ModaMust have

ROD LAVER Adidas Originals

Histo­rycz­ny model Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we Wio­sną Adi­das z sen­ty­men­tem spo­glą­da w prze­szłość, a dokład­niej do lat 70. ubie­głe­go stu­le­cia. Kla­sycz­ny model butów o nazwie Rod Laver przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ze zwy­cię­skich tur­nie­jów austra­lij­skie­go tenisisty…

Więcej
ModaMust have

Nauka o owadach

Wspo­mi­na­li­śmy już o tym, że trend na owa­dy w modzie trwa już od kil­ku sezo­nów? Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Mamy na to kolej­ny dowód. Cho­dzi o wspól­ne dzie­ło Miuc­ci Pra­dy i Damie­na Hirsta.…

Więcej