić o ich dobrej passie.

Uro­dzo­ne w Sher­man Oaks bliź­niacz­ki mają jesz­cze star­sze­go bra­ta, Trent  i młod­szą sio­strę, Eli­za­beth, któ­ra tak­że pró­bu­je swo­ich sił w aktor­stwie. Rodzi­ce dziew­czyn roz­wie­dli się w 1995 roku. Ich ojciec ponow­nie się oże­nił i z tego związ­ku bliź­niacz­ki maja jesz­cze dwój­kę przy­rod­nie­go rodzeń­stwa, dwóch bra­ci, Tay­lor i Jack.

Począ­tek ich karie­ry przy­pa­da na rok 1987, kie­dy dzie­li­ły tę samą rolę w seria­lu „Peł­na cha­ta”. Zosta­ły aktor­ka­mi zanim zaczę­ły cho­dzić i mówić, a wie­ku 4 latach zaczę­ły zara­biać pierw­sze pie­nią­dze.

Pro­du­cent Robert Thor­ne zain­te­re­so­wał się Mary-Kate i Ash­ley. Kie­dy dowie­dział się jak mało zara­bia­ją na pla­nie „Peł­nej Cha­ty” popro­sił rodzi­ców bliź­nia­czek o zgo­dę do repre­zen­to­wa­nia ich. Z dnia na dzień każ­da z dziew­czy­nek zaczę­ła zara­biać  $150,000 za odci­nek.  W 1995 roku zakoń­czy­ła się pro­duk­cja seria­lu i Robert Thor­ne zapro­po­no­wał dziew­czy­nom rolę w jego fil­mie przy­go­do­wym. Mary-Kate i Ash­ley zgo­dzi­ły się a Thor­ne uczy­nił je pro­du­cen­tem wyko­naw­czym. To one mogły wybrać reży­se­ra, sce­na­rzy­stę oraz nad­zo­ro­wać całą pra­cą.

Dziew­czy­ny dora­sta­ły na oczach milio­nów ludzi. Rosły, zmie­nia­ły się i sta­wa­ły się bar­dziej świa­do­me w swo­ich wybo­rach modo­wych. Szyb­ko przy­ku­ły uwa­gę świa­ta mody. „The New York Times” mia­no­wał Mary-Kete iko­ną mody dzię­ki jej pio­nier­skie­mu sty­lo­wi „Boho-chic” któ­re­go cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną są duże oku­la­ry, koza­ki, over­si­ze swe­try oraz kwie­ci­ste spód­ni­ce.

Mary-Kate i Ash­ley mają swo­ją linie ubrań w skle­pach Wal-Mart w całej Ame­ry­ce. Są to ubra­nia skie­ro­wa­ne głów­nie dla dziew­czy­nek w wie­ku 4–14 lat. Mają tak­że linie kosme­tycz­ną  pod nazwą „Mary-Kate and Ash­ley: Real fashion for real girls”. Dziew­czy­ny pra­cu­ją tak­że nad swo­ją mar­ka „THE ROW”. Nazwa mar­ki wzię­ła się od Lon­dyń­skiej uli­cy Savi­le Row, któ­ra zna­na była przede wszyst­kim z tego, że mie­ści­ły się na niej naj­lep­sze zakła­dy kra­wiec­kie w mie­ście.

THE ROW zosta­ła zało­żo­na w 2006 roku przez Ash­ley i Mary – Kate Olsen . Od cza­su swo­jej pre­mie­ry, mar­ka roz­sze­rzył swój asor­ty­ment oku­la­ry i toreb­ki. THE ROW odzwier­cie­dla poczu­cie miłej i ponad­cza­so­wej ele­gan­cji, kon­cen­tru­jąc się na deli­kat­nych tka­nin i ide­al­ne dopa­so­wa­nych kro­jach . W 2012 roku Rada Fashion Desi­gners of Ame­ri­ca okrzyk­nę­ła Ash­ley i Mary- Kate pro­jek­tant­ka­mi roku. Jed­ną z misji THE ROW jest wspie­ra­nie pro­duk­cji „high fashion” w Amer­cy­ce.

W 2014 Mary-Kate zarę­czy­ła się z Oli­vie­rem Sar­ko­zy, przy­rod­nim bra­tem byłe­go pre­zy­den­ta Fran­cji, Nico­las Sar­ko­zy.

Vers-24 uwielbia styl bliźniaczek i z ciekawością przygląda się ich modowym poczynaniom.

 

Tekst: Iga Litwiń­czuk

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *